АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Підсумок уроку. — З якою новою частиною мови ви ознайомились?

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 9. V. Підсумок уроку.
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

— З якою новою частиною мови ви ознайомились?

— Назвіть займенники, які ви запам'ятали протягом уроку.

— А тепер впізнайте і запам'ятайте якомога більше займенників із вірша.

А займенник — що таке?

За іменником іде.

Він ніщо не називає,

бо імен цілком не знає,

лише вказує на все:

і на те або на це,

і на тебе, і на нього,

і на цього, і на того.

Він показує на всіх!

Щось присвоює собі,

комусь може і віддати,

коли гарно попрохати,

заперечить, коли треба,

скаже щось і сам про себе,

зацікавиться, спитає,

хто є він і хто що знає.

Ще багато запитань

він в запасі має,

і частенько без вагань

сам собі й відповідає:

— Хто такий? — Я той самий.

— А ти чий? — Його і твій.

— На особу певну вкаже, але імені не скаже.

V. Домашнє завдання з інструктажем. С.19, правило, вправа 33.

№ уроку_______ Дата__________

Тема. Особові займенники. (Вправи 34-40.)

Мета. Вчити учнів розпізнавати займенник як в усному, так і в писемному мовленні. Вчити влучно використовувати особові займенники.

Обладнання. Таблиця "Особові займенники",

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Зачитування домашньої вправи.

— Якими займенниками ви замінили іменники? (У них, вони.)

—З якої казки цей уривок? ("Кривенька качечка".)

—Якими займенниками можна замінити іменники качечка, дід, баба, гриби? (Вони, він, вона, вони.)

2. Повторення правила про займенник.

— Яка частина мови називається займенником?

— Які частини мови можна замінити займенниками? (Іменники, прикметники, числівники.) Наведіть свої приклади.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Вибірковий диктант.

— Випишіть займенники з вірша.

Я вишень тобі приніс,

Ти — задер угору ніс.

Він —дивився із вікна:

де ж поділася Вона?

Посміхалося Воно,

як летіли Ми на дно.

Принесли Ви кавуни,

а поїли їх Вони.

— З будь-яким із записаних займенників складіть речення казкового змісту, а всі інші спробують здогадатись, про кого або про що казка.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Вступна бесіда.

— Діти, прочитайте займенники, записані у вибірковому диктанті. Про ці займенники є правило на с. 22. Прочитайте уважно правило.

— То як називаються займенники, записані вами?

2. Робота за таблицею "Особові займенники."

—Які бувають особові займенники? (1-ї, 2-ї, 3-ї особи однини і множини.)

— Назвіть займенники 1-ї особи однини і множини, відтак 2-ї і 3-ї особи однини і множини.

— Яку особливість мають займенники 3-ї особи однини? (Третя особа однини має аж три займенники: він, вона, воно. Це залежить від роду (ч.р., с.р., ж.р.) особи, про яку говорять.)

3. Колективне виконання вправи 34.

а) Читання вірша "Білочка", з'ясування значення невідомих слів.

б) Списування із завданням (вставити пропущені займенники).

в) Перевірка виконання вправи: визначення особи і числа дібраних займенників.

4. Творча вправа з граматичним завданням (за вправою 36).

а) Складання речень за малюнками підручника, с. 23.

б) Записування двох речень на вибір за зразком у підручнику.

в) Визначення найцікавішого речення із усіх зачитаних учнями.

5. Каліграфічна хвилинка. ал ло ое алое алое

кал алан хо хое каланхое

— Що означають слова алое, каланхое?

Алое — рід багаторічних трав'янистих, іноді деревовидних, рослин родини лілійних. Є 250 видів алое. Алое застосовують у медицині для лікування опіків, ран.

— Слова алое, каланхое ви зустрінете у наступній вправі 37.

Фізкультхвилинка.

6. Вибіркове списування із граматичним завданням. (За вправою 37.)

а) Читання учнями тексту з попереднім завданням.

— Чи можна назвати наведений текст діалогом?

— Чекайте запитань на увагу за змістом вправи 37.

Питання на увагу.

—Скільки вчителів брало участь у розмові?

— Про які фруктові дерева розповідається у тексті?

— Чи траплялись у тексті власні іменники?

— Скільки друзів добавилось у класі? (4: алое, каланхое, кактус, фіалка.)

б) Виписування з тексту особових займенників із вказуванням їх особи і числа (за зразком).

в) Розвиток зв'язного мовлення.

— Розгляньте малюнок на с. 24 підручника. Складіть 2-3 речення, вживаючи назви квітів.

7. Цікавинки для дитинки (за вправою 38).

— Розшифруйте ребуси, с. 25.

8. Гра "Мовчанка" (за вправою 39).

—Мовчки прочитайте завдання вправи 39, номер своєї відповіді запишіть на чистому аркуші паперу і підніміть руку, щоб відповідь показати вчителю.

Відповіді можна порівняти і зробити висновок, наскільки діти уважні і наскільки вони засвоїли новий матеріал.

Умови гри: хто порушить мовчанку, виходить з гри.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)