АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід уроку. I. Організація класу до уроку

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.
 12. V. Підсумок уроку.

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого про текст.

— Діти, пригадайте казку про хатинку, в якій поселився хлопчик з дивним ім'ям Текст. Як називалися частини цієї хатки?

— То зі скількох частин складається текст?

— Яка частина тексту найбільша?

— Яку ще важливу ознаку має текст?

—Які ви пам'ятаєте типи текстів?

III. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота над текстом. (За вправою 196.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

— Доведіть, що це текст. (Тут є тема, мета і дібрано заголовок.)

б) Коротка бесіда про День перемоги (з використанням ілюстрацій).

в) Визначення головної думки тексту "День перемоги". (День перемоги — свято перемоги над фашизмом у боротьбі за свободу і незалежність.)

г) Називання звуків і букв у виділених словах.

ґ) Добір споріднених слів (усно), визначення в них кореня і префікса.

2. Списування з граматичним завданням. (За вправою 197.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

Обеліск — архітектурна споруда, пам'ятник у вигляді чотиригранної колони з пірамідальною вершиною.

б) Самостійне списування тексту.

в) Добір заголовка. ("Ніхто не забутий, ніщо не забуте!")

—Підкресліть іменники, зверху скорочено зазначте їх рід і число.

— Розберіть виділені слова за будовою.

Фізкультхвилинка.

3. Каліграфічна хвилинка. УУУУУуУжУкУг

Україна Ужгород Угорщина

Леся Українка — видатна письменниця України.

— Діти, продовжіть цю розповідь, доберіть до неї заголовок.

— Чи можна назвати це текстом? Доведіть.

4. Розвиток зв'язного мовлення.

— Складіть розповідь "У лісі" за поданими словами та словоспо­лученнями.

Йшли далі й далі, заблукали, зустріли лісника, показав дорогу.

—Чи можна цю розповідь назвати текстом? Доведіть. Який це тип тексту. (Розповідь.)

5. Колективне виконання вправи 198.

а) Читання вірша, словникова робота.

б) Відшукування у вірші спонукального речення.

в) Добір споріднених слів.

г) Усне відмінювання іменника хвиля.

6. Тренувальне аудіювання (з фронтальною перевіркою).

Вода

Наші предки дуже шанували воду. Вважалося великим гріхом кинути у річку чи озеро сміття, каміння. Не можна було бити по воді. Вода, вважалося, має велику цілющу силу. Вона миє, очищає. Тому з ліку­вальною метою збирали росу, а воду брали у річці. І неодмінно до сходу сонця, щоб до цього з неї ніхто не черпав.

("Дванадцять місяців ")

Тестові завдання

1. Що дуже шанували наші предки?

а) Хліб;

б) воду;

в) землю.

2. Що вважалося гріхом? Кинути у річку:

а) пісок і глину;

б) дерево;

в) сміття і каміння.

3. Що, як вважалося, мала вода?

а) Цілющу силу;

б) багато мінеральних солей;

в) гарний смак.

4. З якою метою збирали росу?

а) Для їжі;

б) з лікувальною метою;

г) для вмивання обличчя.

— До якого типу належить оповідання "Вода"?

— Які ще типи текстів ви знаєте?

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 199.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Вправи на визначення головної думки тексту. Порядок виконання звуко-буквеного аналізу слова. Усне переказування змісту тексту. Добір заголовків. Порядок розбору слів за будовою. (Вправи 200 — 208.)

Мета. Закріпити вміння визначити головну думку тексту. Повторити поря­док виконання звуко-буквеного аналізу слова, розбору слова за будовою. Виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

Обладнання. Схема звуко-буквеного аналізу слова, орфографічні слов­ники.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)