АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Підсумок уроку

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.
 12. V. Підсумок уроку.

Гра-жарт.

Учні третього класу одержали дві посилки. Коли вони їх відкрили, то дуже здивувалися. Ось який вигляд мали посилки:

Учні не знали, що робити з цими дивними посилками. В листі, який був в одній із них, писалося, що все це дієслова. Але їх так багато, що вони не вмістилися в одну посилку, і довелося їх розділити. Основи дієслів поклали в один ящик, а закінчення — в другий. Щоб прочитати ці дієслова, їх треба знову з'єднати. В одному ящику учні знайшли: чита-, малю-, вел-, воркот-, дума-, їд-, вивча-, уч-, лет-, до-, біж-, ірж-, жив-, бач-, крич-. У другому ящику лежали: -ать, -ять, -уть, -ють.

Допоможіть третьокласникам прочитати дієслова.

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 62 — правило, вправа 118.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Правопис особових закінчень дієслів. (Вправи 119—122.)

Мета. Закріпити вміння визначати, до якої дієвідміни належать дієслова. Розвивати вміння розпізнавати дієслова першої особи, правильно писати і вживати у мовленні.

Обладнання. Набори карток для гри "Колонки",

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— Як визначити дієвідміну дієслова?

— Які дієслова належать до І дієвідміни?

— Які дієслова належать до другої дієвідміни?

2. Гра "Колонки".

Учні виготовляють набори карток (по 6), на яких записують 6 дієслів І і II дієвідмін, по дві картки-вказівки до кожного набору з написами: "Дієслова І дієвідміни", "Дієслова II дієвідміни" і контрольний аркуш для ведучого. Гравці одержують конверти з картками і розкладають їх у дві колонки.

За правильне виконання завдання гравцеві зараховується 6 балів, за помилку знімається 2 бали.

Клас можна поділити на дві команди. Представники кожної команди (по 1 учневі) грають від імені своєї команди. Ведучий (вчитель) контролює, команди спостерігають і перевіряють правильність виконання завдань.

Матеріал для гри.

1 к. 2 к.

лежу течу

стоїш пишеш

робить мовчить

риємо горимо

миєте малюєте

вміємо говорю

3. Конкурс "Хто більше?"

Ведучий (вчитель) пропонує за визначений час пригадати і записати в окремі колонки дієслова першої дієвідміни і дієслова другої дієвідміни у початковій формі (неозначеній формі дієслова). Виграє той, хто напише більше таких дієслів.

III. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 118.)

— Хто написав вірш з домашньої вправи?

—Зачитайте виписані дієслова. До якої дієвідміни вони належать?

— Які споріднені дієслова дібрали до виділених слів?

1д. 1 д. 1д.

(Розфарбовані — фарбувати, хвиль — хвилювати, живих — жити.)

Поясніть розділові знаки у другому реченні вірша.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота над текстом (за вправою 119).

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів від перечитаного тексту.

в) Підбір заголовка до тексту.

г) Виписування дієслів з визначенням належності до одної з дієвідмін. Прийшла — (1 д.), висіялося (1 д.), змивається (1 д.), жду (1 д.), позираю (1 д.), виходять (2 д.), летять (2 д.), нагортають (1 д.) тощо, г) Визначення кількості звуків і букв у слові.

— У слові вигріваються менше звуків, ніж букв, тому що буквосполучення -ться (4 букви) позначає лише 2 звуки [ц':а].

2. Каліграфічна хвилинка.

З З З з Зз за зг зграя

Заспівали, задзвеніли, мов заграли кобзарі...

Де взялась весела зграя, жарогруді снігурі.

(Олександр Олесь)

— Назвіть дієслова у вірші. Визначте їх час та дієвідміну.

— Доберіть синонім до слова "жарогруді". (Червоногруді.)

—Назвіть слова, в яких звуків більше, ніж букв. (Зграя.)

3. Творче ознайомлення із закінченнями дієслів теперішнього і майбут­нього часу 1-ої особи однини і множини. (За табличкою вправи 120.)

4. Вивчення правила-висновку (с. 65).

Фізкультхвилинка.

5. Списування з граматичним завданням.

—Прочитайте і перепишіть. Замість крапок поставте потрібні букви. У дужках біля дієслів зазначте дієвідміну.

Ми з Оверком друж...мо, жив...мо — не туж...мо: разом ход...мо до школи, поруч в класі сид..мо, разом з школи ід...мо і не свар...мось ніколи. Ми з ним діл...мось усім, бо на те ж ми й друзі з ним!

(І. Муратов)

6. Виконання вправи 121 з послідовним коментарем.

а) Читання вірша, визначення особи дієслів, вжитих у вірші.

б) Виписування виділених дієслів зі зміною їх за зразком (с. 65).

в) Позначення закінчень у дієсловах і визначення дієвідміни за закінченнями цих дієслів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)