АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. Домашнє завдання. С. 97, вправа 193 (третє завдання)

Читайте также:
 1. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 2. II. Перевірка домашнього завдання.
 3. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 4. V. Домашнє завдання з інструктажем.
 5. VI. Домашнє завдання.
 6. VI. Домашнє завдання.
 7. VII. Домашнє завдання.
 8. в) Вірні відповіді на тестові завдання.
 9. Вказівки по оформленню комплексного завдання.
 10. Завдання.
 11. Захист курсових робіт і зарахування домашнього завдання.

С. 97, вправа 193 (третє завдання).


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми та прикметники — багатозначні слова. (Вправи 194-198.)

Мета. Ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та анто­німічними значеннями; вчити вживати прикметники в прямому та переносному значеннях, розкривати багатозначність; розвива­ти словниковий запас учнів; виховувати любов до праці.

Обладнання. Мовний матеріал, тлумачний словник, схема-опора.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Відповіді на запитання.

— Яка частина мови називається прикметником?

— Яку роль у мовленні виконують прикметники?

— Наведіть приклади прикметників, які відповідають на питання яка0, які"?

2. Вправа 193 (третє завдання).

—Прочитайте опис синички, який ви знайшли в тексті вправи.

— За допомогою яких прикметників зображено пташку? Назвіть їх.

— Спробуйте доповнити опис синички, поданий у тексті, власними спостереженнями.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Оголошення теми уроку.

— Слова, неначе кольорові камінчики. І недостатньо їх назбирати в купу... треба ще й уміти складати узори з них, а для цього треба розум­іти значення слова.

— Сьогодні ми працюємо з прикметниками, близькими і протилеж­ними за значенням, вжитими в прямому і переносному значенні.

2. Спостереження за прикметниками-синонімами.

— Пригадайте визначення слів — синонімів.

— Згрупувати подані на дошці прикметники в синонімічні ряди і за­писати.

Дорогий, розумний, цінний, тямущий, духмяний, кмітливий, ласкавий, охайний, ніжний, чепурний, привітний, акуратний.

—Яке слово зайве? (Духмяний.)

— Доберіть до нього синоніми. Запишіть. (Пахучий, запашний.)

—Складіть з ними речення.

—Доберіть синоніми до поданих прикметників у словосполученнях. Добра (людина) — привітна, співчутлива (людина). Добра (страва) — смачна (страва).

3. Спостереження за прикметниками-антонімами.

— Пригадайте визначення слів-антонімів. (Антоніми — пари слів з про­тилежним значенням.)

— Прочитайте прислів'я, подані у вправі 194, вставляючи замість кра­пок антоніми до виділених слів. Поясніть їх зміст. (Коротка виховна бе­сіда про значення праці в житті людини.)

—Яку роль відіграють антоніми у прислів'ях?

— До яких частин мови належать ужиті тут антоніми?

— Спишіть прислів'я із прикметниками-антонімами.

4. Спостереження за прямим і переносним значенням прикметників (за вправою 195).

а) Добір відповідних антонімів до кожного прикметника, подано­го в словосполученні.

б) З'ясування значення прикметників (прямого і переносного).

VI. Тренувальні вправи.

1. Робота в парах. (Вправа 196.)

а) Читання словосполучень і з'ясування, з яких частин мови вони складаються.

б) Заміна поданих словосполучень словосполученнями прикметників з іменниками за зразком.

в) Словникова робота.

Фанера —

1) тонкі листи деревини для облицювання столярних виробів;

2) деревний матеріал з кількох склеєних тонких пластинок дерева з перехресним розміщенням волокон.

Спільнокореневі слова. Фанера, фанерка, фанерний, фанерування, фа­нерувальник. Фартух —

1) частина одягу, що захищає плаття, костюм від бруду, знищення під час виконування різних робіт;

2) шкіряна, полотняна та ін. запона в колясці, візку для захисту їздця. Синоніми. Фартух, запаска (розм.).

2. Творча робота.

— З ряду слів, близьких за значенням, доберіть і вставте замість кра­пок найбільш влучне.

Багряний, рум'яний, червоний, рожевий, малиновий.

На сході небо стало... Щічки у дівчинки були... кольору. Ліс восени став...

3. Гра "Скажи без затримки".

— Учасники гри швидко називають антонім до названого вчителем прикметника. У разі затримки відповідає наступний.

Важкий — легкий, великий — малий, висока — низька, верхнє —нижнє, голосний — приголосний, цікавий — нудний, повна — порожня, босе — взу­те, лівий — правий, широка — вузька.

4. Складання речень (за вправою 197).

— Складіть речення з поданими словосполученнями. Запишіть одне речення (на вибір).

— Зробіть висновок про значення прикметника гострий у кожному словосполученні.

V. Підсумок уроку.

1. Продовжіть речення.

— Сьогодні на уроці ми працювали над...(прикметником).

—Виконуючи різні завдання, ми вчилися... (розрізняти і вживати в ре­ченнях прикметники-синоніми і прикметники-антоніми, використовуючи в мовленні прикметники в прямому і переносному значенні).

2. Узагальнення вивченого за опорною схемою.

VI. Домашнє завдання.

С.99, вправа 198.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Спостереження за вживанням прикметників у художніх та науко­во-популярних текстах. (Вправи 199-207.)

Мета. Вчити учнів розрізняти тексти за їх стилістичними ознаками, вжи­вати прикметники в мовленні зі стилістичною метою; розвивати мовленнєве чуття, культуру мовлення; виховувати любов і живий інтерес до рідної мови, до природи рідного краю.

Обладнання. Мовний матеріал, книга В. Нестайка "Казкові пригоди і та­ємниці"; малюнки берези і клена.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)