АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Робота над вивченням нового матеріалу. 1. Спостереження за відмінюванням займенників 2-ї особи однини і множини

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Спостереження за відмінюванням займенників 2-ї особи однини і множини. (За вправою 52.)

• Цікаво знати.

За часів Київської Русі пошанного звертання на "Ви" ще не було. Підлеглий до свого володаря звертався на "ти", як і володар до підлеглого. Згодом займенник Ти став нормативним у звертанні до Бога. А займенник Ви в Україні набув поширення у звертанні дітей до батьків, молодших віком до старших та до незнайомих людей. Таке звертання засвідчує етичні норми нашого народу, шо вироблялися протягом віків.

V В Україні до неодруженого чоловіка могли весь вік звертатися на "ти". Лише одруження, тобто започаткування родини, робило можливим вживання форми "ви". А куми, охрестивши дитину, відразу звертались один до одного на "ти".

V В англійській мові займенник thou (ти) вживається тільки в поетичній мові й у звертанні до Бога, а в усіх інших випадках вживається займенник you (ви).

2. Творча робота (за вправою 53).

а) Читання і з'ясування значень незрозумілих висловлювань.

б) Складіть два речення з висловлюваннями.

1 ряд — першої групи,

2 ряд — другої групи,

3 ряд — третьої групи.

3. Словничок.

Гардероб.

1. Шафа для зберігання одягу.

2. Приміщення в установі, театрі тощо, де зберігається верхній одяг відвідувачів.

3. Увесь одяг однієї людини.

— Складіть речення зі словом гардероб у всіх трьох значеннях і займенником ти (в різних відмінках).

4. Каліграфічна хвилинка.

ти тебе тобі тобою Прислів'я.

Не чіпай і пальцем нікого, тебе кулаком не зачеплять.

Журавель у небі, а ти йому вже ціну встановлюєш.

Як ш до людей, так люди до тебе.

— Визначте особу, число і відмінок використаних у прислів'ях займен­ників.

— Як пишуться займенники з прийменниками?

Фізкультхвилинка.

5. Розв'язок зв'язного мовлення. (За вправою 54.)

а) Читання тексту і з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів від прочитаного оповідання.

в) Бесіда за змістом оповідання.

— Чому, звертаючись до матері, Михайлик уживає займенник Ви?

— Який висновок випливає з оповідання? Чи зробить такий висновок Михайлик? (Треба бути слухняним, щоб не хвилювати батьків і не наближати тим самим їхньої старості.)

г) Розпізнавання у тексті всіх форм займенників 2-ї особи, ґ) Робота над словом.

— Доберіть усно синоніми до виділених слів. Відповіла — відказала, відмовила, повіла (рідко);

глянула — поглянула, подивилась, зиркнула, зирнула, глипнула (діалект).

д) Відшукування у тексті числівників. (Три, чотири, одна.)

6. Письмовий переказ за даним початком. (За вправою 55.)

7. "Пошукай добре слово у своєму серці". (За вправою 56.) Найголовніше у цій вправі — дати всім бажаючим дітям можливість висловитись і похвалити їх за правильні відповіді і добре серце.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)