АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід уроку. І.Організація класу до уроку

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.
 12. V. Підсумок уроку.

І.Організація класу до уроку.

— Побажаймо собі успіху! Посміхнімося, і хай гарний настрій нам допоможе працювати.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 137.)

— Прочитайте загадки і відгадайте їх.

— У яких іменниках зі зміною форми слова відбувається зміна кінце­вого приголосного основи? Прочитайте записані пари слів.

2. Творча робота.

— Спишіть, розкриваючи дужки.

Зима. Тумани сизі.

А річка спить у (крига).

Замерзла на морозі

берізка при (дорога).

І холодно у лісі

кленку, калині, (вільха).

З зимою наодинці

не страшно лиш (ялинка).

— Визначіть відмінок іменників.

І група — у 3 реченні.

ІІ група — у 4 реченні.

ІІІ група — у 5 реченні.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Повідомлення теми і мети уроку.

— Пригадайте, в яких іменниках відбувається чергування приголосних.

— Коли це відбувається?

—Що відбудеться зі зміною форми слів кіт, повінь?

2. Спостереження над мовним матеріалом. (Вправа 138.)

а) Бесіда за змістом тексту.

— Який це текст — розповідь, опис чи міркування? Доведіть свою думку.

— Коли осінь приносить людям радість, а коли — смуток?

б) Складання таблиці.

— Складіть у зошиті таблицю за зразком підручника.

— Складіть правило про чергування голосних звуків у деяких іменни­ках чоловічого і жіночого роду, що в початковій формі мають нульове закінчення.

3. Засвоєння правила, с. 70.

4. Хвилинка-цікавинка.

Коли „І" кінчає слово,

„ Е " чи „ О " завжди готові

„І" в основі замінити

і за нього послужити.

Порівняй: в печі, до печі,

слово, сказане до речі,

солі, осені і кості,

від хоробрості, від злості...

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота з підручником. (Вправа 139.)

а) Відповіді на запитання.

— Про кого ви дізналися з тексту?

— Що можна сказати про родину Юрка? А про самого хлопчика?

— Що ви можете розповісти про свого дідуся? Про свою бабусю?

— Як ви їм допомагаєте?

б) Виконання завдань.

— Випишіть слова, в яких відбувається чергування голосних і приго­лосних звуків.

— Знайдіть у тексті вправи антоніми.

Фізкультхвилинка.

2. Робота із загадками.

— Відгадайте загадки.

— Запишіть слова-відгадки у початковій формі та в родовому відмінку однини.

• Махнула птиця крилом, закрила півсвіту чорним рядном. (Ніч.)

• Білий камінь у воді тане. (Сіль.)

• Я морозу не боюсь, а хто замерзне — я сміюсь. Бабу гріє не кожух, а веселий теплий дух. (Піч.)

3. Робота з деформованими реченнями. (Вправа 141.)

а) Складання речень і записування за зразком підручника.

б) Звуко-буквений аналіз слова ячмінь.

в) Визначення відмінка іменників за поданими моделями.

4. Гра „Чарівне сито".

— Утворіть від даних слів іменники.

— "Пересійте" утворені слова через "сито" і залишіть тільки ті, що стосуються теми сьогоднішнього уроку.

Юний —..., болючий —...,

щирий —..., возити —...,

вечірній —..., збоку —...,

мудрий — вітати —....

V. Підсумок уроку.

1. Відповіді на запитання.

— Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?

— Коли відбувається чергування голосних звуків в іменниках жіно­чого і чоловічого роду?

2. Робота над метаграмою.

З „н" — частина я доби, з „п" — я грію щозими, з „р " — предметом стану я. Ось вам загадка моя.

(Ніч, піч, річ)

3. Пограймося разом! (За вправою 140.)

VI. Домашнє завдання.

С. 70, правило; вправа 142.

№ уроку_______ Дата__________

Тема. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родово­му відмінку однини. (Вправи 143-147.)

Мета. Ознайомити учнів з особливостями закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини. Розвивати вміння по­яснювати закінчення іменників жіночого роду в даній формі за допомогою засвоєного правила.

Обладнання. Картини зимової природи, мовний матеріал.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)