АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Робота над вивченням нового матеріалу. 1. Робота над текстом. (За вправою 172.)

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота над текстом. (За вправою 172.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів, які виникли від прослуханої легенди.

в) Добір заголовка.

г) Конкурс "Майбутніх дикторів радіо".

— Перекажіть легенду, вживаючи прислівники. Послідовно викладайте порядок подій. Стежте за інтонацією розповіді.

ґ) Попарне списування прислівників-синонімів. (Завдання 3.)

2. Вивчення правила про прислівники-синоніми (с.90).

3. Каліграфічна хвилинка.

Б Б Бб бр уб бе бі

Біля будинку берізки стояли, вранці ясне сонечко зустрічали. Ви ростіть, берізки, виростайте, рідну землю нашу прикрашайте.

— Знайдіть слово, вжите в переносному значенні.

— Пригадайте, що ви знаєте про звертання. Знайдіть у вірші речення із звертанням.

— Яким за метою висловлювання та інтонацією є речення із звертанням?

— Назвіть у вірші прислівник. Підберіть якнайбільше синонімів до прислівника вранці (за словником).

Фізкультхвилинка.

4. Робота зі словником синонімів.

Вранці — зранку, зрання, зарання, спозарана, пораненьку, ранком, рано.

5. Колективне виконання вправи 173. Вправа виконується послідовно за всіма завданнями вправи.

6. Творча вправа 174 (з використанням, при потребі, словника синонімів).

а) Утворення і запис синонімів до поданих прислівників. Чудово — прекрасно, чудесно, незрівнянно, блискуче; уміло — вправно, майстерно; радісно — втішно, відрадно, зраділо; довго — чимало, подовгу, довгенько; ясно — світло, яскраво, сонячно, погідно; ніжно — лагідно, люб'язно, ласкаво; любо — мило, любенько; швидко — скоро, стрімко, хутко, мерщій, бистро, прудко, щодуху; казково — напрочуд, дивовижно, навдивовижу, фантастично, неповторно.

— Які з поданих і дібраних прислівників можна використати у розповіді про веселку?

б) Складання і записування колективної ("ланцюжкової") розповіді про веселку, влучно вживаючи прислівники.

7. Робота в парах.

а) Розв'язування кросворда.

1. Інколи — часом.

2. Як-небудь — абияк.

3. Неодмінно — конче.

4. Вниз — додолу.

5. Голосно — гучно.

6. Повік — довіку.

7. Ввічливо — чемно.

б) Розбір прислівників за будовою.

8. Вивчити правила про правопис Не з прислівниками.

9. Творче списування (фрази записані на дошці і слова для довідок).

— Замініть подані сполучення слів одним словом — прислівником. З одним із прислівників (на вибір) складіть речення.

Перший раз брати участь у конкурсі —...

Переганяти один одного під час бігу —...

Повертатися додому, як обіцяв —...

Якщо не знаєш дороги —...

Повідомити про щось раніше зазначеного часу —...

Слова для довідок: наввипередки, своєчасно, вчасно, наздогад, зазда­легідь, вперше.

V. Підсумок уроку.

— Як називаються прислівники, близькі за значенням?

— Які слова є прислівниками-синонімами?

— Яка їх роль у тексті? (Уточнююча.)

— Як найчастіше пишеться не з прислівниками?

VI. Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 176, с. 91 — правило.


УРОК 109

Тема. Спостереження за роллю у мовленні прислівників-антонімів. (Вправи 177-181.)

Мета. Ознайомити учнів з прислівниками-антонімами. Вчити спостерігати за роллю прислівників-антонімів у тексті. Виробляти вміння доби­рати прислівники-антоніми й використовувати їх у реченнях, текстах.

Обладнання. Прислів'я, загадки, тлумачний словник.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)