АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід уроку. II. Перевірка домашнього завдання

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.
 12. V. Підсумок уроку.

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

— Прочитайте висловлювання про мову, які ви записали. Назвіть ав­торів цих висловлювань і "джерело", звідки списане висловлювання.

III. Каліграфічна хвилинка. усне мовл пис ення

—Які слова можна утворити, використовуючи ці склади? Запишіть ці слова каліграфічно.

—Поясніть значення термінів "мова" і "мовлення". Яке з цих понять вужче? (Мовлення.)

IV. Робота над новим матеріалом.

1. Розгляд таблиці "Усне і писемне мовлення".

Інформація для вчителя

"Сучасна цивілізована людина, за статистикою, на писання й читан­ня витрачає 20%, а на слухання й говоріння — 80% спілкувального часу.

Усне безпосереднє мовлення обмежене рамками "тут-тепер".

Письмове мовлення не має таких обмежень — воно долає час і простір. Завдяки йому ми сьогодні можемо сприймати думки і почуття, висловлені давньокиївським князем Володимиром Мономахом у його славетному "Поученні дітям" або ж невідомим автором безсмертного твору про похід князя Ігоря на половців. Маючи таку суттєву перевагу над усним мовлен­ням, писемне мовлення поступається йому в тому, що воно сприймається як готовий продукт, а не в процесі його народження мовцем..."

2. "Поміркуймо разом!" (Колективне виконання вправи 13.)

Кожна людина має свій мовленнєвий "паспорт" — її мовлення непов­торне, як відбитки пальців.

Що більше ти знаєш, то багатше твоє мовлення, бо тобі є про що розповісти.

3. Самостійне списування з граматичними завданнями (за вправою 14).

а) Читання тексту вправи і з'я­сування значення невідомих слів.

б) Списування висловлювань з наступним поясненням їх змісту.

в) Виконання завдання 3.

— За яким правилом вимовляються і пишуться виділені слова (труд, плід).

г) Виконання завдання 4.

— Назвіть слова, в яких одна буква позначає два звуки. Дві букви позначають один звук.

Фізкультхвилинка.

4. Диктант швидкої дії.

Мудра голова не говорить лихі слова.

Інформація для вчителя.

5. Розвиток зв'язного мовлення (за матеріалами вправи 15).

а) За малюнками підручника (с. 9) і з власного досвіду розповісти, як треба поводитись у громадських місцях, під час спілкування з іншими людьми.

б) Записування у зошит двох-трьох речень із своєї розповіді.

в) Зачитування учнями своїх записів.

— Послухайте кожну розповідь і скажіть, котра з них найвдаліша.

V. Домашнє завдання з інструктажем. (Вправа 16.)

VI. Підсумок уроку.

Хвилинка-цікавинка.

Скільки мов на землі? Вчені називають різну кількість: від трьох тисяч до п'яти. За даними лінгвістів, з усіх мов добре вивчені лише п'ятсот.

Цікавий факт: книжка, написана російською мовою, має обсяг більший, ніж та сама книжка українською (наприклад, 525 сторінок російською мо­вою і 500 сторінок — українською). Це означає, що ту саму інформацію українською мовою можна передати меншою кількістю мовних знаків.

За даними японських учених, люди, які з дитинства не розмовляли рідною мовою, частіше хворіють, піддаються різним стресам, у них менше розвинені природні здібності.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Культура мовлення і спілкування. (Вправи 17-22.)

Мета. Формувати уявлення про культуру мовлення і культуру спілкуван­ня. Прищеплювати навички мовного етикету. Виховувати в учнів увагу до слова.

Обладнання. Таблиця "Культура мовлення".

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 16.)

— Зачитайте загадки, які ви склали.

— Назвіть звуки і букви у виділених словах (знання, плавання, якщо). У якому з цих слів більше звуків, ніж букв? Чому?

— Пригадайте правило переносу слів з подовженими приголосними. Як би ви перенесли слова, записані на дошці?

знання

плавання

гілля

читання

обличчя

полювання

взуттєва


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)