АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. IV. Тренувальні вправи.
 3. IV. Тренувальні вправи.
 4. IV. Тренувальні вправи.
 5. IV. Тренувальні вправи.
 6. Present Indefinite дієслів to be і to have
 7. V. Тренувальні вправи.
 8. ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 9. Вправи для тренування правильного дихання
 10. Вправи і завдання
 11. Вправи і завдання

1. Колективне виконання вправи 227.

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

— Яка тема і мета оповідання "Річчина хвороба"? (Тема — забруднення людьми річок, ставків, озер.

Мета — забруднення довкілля несе небезпеку, у цьому винна людина і має пам’ятати про це.)

б) Розвиток зв'язного мовлення.

— Доповніть основну частину тексту і придумайте кінцівку.

в) Самостійний запис усього тексту в зошит.

2. Робота над дієсловом. (За вправою 228.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Виписування з тексту дієслів.

— Визначити час дієслів, особу (в тепер, часі), рід (у мин. ч.). синіє — теп. час, 3 особа, сипле — теп. час, 3 особа біжать — теп. час, 3 особа крутяться — теп. час, 3 особа підстрибують — теп. час, 3 особа танцюють — теп. час; 3 особа буркочуть — теп. час, 3 особа пишається — теп. час, 3 особа сплелося — мин. час, сер. рід квітувати — неозн. ф. д. пустило — мин. час, сер. рід

3. Робота над текстом. (За вправою 229.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

— Який це опис природи — науковий чи художній? (Художній — описує красу природи після дощу.)

—Які слова тут вжиті у переносному значенні?

(Небо вмилося дощем; промені виблискували намистом, відсвічували золотом.)

—Доберіть синоніми до слова уперіщив. Уперіщив — полив, хлинув, ринув, линув.

б) Виписування дієслів минулого часу, визначення їх роду (в однині).

Уперіщив, зашумів, вгамувався, вщух, висвітлилось, вмилося, стало.

Фізкультхвилинка.

4. Каліграфічна хвилинка. Дз Дз дз дз Дзвонили дзвони.

—Підберіть споріднені слова до іменника дзвони.

Дзвони — дзвонили, дзвін, дзвінок, дзвіночок, дзвінкий, передзвін, задзвонив.

— Назвіть, до якої частини мови належить кожне дібране споріднене слово.

5. Списування. (За вправою 230.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

— Які почуття викликає цей текст?

— Підберіть заголовок до тексту.

б) Списування тексту з коментуванням усіх відомих орфограм.

— У якому часі вжито більшість дієслів у тексті? (В однині.)

— Визначте рід дієслів, вжитих в однині.

Увага! Рід дієслова визначається в минулому часі.

— Які інші форми дієслів є в тексті? (Неозначена форма дієслова.)

6. Самодиктант. (За вправою 231.)

а) Читання вірша, словникова робота.

б) Заучування вірша напам'ять і запис вірша Ганни Чубач з пам'яті. (З наступною самоперевіркою.)

— Підкресліть в тексті дієслова.

— Відшукайте дієслова з префіксами. Позначте префікси.

— Підберіть споріднені слова з префіксами до інших дієслів, що в тексті (усно).

Дарувало — подарунок, задарований.

Котило — покотив, перекотити, відкочений, закотили.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)