АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Підсумок уроку. V. Домашнє завдання. Вправа 232

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 9. V. Підсумок уроку.
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання. Вправа 232.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивчених частин мови. (Вправи 233 — 240).

Мета. Узагальнити знання учнів про лексичні та граматичні ознаки вивчених частин мови, формувати вміння розрізняти їх у мовленні, правильно вживати.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 332.)

— Зачитайте, які власні назви є у тексті і назвіть до кожної власної назви відповідну загальну назву.

Олександрія — місто Греція — країна Фарос — острівець.

III. Закріплення вивченого про частини мови.

1. Списування з граматичним завданням. (За вправою 233.)

а) Читання тексту, словникова робота.

б) Списування зі зміною форм іменників.

— Над кожним іменником, що був у дужках, зазначте відмінок.

— Усно встановіть зв'язок між словами у другому реченні. Ми прийшли до лісу на прогулянку.

Ми (що зробили?) прийшли; прийшли (куди?) до лісу; прийшли (для чого?) на прогулянку.

2. Творче списування. (За вправою 234.)

а) Читання тексту, словникова робота.

б) Творче списування (зі зміною часу дієслова на теперішній). Варіант зміненого тексту.

Море таке лагідне, що хочеться погладити його долонею. Дихає тихо та рівно. Без угаву переливає різнобарвну гальку й ледве чутно, наче хто сіє по берегу склянками, дзвенить.

— Які почуття викликає цей текст?

3. Самостійна робота. (За вправою 235.)

— Випишіть з тексту прикметники разом з іменниками, з якими вони зв'язані. Допишіть пропущені закінчення.

— Позначте будову виділених прикметників.

4. Вправа-гра. (За вправою 236.)

— Прочитайте текст. Що це за текст? (Текст-інструкція.)

Фізкультхвилинка (на матеріалі вправи-гри 236)

5. Вправа 237.

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів

б) Проблемна ситуація.

— Поставте запитання до виділених слів. До якої частини мови вони належать?

—Яка особливість прислівників?

6. Все про слово як частину мови. (За вправою 238.)

7. Розвиток зв'язного мовлення. (За вправою 239.)

а) Складання розповіді "Наш рідний край" за опорними словами і словосполученнями.

б) Конкурс на кращу розповідь "Наш рідний край".

в) Записування у зошит розповіді "Наш рідний край", вибираючи найкраще з прослуханих конкурсних розповідей.

8. Самодиктант. (За вправою 240.)

а) Читання вірша Л. Костенко "Сонце сипле квіти", словникова робота.

б) Заучування вірша напам'ять.

в) Письмо з пам'яті.

— Які почуття викликає у вас цей вірш?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)