АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Підсумок уроку. — Які бувають члени речення?

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

— Які бувають члени речення?

—Назвіть синонімічний ряд до слів головні члени речення. Головні члени речення — основа речення, підмет і присудок.

—Який член речення називається підметом?

— Який член речення називається присудком?

— Складіть речення за запитаннями.

І в II в

Хто? Як? Що робить? Де? Як? Хто? Що роблять? Коли?

Жайворонок високо літає в небі. Тихенько діти сплять вночі.

—Назвіть основу цих речень.

VI. Домашнє завдання. Вправа 67 (завдання 4).


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Зв'язок слів у реченні. (Вправи 68-72.)

Мета. Закріплювати вміння визначати основу речення та встановлювати зв'язки між словами в реченні. Збагачувати словниковий запас учнів.

Обладнання. Осінні пейзажі.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку.

П. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 67, завдання 4).

1. Зачитування дієслів, виписаних з тексту вправи. Пояснення напи­сання не з дієсловами.

2. Питання для повторення.

— З чого складається наше мовлення? (З речень.)

— З чого складаються речення? (Зі слів.)

—З одним із дієслів домашньої вправи складіть розповідне речення. Визначте основу речення. Усно встановіть зв'язок слів у цьому реченні.

— Яким членом речення є дієслово, з яким складали речення?

— Переробіть розповідне речення у питальне.

— Якщо б це речення було із тексту, поміркуйте, на яку тему міг бути цей текст.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 68.

а) Читання тексту, розмірковування над першим завданням впра­ви

б) Коментоване списування третього абзацу вправи.

— Назвіть словосполучення іменника з прикметником. За допомо­гою чого зв'язані у них слова?

2. Вибіркове списування (за матеріалами вправи 69).

а) Читання тексту вправи, визначення типу тексту, його теми і мети.

б) Вибіркове списування (завд. 2).

—Випишіть з тексту чотири словосполучення, поясніть, за допомо­гою чого зв'язані у них слова.

в) Пояснення правопису слів із пропущеними буквами.

поч...нає — почин

кр...жані — крига

л.-.тіли —за словником

з...млі — земленька

з…мові — зимно

зам...рзає — замерз

Фізкультхвилинка.

3. Самостійна робота (за матеріалами і зразком вправи 70).

4. Пояснювальний диктант із граматичним завданням. (За бажанням вчителя обсяг диктанту можна зменшити).

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

Опівнічним небом мляво походжав до блиску начищений півмісяць. Вітер шугав від низу до верху. Мабуть, хотів роздмухати зорі, та це в нього не виходило.

Кіт Орлик міцно спав у своїй лісовій хатинці під стрімкою сосною. Хай вас не дивує прізвище кота: у цій місцевості усі коти носили і носять прізви­ща своїх господарів.

б) Запис пояснювального диктанту.

в) Виконання завдань.

— Підкреслити основу у першому, другому і четвертому реченні.

— Одне із речень з підкресленою основою опрацювати за алгоритмом (додаток 3).

— У першому реченні знайти слово, у якому звуків більше, ніж букв. (Начищений.) Довести свою думку.

— За допомогою питань встановити зв'язок між словами у першому реченні (усно).

5. Розвиток ситуативного мовлення. (За матеріалами вправи 71.)

IV. Підсумок уроку.

Гра "Блискавка".

Вчитель називає короткі речення, а учні швидко за допомогою питань встановлюють зв'язок між словами в реченні (усно).

Речення для гри Андрійко прочитав цікаву книжку. Летіла пташка понад бистрою водою. Сонце вийшло із-за пишної ниви. Кіт Орлик прокинувся перед полуднем. Кіт Орлик дуже розхвилювався.

V. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 72, завдання 3.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Тренувальні вправи на побудову та поширення речень. (Вправи 73-75.)

Мета. Вдосконалювати вміння будувати речення за метою висловлюван­ня та інтонацією. Закріплювати знання учнів про будову речення та виробляти вміння поширювати речення.

Обладнання. Індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка виконання домашнього завдання. (Вправа 72, завд. 3.)

1. Питання для повторення.

— Назвіть, які бувають речення за метою висловлювання та інтона­цією. Наведіть приклади.

— Яким за метою висловлювання та інтонацією є останнє речення домашньої вправи?

- Встановіть зв’язок між словами у цьому реченні.

- Охарактеризуйте це речення за алгоритмом.

2. Робота з індивідуальними картками.

Письмово встановіть зв'я­зок між словами в цьому реченні.

Речення для карток.

Красою ранньої зорі милується лелека.

В'ється, наче змійка, неспокійна річка.

Ось калина над рікою віти стелить по воді.

На траві блищать росинки, мов сріблясті намистинки.

III. Каліграфічна хвилинка.

— Запишіть каліграфічно запитання Хто? Що роблять? Яку? Що?

— Складіть речення за цими запитаннями, запишіть його, усно вста­новіть зв'язок між словами в реченні.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Складання речень за схемами:

а).

(Маленька Марічка співає веселі коломийки).

б) (Хто?) (що робить?)

 

(Яка?) (що?)

 

(які?)

(Маленька Марічка співає веселі коломийки.)

Показати, що до одного речення можна скласти різні схеми (а, б).

2. Колективне виконання вправи 73

Фізкультхвилинка.

3. Вправа "Навпаки" (за матеріалами вправи 74.)

а) Читання тексту і з'ясування значень невідомих слів.

б) Побудова схем до виділених речень:

в) Робота над словом (завд. 4, впр. 74).

— В якому значенні в тексті вжито слово кипить?

Кипить (робота) — у переносному значенні. Відбувається, здійснюється дуже швидко, енергійно, бурхливо.

4. Попереджувальний диктант із завданням.

а) Запис диктанту з попередньою словниковою роботою.

Кошенята розійшлися. Галява опустіла, а кіт Орлик продовжував стояти на ґанку. Він дивився на злітну стежину і думав про те, як легко здійсни­лася його мрія.

Потімкотик згрібіззлітноїстежинивсігіллячки. Узяв із комірчини дощечку і вивів на ній великими літерами: " Кицькодром ". Кіт Орликприв'язавтабличкуміцнодостовбурасосни.

(За Андрієм Курковим "Школа котоповітроплавання ")

Примітка. Підкреслене слово записати на дошці.

Кицькодром — майданчик, де коти вчилися літати.

б) Завдання до тексту.

— Підкреслити головні і другорядні члени речення у перших речення кожного абзацу диктанту.

— Побудувати схему до останнього речення.

— До слова легко підберіть перевірне слово.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)