АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Підсумок уроку

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 9. V. Підсумок уроку.
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

— Назвіть особовий займенник, що складається з однієї букви.

— Назвіть займенники, що починаються однаковою буквою.

— Чим особливі займенники 3-ї особи однини?

—Провідміняйте займенник ти.

V. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 44.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Займенники 1-ї особи однини і множини. Роздільне написання займенників з прийменниками. (Вправи 45-51.)

Мета. Закріплювати знання про вживання особових займенників. Виробляти вміння змінювати займенники 1-ї особи, визначати їх роль у реченні. Формувати навички роздільного написання займен­ників з іменниками.

Обладнання. Текст на дошці, кросворди.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Мовна розминка-цікавинка.

— Який займенник складається з двох звуків, але з однієї букви? (Я.)

—Назвати слово, у якому сім займенників. (Сім'я.)

—Додавши до займенника першої особи одну букву, перетворити його на антонім до слова "війна". (Ми-р.)

2. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 44.)

—Прочитайте речення, у яких є особові займенники.

— Яку із згаданих українських пісень ви чули або можете заспівати?

— Назвіть слова із домашньої вправи, у яких звуків більше, ніж букв.

— Назвіть слова, в яких букв більше, ніж звуків.

—Прочитайте спільнокореневі слова, дібрані до слів ночувати, щасливі.

ІІІ. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— Яка частина мови називається займенником?

— Назвіть займенники 1-ї особи однини і множини. (Я, ми.) Складіть з ними речення.

— На сьогоднішньому уроці ми навчимося змінювати займенники першої особи за відмінками.

2. Колективне виконання вправи 45.

а) Розгляд таблиці відмінювання займенників 1-ї особи однини і множини (с. 28.)

б) Уточнення особливості відмінюваних займенників 1-ї особи однини і множини (с. 28, правило).

Висновок. Мені, мене, мною і ін. — це не різні займенники, а відмінкові форми особового займенника я.

Так само нас, нам, нами,(на) нас — це не різні займенники, а відмінкові форми особового займенника ми.

3. Списування з дошки із завданням. (Текст заздалегідь записаний на дошці.)

— Замість крапок поставити в потрібних відмінках особові займенники, названі на початку ряду.

Я До... прийшов товариш.

Тато купив... книжку.

Старший брат пишається....

Сьогодні... похвалили.

МИ У... дружний клас.

З... весело працювати,

Усім... подобаються рухливі ігри.

4. Закріплення вивченого про відмінювання займенників першої особи однини і множини. (На матеріалі вправи 46.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Відшукування в тексті займенників 1-ї особи однини і множини, визначення їх числа і відмінка.

в) Хвилинка фантазії.

— Усно продовжіть розповідь краплини про її подальші мандри.

г) Дослідження в тексті особливості написання займенників з приймен­никами.

5. Вивчення правила про правопис займенників з прийменниками (с. 29.)

6. Каліграфічна хвилинка.

зі мною, на мені, з нами, у нас, серед нас, на нас. Хто на нас зазіхав, той собі голову зламав.

Фізкультхвилинка.

7. Списування з граматичним завданням. (За вправою 47.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів від прочитаного.

в) Проблемна ситуація.

— Чого не вистачає в тексті? Усуньте цей недолік. (Заголовка і кінцівки.)

г) Коментоване списування тексту з наступним відшукуванням у тексті особових займенників 1 -ї особи, підкреслення їх відповідно до того, яким членом речення виступають. (Підметом чи другорядним членом.)

г) Самостійне визначення числа і відмінка виділених займенників, а також роду, числа і відмінка виділених іменників.

Горобця — ч.р., однина, P.e.

Дріт — ч.р., однина, З.в.

Очі — множина, З.в.

8. Вправа-загадка (за вправою 48).

а) Відгадування загадок.

1. Коноплі.

2. Горіх.

б) — Спишіть одне речення (на вибір), підкресліть займенники, визначте їх особу і число.

в) Проблемне завдання.

— Знайдіть у вправі числівники і визначте їх відмінок. (Половину — З.в.)

9. Списування за зразком (за вправою 49).

10."Перевір себе" (за вправою 50). Відповідь: 3-й рядок.

IV. Підсумок уроку.

— Як пишуться прийменники з іменниками? Проблемне запитання.

— Скільки різних займенників записано на дошці? Доведіть. Мене, мною, я, на мені.

Кросворди "Зійдіть східцями".

І. II.

І. До особових займенників я, ми додайте букви, яких не вистачає, і прочитайте слова.

1. Провалля. (Яр.)

2. Заглибина в землі. (Яма.)

3. Орган у порожнині рота. (Язик.)

4. Хижа тварина. (Ягуар.)

5. Плід. (Яблуко.)

6. Житель Японії. (Японець.)

II. І. Частина суші, що гострим кутом врізається в море. (Мис.) 2.Предмет туалету і гігієни. (Мило.)

3. Посуд. (Миска.)

4. Художник. (Митець.)

5. Людина, що варить мило. (Миловар.)

6. Синонім до слова думання. (Мислення.)

V. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 28,29, правила, вправа 51.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Займенники 2-ї особи однини і множини. (Вправи 52-57.)

Мета. Продовжити формувати навички роздільного написання займен­ників з прийменниками. Вчити змінювати займенники 2-ї особи однини і множини за відмінками, спостерігати за зміною цих займенників. Розвивати мовне чуття.

Обладнання. Плакати для гри (або запис на дошці), індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Робота з індивідуальними картками (3—4 учні).

2. Усмішка.

— Послухайте усмішку, впізнайте займенник, назвіть його особу.

Найголовніше

Учитель. Скажи мені, Ковальчук, чого ще не було на світі сто років тому?

Учень. Літаків, ракет, автомашин, супутників, телефонів, електрики....

Учитель. А ще чого?

Учень. Мене

3. Перевірка домашнього завдання (вправа 51).

—Що можете сказати про такі слова: нас, нам, нами, у нас? (Це відмінкові форми особового займенника ми.)

—Як пишуться займенники з прийменниками?

— Який займенник "вішав'' із вірша? (Я)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)