АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Повторення вивченого матеріалу

Читайте также:
 1. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 2. II. Повторення вивченого матеріалу.
 3. III. Вивчення нового матеріалу.
 4. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Вивчення нового матеріалу.
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— Яка частина мови називається прислівником? Наведіть приклади.

— З якою частиною мови найчастіше зв'язаний прислівник.

— Яка основна ознака прислівника?

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 161.)

—Зачитайте виписані прислів'я, поясніть їх зміст.

— Назвіть прислівники. Доведіть свою думку, користуючись алгоритмом міркування з попередньої вправи (на с. 84).

3. Тренувальний диктант.

— Залишіть один рядок для заголовка.

Біжить лісовий струмочок усе вперед і вперед. Жебонить веселу пісеньку. Не замовкає він ні на хвилиночку. Не відпочиває ні вдень, ні вночі. Радісно співає срібноголосий, поспішає на допомогу всьому живому. Мелодійно розливається навкруги його дзюрчання. Примітка. Підкреслені слова записати на дошці.

— Підберіть і запишіть заголовок.

— Підкресліть у тексті прислівники. Доведіть свою думку.

— Про яку пору року розповідається в тексті?

— Який це текст? (Опис.)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Ознаку дії називає,

а також місце, час, причину

цієї дії визначає,

і кожен цю частину знає.

Бо це прислівник — всім відомий.

Незмінна ця частина мови

і на запитання як? коли?

готова всім відповісти.

Сміється сонце як? — ласкаво,

мандрує небом величаво,

а небо голубіє дивно,

пливуть хмарини тихо, мирно.

Дзвенить кохана мова чисто,

а кожне слово — урочисто.

Земля стрічає вас святково,

сміються зорі загадково.

Сади цвітуть коли? — весною,

улітку — трав моря шовкові,

а восени врожай збирають,

узимку снігу всі чекають.

Прислівників багато в мові,

усі яскраві, всі чудові!

Щоб здобути знань основи,

вивчім цю частину мови!

(Л. Лужецька)

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Бесіда про перелітних птахів з використанням ілюстрацій. Розпізна­вання ластівки серед інших птахів.

2. Розподільне виписування. (За вправою 162.)

а) Читання вірша, словникова робота.

б) РЗМ. Складання усної розповіді про ластівку.

в) Виписування прислівників за запитаннями.

Коли? Як? Де?

зранку весело вгорі

привітно

3. Вправа 163 (виконується усно).

а) Творча бесіда за завданнями і запитаннями вправи 163 з підведенням до єдиного висновку: прислівники не змінюються.

б) Проблемна ситуація.

— Яке закінчення у прислівнику мелодійно?

—Пригадайте правило про закінчення слова і відразу знайдете відповідь на попереднє запитання. (Прислівники не мають закінчень, бо це незмінна частина мови.)

в) Ознайомлення з додатковим теоретичним матеріалом, с. 85.

4. Каліграфічна хвилинка.

Н Н й й ene ene впе вперед На на аз аз назад назад назад Не йдеш вперед — ідеш назад.

— Прочитайте прислів'я. Назвіть прислівники.

— Поставте питання до цих прислівників.

— Поміркуйте вголос, чому мовиться "Коли не йдеш вперед — ідеш назад".

Фізкультхвилинка.

5. Порівняльний аналіз прислівників і прикметників (за вправою 164). Колективне виконання послідовно всіх завдань вправи 164. Звернути увагу на правопис прислівника де-не-де.

6. Робота в групах. (За вправою 165.)

а) Складання порівняльної характеристики прислівників і прикмет­ників.

б) Усне творення прислівників від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е.

7. Творча вправа.

— Від поданих дієслів утворіть прислівники, сміється — смішно веселиться — весело радіє — радісно сумує — сумно хитрує — хитро мудрує — мудро

V. Підсумок уроку.

— Яка основна ознака прислівника як частини мови? (Незмінна частина мови.)

— За допомогою яких суфіксів утворюються прислівники від прикмет­ників? (-о, -е)

Вибірковий диктант.

Оратором є лиш той, хто в змозі говорити з кожного питання гарно, вишукано, переконливо, відповідно до важливості предметів, на користь часові і для задоволення слухачів.

— Випишіть в колонку прислівники. Напишіть через рисочку відпо­відний прикметник, від якого утворений цей прислівник.

Гарно — гарний, вишукано — … переконливо — … відповідно —…

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 85, 87 — правила, вправа 166.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислів­ників (без уживання термінів). (Вправи 167—171.)

Мета. Ознайомити учнів зі способами творення різних форм прислівників. Ознайомити зі способом розрізнення однакових за звучанням і написанням форм прислівників і прикметників. Формувати вміння утворювати різні форми прислівників і вживати у реченнях, текстах.

Обладнання. Словник синонімів української мови.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— Яку частину мови називаємо прислівником?

— Від яких частин мови можна утворити прислівники? (Від прикмет­ників, дієслів.)

—Як утворюються прислівники від прикметників? (За допомогою суфіксів —о, -е.)

—Чи мають прислівники закінчення? Чому?

— З якою частиною мови зв'язуються в реченні прислівники, прик­метники?

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 166.)

—Прочитайте записані речення.

— Від яких слів утворилися вжиті в реченнях прислівники?

3. Вибірковий творчий диктант.

Текст 1.

Вітерець легенько розносить довкола неповторну свіжість. Небо загадково висвічує лазурною блакиттю. Щедро всміхається сонечко. Дотик його промінців лагідно пробуджує від дрімоти землю.

Текст 2.

Легенький вітерець розносить довкола неповторну свіжість. Загадкове небо висвічує лазурною блакиттю. Всміхається шедре сонечко. Лагідний дотик його промінців пробуджує від дрімоти землю.

— З першого тексту випишіть в колонку прислівники, а з другого — через рисочку прикметники, від яких утворились ці прислівники.

легенько — легенький, загадково — загадкове, щедро — щедре, лагідно — лагідний

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Творча вправа (за зразком).

—Від даних прислівників утворіть ще два слова за зразком.

високо — вище — найвище

низько —

далеко —

гарно —

ніжно —

щиро —

— Поставте запитання до кожного утвореного слова. Яка це частина мови? Доведіть.

Висновок. Утворені слова — це форми одного і того самого прислівника утворені за допомогою суфіксів.

2. Списування (з порівняльним аналізом прислівників різних форм). (За вправою 167.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

— Яке значення для людини має вивчення рідної мови?

б) Коментоване списування вислову.

— Відшукайте у тексті прислівники. Підкресліть їх.

— Визначте роль прислівників у реченні. (Прислівники в реченні виступають другорядними членами речення.)

в) Порівняльний аналіз форм прислівників. (За завданням 3.)

Фізкультхвилинка.

Каліграфічна хвилинка.

Я Я Я яя яє яс ся ясне

Як засяє ясне сонце, ясно стане у віконці.

Як прокинуся я рано, то й мені світленько стане.

— Назвіть прислівники. Поставте до них питання.

— Утворіть нові форми від цих прислівників.

— Назвіть слова, у яких звуків більше, ніж букв.

4. Робота зі словником синонімів.

— До слова "засяє" доберіть синоніми.

(Синоніми шукати за словником синонімів української мови.)

Засяє — засвітить, осяє, заіскриться, заясніє, запроменіє, запалахкотить.

5. Тренувальна вправа на утворення форм прислівників. (За вправою 168.)

Висновок. Різні форми прислівників утворюються за допомогою суфік­сів -іше, -ше; префіксів -най, -як, -що, слів значно, багато, набагато, куди, ще, трохи.

6. Розвиток зв'язного мовлення. (За вправою 169.)

а) Читання початку розповіді, складання її продовження.

б) Запис тексту з вживанням різних форм прислівників.

— Назвіть прислівники у складеному вами тексті. Поясніть роль прислівників у реченні.

7. Колективне виконання вправи 170.

а) Проблемна ситуація (завдання 1).

б) Складання і запис речень з поданими словами так, щоб у першому реченні слово виступало прислівником, а в другому прикметником. (За зразком на с. 89.)

Висновок. Однакові за звучанням і написанням форми прислівників і прикметників можна розрізняти за зв'язком з іншими словами в реченні і запитанням. Якщо слово зв'язане з дієсловом — то це прислівник, а якщо з іменником — то прикметник.

8. Гра "Прикметник чи прислівник?"

Ведучий (вчитель) зачитує речення або словосполучення з прислів­никами вищого й найвищого ступенів або з прикметниками середнього роду, однозвучними з прислівниками. Учні уважно слухають. Якщо звучить прислівник, вони плещуть один раз у долоні.

Матеріал для гри.

Що у світі наймиліше?

Ми вибрали найвище дерево.

Байкал — найглибше озеро земної кулі.

У цьому році річка розлилась ширше.

Сонце почало ходити вище, світити яскравіше.

Золото важче, ніж срібло.

Гостре слово сильніше меча.

3 настанням весни частіше зникав журавель з дому.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)