АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Тренувальні вправи

Читайте также:
  1. IV. Тренувальні вправи.
  2. IV. Тренувальні вправи.
  3. IV. Тренувальні вправи.
  4. V. Тренувальні вправи.

1. Робота з текстом (за вправою 224).

—Визначте головну думку тексту.

— Доберіть до нього заголовок.

— Виконайте друге завдання вправи.

— Зверніть увагу на прикметники з посиленою ознакою, які є в да­ному тексті: коротшою, цікавішою. (Учні встановлюють, що вони утво­рені від прикметників коротка, цікава.)

—А які форми за цим зразком можна утворити від прикметників дзвінкий (дзвінкіший), веселий (веселіший), бадьорий (бадьоріший).

— Виконайте звуко-буквений аналіз слова єднає.

2. Поетична хвилинка.

Батьківщина

Що таке Батьківщина?

За віконцем калина,

тиха казка бабусі,

ніжна пісня матусі,

дужі руки у тата,

під тополями хата,

під вербою криниця,

в чистім полі пшениця,

серед лугу лелека,

і діброва далека,

і веселка над лісом,

і стрімкий обеліск.

(П. Боднарчук)

—Які прикметники допомагають відповісти на питання: що таке Батьківщина?

3. Робота з прислів'ями. (Записані на дошці.)

— Відновіть прислів'я, поясніть їх зміст. Спишіть прислів'я.

У рідній стороні і в жмені мила.

Рідна земля від чужої — холодом.

Від рідної землі віє теплом, і камінець знайомий.

Всюди добре, а в рідній хаті накраще.

—Підкресліть прикметники і визначте їх відмінок.

4. Тлумачний словниково-логічний диктант.

а) Той, хто дотримується порядку, точності. (Акуратний, охайний, чепурний.)

б) Який має велику силу. (Могутній, потужний, сильний, міцний.)

в) Дуже розумний, той, що знає життя і має досвід. (Мудрий, до­свідчений.)

г) Який іде за попереднім. (Наступний.)

ґ) Який має або видає приємний запах, аромат. (Запашний, пахучий, ароматний, духмяний.)

д) Той, що віддає усі сили і знання для виконання якоїсь роботи. (Працьовитий.)

е) Який має широко розкинуте гілля (про дерева, кущі). (Розлогий, крислатий, гіллястий.)

—Складіть речення з двома прикметниками (на вибір) і визначте їх відмінок.

V. Підсумок уроку.

1. Продовжіть речення.

• Прикметник змінюється за....

• Щоб визначити відмінок прикметника, потрібно....

2. Гра "Загубився прикметник".

— Пригадайте і вставте у текст "Пісні про рушник" А. Малишка про­пущені прикметники.

... (Рідна) мати моя, ти ночей не доспала,

і водила мене у поля край села,

і в дорогу...(далеку) ти мене на зорі проводжала,

і рушник...(вишиваний) на щастя дала.

Хай на ньому цвіте...(росяниста) доріжка,

і...(зелені) луги, й...(солов'їні) гаї,

і твоя незрадлива...(материнська)...

(ласкава) усмішка, і засмучені очі...

(хороші) твої.

VI. Домашнє завдання.

С. 113, правило; вправа 225.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Спостереження за зміною закінчень прикметників у різних відмінко­вих формах. Опис зовнішності людини. (Вправи 226-231.)

Мета. Закріплювати вміння дітей визначати відмінок прикметників у ре­ченнях за питанням, закінченням та відмінком іменника; вчити використовувати прикметникові форми для опису характерних оз­нак зовнішності людини; удосконалювати навички вживати прик­метники в реченні у тій формі, якої вимагають зв'язані з ними імен­ники; розвивати зв'язне мовлення; виховувати старанність і напо­легливість у навчанні, бажання вчитися.

Обладнання. Мовний матеріал, загадки, кросворд, книга В. Нестайка "Каз­кові пригоди і таємниці".

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 226.)

а) Читання загадок з дібраними відповідними прикметниками і відга­дування їх.

б) Визначення відмінків прикметників.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Оголошення теми і мети уроку.

2. Каліграфічна хвилинка.

Зз Хх Рр зв ха ри річ к ща

Звірі — в хащах лісових,

риби — в водах річкових,

птиці по між віток

учать своїх діток.

—Про що ви дізналися із записаного?

— Чому всім потрібно вчитися?

— Знайдіть у вірші прикметники і доберіть до них спільнокореневі слова. (Лісовий, ліс, лісочок, лісник, узлісся. Річковий, річка, річечка, річенька.)

3. Робота з підручником. (Вправа 227.)

а) Запис поданих прикметників у місцевому відмінку.

б) Добір антонімів до виділених слів. (Далекий — близький, воло­га — суха, гомінливе — спокійне, тихе.)

в) Складання речень із словосполученнями та записування одного речення.

4. Робота з текстом (за вправою 228).

—Доберіть заголовок до поданого тексту.

— Спишіть текст, ставлячи прикметники у потрібному відмінку.

— Визначте відмінок прикметників і надпишіть його скорочено над словами.

— Розберіть за членами третє речення. (Дерева вбралисьуказковібілішати).

Словосполучення.

Дерева (що зробили?) вбрались; вбрались (у що?) у шати; шати (які?) казкові; шати (які?) білі.

5. Загадкова вікторина.

— Відгадайте загадки.

• Лід на річках, сніг на полях, віхола гуляє. Коли це буває? (Взимку)

• Скатертина біла увесь світ накрила. (Сніг)

• Сам не біжить, а іншим стояти не дозволяє. (Мороз)

• У воді не тоне, у вогні не горить. (Лід)

• Взимку білим цвітом сад зацвів, неначе навесні. (Іній)

—Загадайте свої загадки про зиму.

6. Робота над описом зовнішності людини.

а) Читання опису зовнішності людини, поданого у підручнику (вправи 39, 40).

б) Спостереження за словами-ознаками, які стосуються зовніш­ності людини (обличчя, волосся, ніс, очі).

в) Опис зовнішності одного-двох учнів класу (хлопчика і дівчинки за їх бажанням), або друга (подруги), знайомого (знайомої).

7. Самостійна робота (за вправою 230).

а) Виконання вправи за двома варіантами (по два речення).

б) Обмін зошитами і взаємоперевірка роботи.

в) Добір синонімів до слова кривавий, які передають ознаки за кольором. (Кривавий, червоний, гарячий.)

8. Гра "Виправ помилку".

(Вчитель читає уривок з книги "Казкові пригоди і таємниці" В. Не­стойка.)

У (похмурий) (підземний) палаці перед каміном, де ледь жевріло темно-синє вогнище, сидів Начальник Канцелярії Нічних Кошмарів Пан Морок. На ньому був чорний оксамитовий плащ з каптуром, що закривав обличчя. Якби не плащ і не синє полум'я в каміні, ми б з вами пана Морока просто не бачили. Бо весь він був із темряви. Саме про це він і співав, перебираючи струни (чорна) гітари...

IV. Підсумок уроку.

1. Відповіді на запитання:

— Над чим ми працювали на уроці?

— Яка робота вам сподобалася найбільше?

2. Кросворд "Тлумачний".

— Розгадайте кросворд.

— Прочитайте слово у виділеному стовпці. (Ознака.)

1. Який доброзичливо, приязно, чуйно ставиться до людей. (Добрий.)

2. Непотрібний; без якого можна обійтись. (Зайвий.)

3. Який буде згодом, настане пізніше. (Майбутній.)

4. Який говорить правду; чесний, справедливий. (Правдивий.)

5. Сліпучий, сяючий. (Яскравий.)

6. Приємний на смак. (Смачний.)

V. Домашнє завдання.

С. 116, вправа 231.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Вправи на визначення відмінка прикметників у реченнях. (Впра­ви 232-235.)

Мета. Удосконалювати вміння дітей визначати відмінок прикметників за закінченнями та формою іменника; розвивати аналітичні навички визначати граматичні форми; виховувати спостережливість.

Обладнання. Малюнки зимової природи, мовний матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 231.)

—Прочитайте складений опис вибраної вами свійської тварини.

— Які слова допомогли вам виразити на письмі свої думки?

III. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Оголошення теми і мети уроку.

2. Робота з віршем (за вправою 232).

а) Бесіда за змістом тексту вірша. (Використовуються малюнки зи­мової природи.)

— Як ви розумієте заголовок вірша?

— Які слова і вирази у вірші вжиті в переносному значенні?

б) Визначення відмінка прикметників, вжитих у вірші.

в) Розбір слова осяйні за будовою.

г) Добір синонімів до слова юні. (Юні, молоді, маленькі (ялинята).

3. Комплексна робота над текстом (за вправою 233).

а) Визначення типу тексту. (Опис природи.)

б) Поділ тексту на частини. (Зачин—перше речення; кінцівка—останнє речення.)

в) Списування основної частини з коментуванням правопису слів із пропущеними буквами. (Наприклад: у слові землею пишемо е, бо під наголо­сом—землі.)

г) Добір слів, для яких виділені слова можуть бути перевірними. (Серп — серпом, чисте — чистенький, синє — синіють, небо — небесне та ін.)

ґ) Добір антонімів і синонімів. (Глибоке — мілке; безкрає — безмежне широке.)

Фізкультхвилинка.

4. Творча робота в парах. (Вправа 234.)

— Змініть закінчення називного відмінка однини на закінчення оруд­ного відмінка.

— Запишіть утворені моделі.

— Доберіть по два прикметники до кожної моделі. (Молодий, молода, молоде; молодим, молодою, молодим; виразний, виразна, виразне; виразним, виразною, виразним. Могутній, могутня, могутнє; могутнім, могутньою, могутнім; порожній, порожня, порожнє; порожнім, порожньою, порожнім.)

5. Самостійна робота, а) Робота за картками.

Картка №1

— Складіть із слів речення. Запишіть їх.

У, соловейко, садочку, щебетав, вишневому. Лине, над, рідним, краєм, пісня.

— Підкресліть в реченнях прикметники і визначте їх відмінок.

Картка №2

— Спишіть речення, вставте пропущені букви. На вечірньому небі з явилась перша зоря.За березовим гаєм в'ється тиха річка.

— Підкресліть в реченнях прикметники і визначте їх відмінок.

б) Робота з класом.

— Відновіть прислів'я і запишіть їх.

В глибокій воді вода не тече.

Під лежачий камінь велика риба водиться.

З малого пагінця гарну людину шанують.

Гарного коня хвалять, виростає велике дерево.

— Підкресліть у прислів'ях прикметники і визначте їх відмінок (за варіантами по два прислів'я).

6. Пояснювальний диктант.

Білочка

Від старого дерев'яного будинку під величними ялинками через ліс про­лягала алея. Біля коріння вікових дерев і навіть на стежинах тут частенько з являлись гриби. У дуплі величезної ялини поселилась маленька руда білочка. Під ялиною стояла дерев'яна лава. Тут любив відпочивати старий чоловік.

Дідусь часто залишав білочці на лаві різні солодощі. Спочатку вона бра­ла їх і миттю зникала. Та згодом білочка перестала боятись дідуся. Брала з його рук ласощі і не ховалась. (За О. Богушевич)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)