АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід уроку

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.
 12. V. Підсумок уроку.

I. Організація класу до уроку.

II. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 208.)

— Прочитайте слова, записані в алфавітному порядку.

— Прочитайте записані вами речення. Які слова ви використали?

— Якою може бути тема вашого тексту?

— Які нові словникові слова ви вивчили? До якої частини мови вони належать? Доведіть.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Вибіркове списування з граматичним завданням. (За вправою 209.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

— Яка головна думка цього тексту? (Завзята робота приносить користь і радість.)

б) Вибіркове списування з граматичним завданням.

— Випишіть виділені слова. Позначте префікс.

в) Звуковий аналіз слова засяяла.

2. Робота над текстом. (За вправою 210.)

а) Читання тексту, словникова робота.

Тин — огорожа, сплетена з лози, тонкого гілля.

— Підберіть заголовок до тексту.

— Які почуття викликає цей текст?

б) Списування тексту із заголовком.

в) Робота над словом.

— До виділених слів доберіть і запишіть споріднені з іншими префіксами. Префікси позначте.

Одрізала — відрізок, підріз, зарізаний, перерізано.

3. Каліграфічна хвилинка (підручник, с. 107).

Вийшла червона хустина.

Фізкультхвилинка.

4. Коментоване вибіркове списування. (За вправою 211.)

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

— Який це тип тексту? (Опис.)

—Які почуття викликає цей текст?

— Яку пору року і яку частину доби тут описано? (Схід сонця влітку.)

—Підберіть заголовок до цього тексту.

б) Списування слів з префіксами.

5. Тренувальний диктант.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)