АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Повторення вивченого матеріалу. 1. Відповіді на запитання

Читайте также:
 1. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 2. II. Повторення вивченого матеріалу.
 3. III. Вивчення нового матеріалу.
 4. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Вивчення нового матеріалу.
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Відповіді на запитання.

— Що ви знаєте про відмінювання іменників у множині?

— Чим пояснюються відмінності в закінченнях іменників одного й то­го самого відмінка?

— У яких відмінках збігаються закінчення іменників — назв неістот?

—У яких відмінках збігаються закінчення іменників — назв істот?

— Як ми розрізняємо ці відмінки?

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 176.)

а) Читання перебудованого тексту.

б) Визначення відмінків виділених іменників у формі множини.

в) Визначення головних членів кожного речення.

3. Колективне письмо.

На жовте листя лягає перший сніг. Настає час лижних прогулянок.

Перші лижі з'явились давно у мисливців. Спочатку до ніг прив'язувались широкі дерев'яні дощечки. На них було легше пересуватися по снігу. Але полювання за звіром вимагало швидкості. І лижі робили довгими і вузькими.

Великі віддалі мисливці долали швидко.

—Підкресліть іменники у множині, виділіть закінчення, визначіть відмінок.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Оголошення теми і мети уроку.

— На попередньому уроці ми не з'ясували всіх особливостей відміню­вання іменників у множині. Сьогодні розглянемо вживання іменників у родовому відмінку множини.

2. Робота з підручником.

а) Визначення особливостей форм іменників у родовому відмінку множини. (Вправа 177. Використовуються малюнки звірів і птахів.)

б) Засвоєння теоретичного матеріалу, с. 88.

в) Удосконалення навичок правильного використання іменників у родовому відмінку множини. (Вправа 178.)

(Хмари — хмар, дощі — дощів, шеренги — шеренг, завдання — завдань, сливи— слив, пальта — пальт, вікна — вікон, статті — статей, гвинтів­ки — гвинтівок.)

IV. Тренувальні вправи.

1. Робота з прислів'ями.

— Поясніть зміст кожного прислів'я.

— Спишіть. Замість крапок допишіть закінчення.

— Визначіть число, рід, відмінок цих іменників.

Батьківщину бережи від ворог....Більше діла, менше сл.... Щастя дає друз..., нещастя їх вивіряє. Шануй своїх батьк.... Нема ріки без берег..., героя — без народу.

2. Робота з текстом вправи 179.

а) Читання перебудованого тексту.

б) Списування першого абзацу тексту.

в) Визначення відмінків виділених іменників.

г) Спостереження над зв'язком речень у першому абзаці.

3. Літературна хвилинка.

— Послухайте учнівський твір і висловіть свої міркування щодо його змісту.

Люблю малювати дерева. Дерева для мене — наче дивні розумні істоти.

Придивіться до них. Дерева, як і люди, відчувають погану погоду і небез­пеку, злу людину і прихід весни... Вони бережуть нас від спеки і дощу. Бе­режіть їх! Спостерігайте за ними! Малюйте, фотографуйте, і ви зрозу­мієте, яким чудовим є світ, що оточує нас.

(З газети)

4. Робота із загадками

— Відгадайте загадки і усно провідміняйте слова-відгадки, поставив­ши їх у форму множини.

• Маю плаття зелененьке, гнучкі, ніжні віти,

білі ноги, стан тоненький. Як я звуся, діти?

(Береза)

• Як дерево називається, що влітку в білий пух вдягається?

(То­поля)

• На „я" починається, на „я" кінчається,

в садку росте, на ній плоди є.

(Яблуня)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)