АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Перевірка домашнього завдання

Читайте также:
 1. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 2. VI. Домашнє завдання.
 3. VI. Домашнє завдання.
 4. VI. Домашнє завдання.
 5. VII. Домашнє завдання.
 6. Аудиторська перевірка. Інші форми контролю в AT
 7. в) Вірні відповіді на тестові завдання.
 8. Виїзна документальна перевірка податкових декларацій платників ПДВ здійснюється
 9. Вказівки по оформленню комплексного завдання.
 10. Екстрадиційна перевірка здійснюється протягом шістдесяти днів. Цей строк може бути продовжено відповідним центральним органом України.
 11. Етап 1. Перевірка залежності прискорення від сили при сталій масі системи

Учні зачитують свої відповіді на запитання.

— На яке запитання найважче було дати відповідь?

Коротка бесіда про роль ранкової зарядки.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Загадка (мовна)

Що тримає всьому лад ще й полічить все підряд?

По порядку поскладає, бо тим числам лік він знає.

Один, два, три, чотири... певну кількість полічили.

Перший, другий, третій... — рядочками поскладали...

Про що йдеться? Відгадали?

(Числівник)

—Отож, сьогодні ми продовжимо вивчати таку невелику за обсягом, але важливу для правильного вживання в мовленні частину мови — числівник.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 16 (усно).

а) Розгляд ілюстрацій пташок, згаданих у тексті вправи (по можливості).

б) Словникова робота.

Біологічний годинник — властивість живих організмів орієнтуватися в часі. Ґрунтується на строго фізичних і хімічних процесах, які відбу­ваються в організмі. Біологічний годинник відіграє важливу роль у присто­суванні організмів до змін умов навколишнього середовища. Завдяки біологічному годиннику вони орієнтуються у визначенні періоду доби, зміни пір року, деякі морські організми пристосувалися до чергування припливів і відпливів тощо.

в) Самостійне ознайомлення учнів із текстом вправи на знаходження числівників.

г) Постановка запитань до числівників із тексту вправи.

(якої? котрої?) другої години (якої? котрої?) третьої години (о котрій?) о четвертій годині (якої? котрої?) шостої години

— Які ще тварини та рослини, крім названих у тексті, можуть орієнту­вати нас у часі? До наступного уроку підготуйте таку інформацію.

2. Прес-конференція на тему "Як ви знаєте річний календар" (за вправою 17).

а) Частина учнів виступає в ролі журналістів, які ставлять запитання науковцям (решті учнів класу).

Зауваження: повні відповіді на запитання журналістів записують у свої зошити всі учасники конференції, числівники записують словами.

б) Зачитування числівників, які траплялися у відповідях.

Фізкультхвилинка.

3. Відпрацювання вимови і правопису числівників шістнадцять і шістсот за табличкою підручника на с. 13.

4. Каліграфічна хвилинка.

шіс іст стн на дцять шістнадцять шіст стс стсо шістсот

Для виготовлення житньої хлібини витрачається шістсот тридцять грамів борошна.

5. Вибірковий диктант (на закріплення правопису числівників шістнадцять і шістсот).

а) Виберіть з вірша і запишіть словами числівники, які є результатом виконаної дії.

Годі вже вам дармувати —

Можна й далі рахувати,

будем разом додавати,

числівники записати...

добре слова вимовляти,

А тепер ми ще полічим,

наголоси проставляти:

без помилочки запишем:

шість та шість — двісті та триста —

то дванадцять: п'ятсот:

шість та сім — триста плюс триста —

то тринадцять: шістсот:

шість та п'ять — по чотириста двічі —

одинадцять: вісімсот;

сім та сім — а коли ще сто додати,

чотирнадцять: що тоді ми будем мати?

вісім й вісім — Дев'ятсот!

то шістнадцять.

б) Перевірка диктанту. Уточнення вимови та правопису числівників: одинадцять, чотирнадцять, шістнадцять і шістсот.

6. Колективне складання оголошення (за вправою 18).

а) Ознайомлення із текстом запропонованого оголошення.

б) Запам'ятайте. В оголошенні обов'язковими є: дата, час і місце проведення заходу.

в) Колективне складання і записування оголошення про свято, яке незабаром відбудеться у класі.

г) Зачитування складеного оголошення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)