АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Домашнє завдання з інструктажем

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II. Завдання та обов'язки
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 6. V. Домашнє завдання з інструктажем.
 7. VI. Домашнє завдання.
 8. VI. Домашнє завдання.
 9. VI. Домашнє завдання.
 10. VII. Домашнє завдання.
 11. А. Завдання

Вправа 212.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Конструктивні вправи зі спільнокореневими словами, вживання їх у реченнях, зв'язних текстах. (Вправи 213 - 217.)

Мета. Закріпити й узагальнити знання учнів про морфемну будову слів, закріплювати вміння розрізняти спільнокореневі слова та форми одного й того самого слова. Вправляти учнів у розборі слів за будо­вою. Виховувати почуття любові і поваги до свят і традицій українського народу.

Обладнання. Ілюстрації краєвидів Закарпаття, міста Мукачеве (для тренувального диктанту-інформації).

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— З чого складається наше мовлення?

— Які бувають речення за метою висловлювання?

—За інтонацією?

—Наведіть приклад розповідного речення. Утворіть з нього питальне речення.

— Чи траплялись питальні речення у домашній вправі?

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 212.)

—Прочитайте тексти, коментуючи, які букви вставили у словах.

— Назвіть слова у тексті, де були пропущені букви у префіксах.

—Яким правилом скористалися, щоб вставити пропущені букви у словах безжально, безводному!

III. Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу про морфемну будову слів.

1. Робота над текстом. (За вправою 213.)

а) Читання тексту, словникова робота.

— Які почуття викликає цей текст?

— Який це тип тексту? (Розповідь.)

— Що найцікавіше ви дізнались із цього тексту?

— Назвіть, які у тексті є слова з орфограмами.

— Прочитайте уважно останній абзац. Підготуйтеся до списування.

б) Списування (останній абзац тексту).

— Спишіть, підкресліть однорідні члени речення.

— Якими частинами мови вони виражені?

(Перше речення останнього абзацу — однорідні другорядні члени речення, виражені іменниками.

Друге речення останнього абзацу — однорідні присудки, виражені дієсловами.)

2. Каліграфічна хвилинка (підр., с. 109).

Д Д Д іч вч пл пл еле еле

Дівчата плетуть зелені вінки.

— Опрацюйте це речення за алгоритмом (додаток 7).

3. Вибіркове списування. (За вправою 214.)

—Прочитайте вірш. Випишіть спільнокореневі слова. Позначте у них корінь.

Фізкультхвилинка.

4. Повторення порядку розбору слів за будовою.

а) Змінити слово і виділити змінну частину (закінчення) або довести, що в слові закінчення немає (закінчення нульове).

б) Дібрати до слова ряд споріднених слів (різних частин мови) і знайти в них спільну частину (корінь).

в) Виділити суфікс і префікс (якщо такі є) у слові.

5. Колективне виконання вправи 215.

а) Відшукування ключових слів з кожного ряду, які пояснили б значення інших слів.

вечір

море

мороз

б) Відбір слів, що відповідають даним моделям.

в) Складання речень зі словами, дібраними до схем, запис їх у зошит. — Прочитайте складні речення. Які з них є розповідними? питальними? спонукальними?

6. Творча вправа 216.

а) — Чи можна поставити питання до частини слова весел-. Чому? (Тому що це тільки частина, а не повнозначне слово.) б) Утворення нових слів. Який? — веселий. Що? — веселість, весілля. Що робити? — веселити, розвеселяти.

7. Тренувальний диктант-інформація. (Залишити рядок на заголовок.) На заході України розкинулося місто Мукачеве. Воно виникло біля старовинного замку, що захищав захід з гір у низовину. Замок стоїть на високому горбі. У легенді про заснування міста розповідається, що під час його спорудження люди терпіли страшенні муки. Важко було доставляти на гору каміння та інший будівельний матеріал. Звідси і назва — Мукачеве.

(З "Цікавої географії ")

—Відшукайте у тексті три слова з префіксами. Позначте префікси у цих словах.

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 217.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Спостереження за змістом та інтонацією речень, різних за метою висловлювання. Речення, ускладнені однорідними членами. (Вправи 218 - 223.)

Мета. Узагальнити знання учнів про речення. Закріпити вміння відтворювати інтонацію розповідних, питальних і спонукальних речень, речень з однорідними членами. Розвивати навички інтонаційного читання окличних речень.

Обладнання. Тлумачний словник української мови.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)