АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як посперечалися числівники з іменниками

Читайте также:
  1. Дробові числівники
  2. Зв’язок числівників з іменниками
  3. Кільнісні числівники.
  4. Самостійна робота № 3. Складні числівники та займенники.

Жили собі мирно два сусіди. І були вони тоді ще одинаками. Скрізь сусіди бували разом: і на роботі, і під час відпочинку. Шанобливо ставилися один до одного. Усі про них казали: нерозлучні друзі.

Одного сусіда звали Іменником, другого — Числівником. Жили вони, поживали, горя не знали. Тільки шану один до одного виявляли. Ідуть — ніяк не домовляться, кому іти першим. Дають дорогу один одному. Доходило іноді й до смішного. Коли почнуть взаємно шану виявляти, то багато хто їх по дорозі минав. А вони все кланялися і прохали один одного іти першим.

— Слухай, Числівнику, - нарешті не витерпів Іменник. - Давай домовимося. Ти завжди будеш стояти чи іти першим, а я — за тобою. А то вже люди сміються з нас.

— Добре, — аж захвилювався від задоволення Числівник. — Як ти хочеш, так і буде.

Добрі друзі домовилися, що на першому місці розташується Числівник, на другому місці - Іменник. І міцно дотримувалися цього правила.

Числівник пишався своїм сусідом. І думав, що б то приємне йому зробити. Нарешті надумався і, сяючи від щастя, промовив:

— Любий Іменнику! Ти так до мене гарно ставишся. Твоя скромність не знає меж. Я завжди попереду. А ти, Іменнику, немов у тіні. Давай домовимося так. Я стоятиму попереду тебе. Але я хочу тобі підпорядковуватись. Що ти скажеш, усе буду робити.

Так і вирішили. Числівник гордо стоїть попереду Іменника. Іменник, стоячи позаду Числівника, прохає чи пропонує йому виконувати то те, то се. Заманулося Іменникові, щоб Числівник повторював усе те, що має він, його приятель Іменник. Числівник погодився. І сліпо наслідував Іменника. Стояв у тому числі і відмінку, що й Іменник.

З'явилися і у Числівника, і в Іменника діти. І дітям мирний лад передавався у спадок. У Числівника вже були сини: Один, Два, Три, Чотири. їх батько навчив стояти попереду Іменника та мати те число й відмінок, які хоче Іменник.

10.Творча вправа 13.

а) Утворити словосполучення і записати

(П'ять окунів, одна книга, двадцять курчат, два олівці, три вікна, одинадцять футболістів.)

б) Скласти речення з двома словосполученнями (на вибір учнів), записати.

в) Перевірка виконання вправи.

— Назвіть числівники і поставте до них запитання. 11. Вибіркове списування (за вправою 14.)

IV. Підсумок уроку.

— З якою новою частиною мови ви ознайомились?

— Які слова називають числівниками? Наведіть приклади. Цікаве завдання.

—Прочитайте слова.

г1а пі2л ві3ло

пі100лет 100янка мі 100

ві3на 100ляр 7я

100рона 3буна по3вожив

V. Домашнє завдання з інструктажем. С. 10, правило, вправа 15.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Спостереження за функціональною роллю числівників у реченні. (Вправи 16-19.)

Мета. Вчити учнів застосовувати знання про числівник на практиці і правильно вживати у власному мовленні. Розвивати інтерес до вивчення природи, заохочувати дотримуватись правильного режиму дня.

Обладнання. Ілюстрації пташок: соловейка, жайворонка, перепілки, зозулі, кропив'янки, горихвістки, шпака, трясогузки (до вправи 16).

Хід уроку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)