АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Актуалізація опорних знань учнів

Читайте также:
 1. VІ. Узагальнення і систематизація знань. Практична робота
 2. Вимоги до знань та вмінь
 3. Вимоги до знань та умінь
 4. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ
 5. Відповіді до ТЕСТІВ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ
 6. Відповіді до ТЕСТІВ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ
 7. Го рубіжного контролю поточних знань студентів
 8. Го рубіжного контролю поточних знань студентів
 9. Го рубіжного контролю поточних знань студентів
 10. Для контролю знань студентів
 11. Доктор педагогічних наук, професор І. П. Підласий писав, що нове в педагогіці може з’явитися лише від нових знань.

1. Фронтальне опитування.

— Яку частину мови називаємо дієсловом?

— На які питання відповідають дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу?

— Що цікавого ви знаєте про рід дієслів?

2. Вибірковий диктант-загадка з подвійним завданням, а) Читання вчителем загадок.

— Перше завдання: виписати із загадок дієслова минулого часу.

— Друге завдання (секретне): не прохопитись словом, коли відгадаєте загадку, а тільки запам'ятати цю відгадку.

Текло, текло й лягло під скло. (Річка)

Лежало, поки лежалося, а як припекло, то й сліду не зосталося. (Сніг)

Балерина закружляла на підлозі край стола, притомилася, упала і в коробку спать лягла. (Дзиґа)

— Скорочено позначте рід над виписаними дієсловами.

— В яких дієсловах минулого часу неможливо визначити рід?

— Які відгадки називають явища природи? (Сніг, дощ.)

—Які ще явища природи ви знаєте?

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Проблемна ситуація.

— Що означають дієслова на -ся (-сь)?

— Про це ми дізнаємось з наступної вправи.

2. Колективне виконання вправи 145.

а) Читання учнями віршів, порівняння їх за змістом, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлювання почуттів, викликаних віршами.

в) Спостереження і порівняння дієслів із -ся (-сь) і без -ся (-сь).

—Якого змісту набуде речення "А бабуся одягає, дідусь в чоботи взуває", якщо до дієслів одягає, взуває додати -ться?

Висновок. Дієслова із -ся (-сь) називають дію, спрямовану на самого виконавця (на себе), без -ся (-сь) називають дію, спрямовану на іншу особу.

Фізкультхвилинка.

— Виконуйте вправи і впізнавайте у віршику слова на -сь, -ться.

Раз-два! Потягнулись, і прогнулись, розігнулись.

Ваші м'язи враз прокинуться, ваші губи посміхнуться.

3. Розвиток зв'язного мовлення (за вправою 146).

а) Розглядання малюнка на с. 77.

б) Виконання завдання-фантазії. (Завдання 2.)

в) Виконання письмового завдання: твір-мініатюра "У басейні".

— У творі вживайте дієслова на -ся.

г) Зачитування учнями творів.

4. Каліграфічна хвилинка.

О О О о о о ро оз ро ой то ом

Самі на себе дивляться ліси,

розгублені від власної краси.

Немов пройшов незримий Левітан,

то там торкнув їх пензликом, то там. (Л. Костенко)

—Хто такий Левітан? Які картини цього художника ви знаєте?

— Які слова вжиті у переносному значенні? (Дивляться ліси.)

— Знайдіть слова з префіксом. Поясніть їх правопис.

— Пригадайте правила переносу слів, поясніть перенос слова "пройшов".

5. Тренувальний диктант (за вправою 147).

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів. Предковічний (ліс) — який існує з давніх-давен.

б) Підкреслення дієслів на -ся. Скорочене позначення над цими дієсловами часу і числа.

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 148.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Вимова і написання дієслів на -ся (-сь). (Вправи 149-151.)

Мета. Розвивати вміння правильно вимовляти, писати і вживати у мовленні дієслова із -ся (-сь). Виховувати почуття любові до рідної мови, розвивати інтерес до вивчення української мови.

Обладнання. Орфографічні словники (для роботи на індивідуальних картках).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)