АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Тренувальні вправи. 1. Робота з народною піснею

Читайте также:
  1. IV. Тренувальні вправи.
  2. IV. Тренувальні вправи.
  3. IV. Тренувальні вправи.
  4. V. Тренувальні вправи.

1. Робота з народною піснею. (Вправа 184.)

—Про що ви дізналися з української народної пісні?

— Доведіть словами пісні, що козак любить свою Батьківщину.

— Випишіть іменники, вжиті з прийменниками, і визначіть їх відмінок.

— Поясніть написання слів з пропущеними буквами.

2. Вікторина „Чи знаєш ти пісні свого рідного краю?"

Учням пропонується пригадати слова і заспівати пісні, які вони зна­ють, які співають їхні батьки, дідусі, бабусі.

(Вчитель може дітям допомогти: заспівати початок пісні або її приспів.)

3. Каліграфічна хвилинка.

Я візьму той рушник, постелю, наче долю,

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.

— З якої пісні ці рядки? („Пісня про рушник"на слова А. Малишка.)

— Які іменники вжиті з прийменниками?

— Вимовіть звуки у слові щебетання.

4. Творче завдання.

— Спишіть, вставляючи потрібні прийменники.

І варіант

... рецепту... базарі дятел вибрав окуляри. Натягнув собі... ніс, полетів трудитись... ліс.

(По, на, на в.)

2 варіант

Змайстрував мій братик Гриць гарну хаточку... птиць. Он... дереві вона,... садку... вікна.

(Для, на, у, біля.)

—Визначіть відмінок іменників з прийменниками.

5. Розвиток зв'язного мовлення. (Вправа 181.)

—За поданим початком і малюнком складіть і запишіть твір. Вказівка: використати у розповіді іменники у родовому відмінку.

V. Підсумок уроку.

1. "Мозкова атака".

— У якому відмінку іменники вживаються без прийменників? На­ведіть приклади.

— У якому відмінку іменники вживаються тільки з прийменниками? Наведіть приклади.

— Що ви знаєте про інші відмінки іменників і прийменники? На­ведіть приклади.

Кросворд „Загадково-лісовий"

1. Хвіст трубою, спритні ніжки, плиг із гілки на сучок. Носить все вона горішки

в золотий свій „сундучок". (Білка)

2. Ми — лісові мешканці - вправні будівельники, всією громадою будуємо житло із соснових голок. (Мурашки)

3. Влітку ходить, бродить лісом. Все трощить важка нога. Взимку він, накрившись хмизом, у барлозі спать ляга. (Ведмідь)

4. Назва грибів, за якими вирушили до лісу хлопчики із вправи 181 (Опеньки)

5. Я дерево-красень, а звуть мене... (ясен).

6. Вовку-брату я сестриця, а зовуть мене... (лисиця).

7. Ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами. Зачаївся ось, примовк. Грізний звір цей, звісно... (вовк).

— Прочитайте слово у виділеному стовпці.

VI. Домашнє завдання.

С. 91, правило; вправа 185.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Закінчення іменників у місцевому відмінку множини. (Вправи 186-189.)

Мета. Розширювати знання учнів про відмінювання іменників у мно­жині; ознайомити із закінченнями іменників у місцевому відмінку множини; формувати навички правильного використання форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по; ви­ховувати почуття патріотизму, гордості за рідну Вітчизну.

Обладнання. Історичний матеріал, прислів'я, малюнок ліщини.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)