АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Підсумок уроку. Вибірковий диктант (з логічним навантаженням)

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.
 12. V. Підсумок уроку.

Вибірковий диктант (з логічним навантаженням).

— Випишіть дієслова із тексту-загадки, яку я повільно читатиму.

Сниться принцесі сон, начебто йде вона прекрасним підземним королівством. Горять свічки, лунає музика, навколо квіти, фонтани... І раптом із найдальшої кімнати вистрибує дракон. От-от може трапитись непоправне. Що треба зробити принцесі?

— То що ж треба зробити принцесі, щоб не потрапити в лапи дракона? (Прокинутись).

— Позначте скорочено над кожним виписаним дієсловом, до якої дієвідміни воно належить.

VI. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа. 133.

— Діти, сьогодні у вас фантастичне завдання. Напишіть короткий твір про те, чого ви прагнете в житті, як ви бачите майбутнє і яким уявляєте життя. Це може бути: твір-фантазія, твір-мрія, твір-вигадка, твір-програма майбутнього президента чи твір-завдання майбутнього. Дайте назву своєму твору.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього І майбутнього часу. (Вправи 134-136.)

Мета. Вчити застосовувати вивчені правила на практиці. Виробляти навички правопису ненаголошених особових закінчень. Продов­жувати вчити правильно вживати дієслова у своєму мовленні.

Обладнання. Малюнки весняних квітів, таблиця словникових слів, орфографічні словники.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 133.)

1. Оголошення конкурсу президентських програм щодо розвитку школи, освіти і життя.

2. Зачитування учнями творів. Оцінювання класом заслуханих творів, вибір найкращої програми. Аргументування свого вибору.

ІІІ. Каліграфічна хвилинка.

вс вс станеш неш встанеш

з з зр об ши ши зробиш

Раніше встанеш — більше зробиш.

— Поясніть зміст прислів'я.

— Відшукайте у прислів'ї дієслова, поставте в них наголоси. Підкресліть У цих дієсловах ненаголошені [е], [и]. До якої дієвідміни належать ці дієслова?

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Проблемна ситуація. (За матеріалами вправи 134.)

а) Читання слів.

— Які букви пропущено в словах? (е, и)

— У яких дієсловах легко вставити пропущені букви? (У словах, де пропущені букви позначають наголошений звук.)

— В інших словах пропущена буква позначає ненаголошений звук, тому це викликає труднощі під час написання.

б) Розв'язання проблемної ситуації через ознайомлення з правилом і таблицею.

в) Визначення дієвідміни кожного дієслова, у якому ще не вставлені пропущені букви.

Висновок. У ненаголошених особових закінченнях дієслів І дієвідміни пишемо е, є; у дієсловах другої дієвідміни пишемо и, ї.

2. Тренувальна вправа 135.

Вправа виконується з аргументованим коментарем кожної орфограми.

а) Записування слів, вставляючи пропущені букви.

б) Записування речень з трьома дієсловами (на вибір).

Фізкультхвилинка.

3. Робота з орфографічним словником.

— Відшукування в орфографічному словнику слова напам'ять.

—На яке питання відповідає це слово? (Як?)

— Яка частина мови відповідає на питання які

— Запишіть це слово у таблицю словничка в колонку "Інші слова".

4. Каліграфічна хвилинка.

на на пам пам'я м'я напам’ять напам'ять напам'ять напам'ять

Цей вірш ми вивчимо напам'ять.

—Діти, щоб це речення не було неправдою, приступаймо до вивчення вірша, який буде потрібний під час вивчення наступної теми.

5. РЗМ. Вивчення напам'ять вірша Платона Воронька "Облітав журавель".

Облітав журавель сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив.

Ми спитали журавля:

— Де найкращая земля? —

Журавель відповідає:

— Краще рідної — немає!

6. Самостійна робота (з наступною взаємоперевіркою).

—Спишіть прислів'я, вставляючи пропущені букви в дієсловах. Скорочено позначте дієвідміну цих дієслів.

Якщо зранку попрацю...ш — потім не пожалку...ш.

Не побіга...ш — не пообіда...ш.

Через вікно весь світ не побач...ш.

Одним пальцем голки не вдерж...ш.

7. Огляд виставки "Квіткова експозиція".

— Розгляньте "Квіткову експозицію".

— Назвіть квіти, які ви знаєте. (Тюльпан, нарцис, бузок, конвалія, підсніжник, первоцвіт, медунка.)

— Уважно розгляньте конвалію, тому що ця квітка допоможе вам виконувати домашнє завдання.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)