АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Підсумок уроку. — Які слова належать до числівників?

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 9. V. Підсумок уроку.
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

— Які слова належать до числівників?

— На які питання відповідають числівники?

— Відгадайте загадки, де вживаються числівники.

Коли у людини буває стільки очей, скільки у році днів? (2 січня.)

Йшла бабця до Львова, назустріч їй три діди, а в дідів по лантуху, а в кожному лантусі по коту. Скільки разом йшло до Львова? (Одна бабця.)

Коли 2 і 2 бувають більше чотирьох? (Коли з них складено 22.)

Уявіть, що ви капітан космічного корабля. У вашому розпорядженні команда з шести членів екіпажу. Кожному з них 25 років. Скільки років капітану космічного корабля? (Стільки, скільки й вам. Адже ви — капітан корабля.)

V. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 27.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Займенник як частина мови. (Вправи 28-33.)

Мета. Ознайомити учнів з новою частиною мови — займенником, з особливостями займенників, їх роллю у мовленні.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Цікава інформація для вчителя.

Наша мова була б нудною і довгою, коли б у ній не було займенників. Адже займенники з успіхом заміняють іменники, прикметники, числів­ники (це видно із самої назви "займенник " — замість імені, тобто замість іменних частин мови), а іноді й цілі частини речень чи інші довгі найменування. Російський лінгвіст Олександр Реформаторський про займенники писав так: вони, "як запасні гравці на футбольному полі чи "дублери" в театрі, виходять на поле, коли вимушено "звільняють гру" повнозначні слова".

За частотою вживання займенники посідають третє місце (після іменника і дієслова). До займенників належить не так уже й багато слів, але з-поміж інших найчастіше у повсякденному мовленні використову­ються я, ти, ми, ви, він, вона, вони, що, це, цей, весь, все, свій, який.

За часів Київської Русі "пошанного" звертання на "Ви" ще не було. Підлеглий до свого володаря звертався на "ти", як і володар до підлеглого. Згодом займенник Ти став нормативним у звертанні до Бога. А займенник Ви в Україні набув поширення у звертанні дітей до батьків, молодших віком до старших та до незнайомих людей. Таке звертання засвідчує етичні норми нашого народу, що виробилися протягом віків.

2. Повторення вивченого про частини мови.

— Скільки частин мови є в українській мові?

— Назвіть частини мови, які ви вже вивчили. (Іменник, прикметник, дієслово, прийменник, сполучник, числівник.)

—Наведіть приклади вивчених частин мови. Доведіть свій вибір. (Смерека, відповідає на питання що?, називає предмет — це іменник і т.д.)

3. Гра "Відгадай і доведи" (з елементом проблемної ситуації). Вчитель називає слова: Галинка, лісник, сумує, солодкий, одинадцять, солом'яний, стрибає, регоче, він, ми, те. Учні повинні назвати, яка це частина мови і довести. Останні три слова (він, ми, те) є для учнів проблемними і тут допомагає вчитель.

4. Розв'язання проблемної ситуації - з попередньої гри.

— Діти, на які питання відповідають слова: він (хто?), ми (хто?), те (яке?), стільки (скільки?).

— Які частини мови відповідають на такі питання?

—То може слова він, ми — це іменники, те — прикметник, стільки — числівник?

—Діти, слова він, ми, те, стільки та ін. можуть вживатися замість іменників, прикметників і числівників — це займенники. Сьогодні ми починаємо вивчати ще одну частину мови — займенник.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)