АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Підсумок уроку. — Яку частину мови почали вивчати?

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 9. V. Підсумок уроку.
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

— Яку частину мови почали вивчати?

— Яка частина мови називається дієсловом?

— Впізнайте і назвіть дієслова у тексті, які я вам зачитаю.

"Ява — це мій найкращий друзяка і напарник. Ява Рень.

Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке — Ява? То він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно, пискля мале, хотіло сказати: "Я — Ваня", а вийшло "Ява", чи то "Іван" у нього так прозвучало (бо насправді його Іваном звати), але причепилось оте "Ява" до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер товариш Валігура, що живе у нашому селі, так його зве.

У них взагалі вся сім'я інтересна.

Батько на скрипці грає. Корова — Контрибуція називається".

(В. Нестайко "Тореадори з Васюківки ".)

— Назвіть дієслова, які ви впізнали у тексті.

— Якщо сподобався вам цей уривок, то ви ще не раз на уроках української мови зустрінетесь з пригодами двох друзів Яви і Павлуші з мальовничого села Васюківки.

V. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 43, правило. Вправа 80 (2-е завдання).


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Написання не з дієсловами. Спостереження за зв'язком дієслова в реченні з іншими частинами мови. (Вправи 81—87.)

Мета. Забезпечити засвоєння учнями знань про правопис не з дієсловами. Вчити спостерігати за мовними явищами, аналізувати й узагальнювати.

Обладнання. Уривок з повісті В. Нестайка "Тореадори з Васюківки".

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— Яка частина мови називається дієсловом? Наведіть приклади.

— Яким членом речення буває дієслово?

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 80.)

— Який заголовок придумали до тексту?

— Текст вправи — це розповідь чи опис?

—Прочитайте свої міркування про необхідність збереження багатств природи.

3. Письмо з пам'яті.

Продовження знайомства з "новими літературними друзями" з Васю­ківки.

— Як я й обіцяла: послухайте нову коротку історію про хлопчика Яву, але постарайтеся запам'ятати і записати якнайбільше дієслів з цього уривка.

"Якось Ява з Яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. Так вона, замість того щоб заплакати, раптом як закричить:

Опозогив! — Вона букву "р" не вимовляє. — Маму-депутата на все село опозогив. Загаза чогтова.

Такого шелесту наробила — Ява не знав, куди й очі подіти. Стояв - стояв, червоний мов рак, а тоді як дав дриза — тільки п'ятами залопотів ".

(В. Нестойко "Тореадори з Васюківки".)

—Назвіть дієслова, які запам'ятались.

— Чого вчить цей короткий уривок?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)