АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. Робота над вивченням нового матеріалу

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Опрацювання правила, яке треба запам'ятати.

2. Хвилинка-цікавинка (про відмінки і відмінювання іменників).

Ще грецькі вчені помітили, що іменники мають свою основну форму, пряму, а також непряму, відмінну від прямої. Ці "відмінні" від прямої форми й утворили категорію "відмінка". У сучасній українській мові ка­тегорія відмінка об'єднує сім повноправних відмінків, у тому числі й клич­ний, який чи не найбільше передає специфіку української мови, але дов­гий час вважався лише кличною формою.

Називний — називає предмети. Він є початковою формою кожного імен­ника, його "прямою формою" (тому його ще називають "прямим "відмінком, а всі інші відмінки — "непрямі"). Це "гордий" відмінок, який зі словом справляється сам і не потребує допомоги прийменників.

Родовий — означає "одержаний з народження". Таку назву цей відмінок одержав тому, що вжитий з іменником без прийменника він означає особу, яка є творцем, господарем, власником (син Івана, плаття сестри, дім бать­ка). Родовий відмінок є чемпіоном за кількістю вживаних з ним приймен­ників. Він може поєднуватись аж із 150 прийменниками (а в мові всього прийменників близько двохсот).

Давальний — назва походить від слова "давати". Найтиповіше його зна­чення — назва адресата, тобто особи, якій щось дають. Давальний відмінок довго утримувався без прийменників, а сьогодні вживається в поєднанні з 7 прийменниками.

Знахідний — від слова "знаходити" когось або щось. Із знахідним відмін­ком вживається 28 прийменників.

Орудний — споріднений зі словом "орудувати", найчастіше називає зна­ряддя дії (малювати олівцем, різати ножем). Орудний відмінок поєднуєть­ся з 23 прийменниками.

Місцевий — вказує на місце і вживається усього з п'ятьма прийменни­ками: в, на, о, по, при (колись місцевий відмінок вживався без прийменників).

Кличний — від слова "кликати", виражає звертання до когось і, як і називний, вживається без прийменників.

Лише місцевий відмінок у сучасній українській мові не може вжи­ватися без прийменників. Інші відмінки, крім називного і кличного, можуть поєднуватися з прийменниками, а можуть вживатися і само­стійно.

За частотою вживання перше місце належить називному відмінкові, після нього йде родовий, а на третьому місці — знахідний.

Кількість відмінків у різних мовах неоднакова — від 2 (мова маратхі в Індії) до 48 (в табасаранській мові Дагестану). А болгари уже з давніх-давен не вживають відмінкових закінчень. У них один відмінок, а роль розрізнювачів відмінкових форм виконують прийменники. У німців і французів таку роль виконують артиклі. Отже, кожна мова використо­вує ті засоби, які наявні в її розпорядженні, але всі ці засоби придатні для висловлення думки.

3. Колективне виконання вправи 110.

а) Розгляд таблиці відмінювання іменників.

б) Колективне заучування назв відмінків по порядку і питань, на які вони відповідають.

в) Усне відмінювання іменника вечір в однині і множині (зверну­ти увагу на питання знахідного відмінка).

г) Письмове завдання.

— Складіть три речення з різними формами іменника вечір. Запишіть.

— Що таке початкова форма іменника? (Правило, с. 55).

—Одне з речень опрацюйте за алгоритмом (додаток 7).

Фізкультхвилинка.

4. Поетична хвилинка (за матеріалами вправи 111) на закріплення назв і значень відмінків.

5. "Вчимось редагувати" (за матеріалами вправи 112).

6. Самостійна робота з фронтальною перевіркою.

— Спишіть текст з дошки. Визначте і надпишіть над словом відмінки виділених іменників.

Вишиванки — один з видів українського народного мистецтва. В народній вишивці втілено чудеса народної вигадки. На вишивці розміщені різні орна­менти. Праця над вишивкою радісна і клопітка. Поруч з нею завжди пісня.

—Про що ви думаєте, дивлячись на ілюстрації з вишивкою? Завдання. Один із виділених іменників усно розібрати як частину мови.

7. Словничок.

Влітку, улітку.

—До якої частини мови належать ці слова? На які питання відпо­відають?

— В яку колонку таблиці запишемо ці слова?

VII. Домашнє завдання. (Вправа 113.)

VIII. Підсумок уроку.

— Як називається змінювання закінчень іменників за питаннями?

—Скільки всього є відмінків? (7.) Назвіть за порядком.

— Що означає "провідміняти слово"? Провідміняйте слово дорога.

—Що треба зробити, щоб визначити відмінок іменника?

—Яка форма іменників є початковою?


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Особливості відмінювання іменників. (Вправи 114-118.)

Мета. Закріпити знання про відмінювання іменників. Виробляти вміння ставити іменники в початковій формі, визначати відмінок конкрет­ного іменника в контексті речення.

Обладнання. Таблиця з назвами відмінків іменників і питаннями до них.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)