АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЧИСЛІВНИК. ЗАЙМЕННИК

Читайте также:
  1. Використання займенників у професійному мовленні
  2. Вкажіть рядок, у якому ВСІ займенники є вказівними
  3. Вправа 99. Запишіть подані займенники відповідно до правописних правил. Прокоментуйте написання.
  4. Позначте складений числівник.
  5. Самостійна робота № 3. Складні числівники та займенники.

1 варіант

1. Числівник — це....

а) частина мови;

б) частина слова;

в) цифра.

 

2. Числівники поділяються на....

а) кількісні;

б) порядкові;

в) кількісні й порядкові.

 

3. Займенник — це....

а) частина мови;

б) частина слова;

в) службове слово.

 

4. Які займенники належать до III особи?

а) я, ми;

б) ти, ви;

в) він, вона, воно, вони.

 

5. Займенник у реченні може бути....

а) тільки підметом;

б) тільки присудком;

в) підметом або другорядним членом речення.

 

6. Займенники з прийменниками пишуться....

а) окремо;

б) разом.


II варіант

1. Числівник — це....

а) частина слова;

б) частина мови;

в) цифра.

2. На яке питання відповідають кількісні числівники?

а) скільки?

б) який?

в) коли?

3. Займенник — це.....

а) частина мови, що вказує на предмет, але не називає його;

б) частина мови, яка називає предмет;

в) службове слово.

4. Які займенники належать до І особи?

а) я, ми;

б) ти, ви;

в) він, вона, воно, вони.

5. Визначити початкову форму займенника ним.

а) він;

б) я;

в) ми.

6. Займенники змінюються за....

а) особами, числами і відмінками;

б) родами і особами;

в) за відмінками і числами.

 

III. Збір зошитів.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Загальне поняття про дієслово як частину мови. (Вправи 77—80.)

Мета. Повторити і поглибити знання учнів про дієслово як частину мови, його граматичні ознаки. Виробляти вміння розрізняти дієслова серед інших частин мови. Розвивати зв'язне мовлення учнів.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Фронтальне опитування.

— З чого складається наше мовлення? (З речень.)

— Наведіть приклади.

— З чого складаються речення? (Зі слів.)

—На скільки частин мови поділяються всі слова української мови? (10 частин мови.)

—Пригадайте, які частини мови ви вивчили вже у 4 класі. (Іменник, прикметник, числівник, займенник, прийменник, сполучник.)

—Сьогодні ми розпочинаємо вивчення великої теми "Дієслово".

— Пригадайте, що ви знаєте про дієслово. Наведіть свої приклади.

• Цікаво знати.

За частотою вживання дієслово займає друге місце після іменника і має вдвічі менше, ніж іменник, слів.

III. Повторення і закріплення вивченого про дієслово.

1. Колективне виконання вправи 77 (усно).

а) Розпізнавання споріднених слів у поданих словосполученнях.

б) Визначення, якими частинами мови виражені споріднені слова. Виділення серед них дієслів.

2. Каліграфічна хвилинка.

Си си иг игн гна ал сигнал сигнал

—Відшукайте у вправі 77 словосполучення зі словом сигнал, складіть речення з цим словосполученням і запам'ятайте правопис слова сигнал.

3. Розвиток зв'язного мовлення. (За вправою 78.)

а) Усний опис малюнка, с. 42.

Грізне небо, сильний вітер, разюча блискавка, неспокійне море.

б) Зіставлення малюнка зі змістом вірша Тараса Шевченка.

в) Виписування з вірша словосполучень дієслово + іменник за зразком у підручнику.

Криє (що?) небо. Криє (що?) сонце. Стогне (що?) море. Виє (що?) море.

Фізкультхвилинка.

4. Письмо з пам'яті. (За вправою 79.)

а) Читання вірша, словникова робота.

Серенада — 1. Музичний твір типу сюїти для інструментального ансамблю або оркестру, яку співають просто неба. 2. В поезії середньовіччя — вечірня вітальна пісня трубадурів, що виконувалася під відкритим небом; вечірня пісня на честь коханої.

б) Виконання завдань вправи.

— Скільки речень у вірші? (1 речення.)

— Скільки основ у реченні?

—Назвати головні члени речення.

— Якою частиною мови виражені присудки?

— Яке дієслово вжито у переносному значенні?

в) Заучування вірша напам'ять.

г) Письмо з пам'яті.

5. Вивчення правила про дієслово і його роль у реченні, с. 43.

6. Вправа-конкурс "Хто більше".

— Хто запише більше дієслів протягом 1-ї хвилини, той — переможець конкурсу.

Конкурсанти, які зголосились зачитати свої приклади, повинні довести, що записали саме дієслова.

7. Творча робота (за вправою 80) — виконується усно.

— Доберіть відповідно до змісту пропущені дієслова. Придумайте заголовок.

8. Вибірковий диктант.

— Випишіть дієслова з вірша Тараса Шевченка. Доведіть свій вибір.

Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що одпочинуть, а я дивлюся.... І серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце одпочиває. Чорніє поле, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря.

(Т. Шевченко)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)