АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Робота над вивченням нового матеріалу. 1. Повторення вивченого про відмінювання іменників в однині (впра­ва 119)

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Повторення вивченого про відмінювання іменників в однині (впра­ва 119).

2. Колективне виконання вправи 120.

а) Читання тексту, словникова робота, добір заголовка.

б) Визначення відмінків іменників, з'ясування відмінностей у за­кінченнях іменників, що стоять в одному й тому самому відмінку.

в) Завдання 3, вправа 120 — для найспостережливіших.

г) Розвиток монологічного мовлення.

— Перекажіть текст так, ніби ви у прямому ефірі по радіо хочете закликати всіх дітей дбайливо ставитися до живої природи.

3. Розвиток зв'язного мовлення (за вправою 121).

а) Читання тексту і співставлення його з малюнком на с. 62.

б) Розвиток монологічного мовлення.

— Чи доводилося вам садити дерева? Розкажіть.

в) Визначення відмінків виділених іменників (завд. 3, впр. 121).

г) Опрацювання додаткового теоретичного матеріалу (с. 62).

4. Каліграфічна хвилинка.

Де ер рж жа ав. в а держава

5. Словник.

Держава — апарат політичної влади в суспільстві. Країна з таким апаратом політичної влади. Українська держава.

— Покажіть на карті Європи Україну.

— Яка орфограма в слові держава?

—До якої частини мови належить це слово? Доведіть.

— Запишемо це слово в таблицю словникових слів і запам'ятаймо його правопис.

6. Списування із граматичним завданням (за вправою 122).

До першого завдання вправи можна використати ілюстрації з історії козацтва.

Фізкультхвилинка.

7. Вправляння у визначенні відмінків іменників (за вправою 123).

8. Коментоване списування (за матеріалами вправи 124).

а) Читання тексту, з'ясування значення невідомих слів.

б) Коментоване списування з визначенням відмінків виділених іменників.

в) Розвиток монологічного мовлення.

— Перекажіть текст, користуючись малюнками (с. 64).

9. Самостійна робота (за вправою 125) з наступною фронтальною пе­ревіркою.

10. Творча вправа (матеріал записаний на дошці).

а) Поставте подані в дужках іменники у знахідному відмінку.

б) Складіть два речення (на вибір) з утвореними словосполучен­нями.

Побачити (зозуля). Любити (матуся). Захищати (Україна). Читати про (природа). Збирати (пшениця). Задивитися на (калина).

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 126.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Закінчення іменників у родовому відмінку однини. (Впра­ви 127-132.)

Мета. Ознайомити учнів із правописом іменників чоловічого роду в ро­довому відмінку однини; формувати вміння і навички користува­тись орфографічним словником для перевірки закінчення таких іменників; розвивати словниковий запас учнів; виховувати культу­ру мовлення.

Обладнання. Орфографічні словники, мовний матеріал, прислів'я.

Хід уроку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)