АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Непосида Вася

Читайте также:

  Непосида Вася на стільці гойдався.

  Перший раз гойднувся — і перевернувся.

  Другий раз гойднувся — знов перевернувся.

  Третій раз гойднувся - теж перевернувся!..

  З того часу Вася більше не гойдався.

  (А. Костецький)

  —Дайте відповідь на тестове завдання.

  — Виписані числівники є:

  а) кількісні; б) порядкові; в) великі.

  3. Гра "Запереч мені".

  Є п'ятдесят горіхів - нема п'ятдесяти горіхів.

  Є шістдесят зернят — нема шістдесяти зернят.

  Є сімдесят звуків — нема сімдесяти звуків.

  Є вісімдесят думок — нема вісімдесяти думок.

  V. Домашнє завдання з інструктажем. Вправа 23.


  № уроку_______ Дата__________

  Тема. Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, пов'язаних з вживанням числівників. (Вправи 24—27.)

  Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про числівник як частину мови. Удосконалювати вміння правильно вимовляти числівники і грамотно записувати на письмі. Розвивати інтерес до живої природи.

  Обладнання. Картки для індивідуальної роботи

  Хід уроку

  I. Організація класу до уроку.

  II. Перевірка домашнього завдання.

  1. — Прочитайте утворені речення.

  — У формі якого числа і відмінка довелося вжити іменники четвертого стовпчика в кожному реченні? (Діти зачитують свої варіанти.)

  2. Вибірковий диктант.

  - Випишіть з тексту числівники. Назвіть серед них порядкові.

  Вісім ляльок дерев'яних,

  кругловидих та рум'яних,

  в різнобарвних сарафанах

  на столі у нас живуть,

  всіх мотрійками зовуть.

  Перша лялечка товста,

  а всередині — пуста!

  Навпіл ляльку огрядну

  розділити можна.

  В ній побачиш другу

  лялечку порожню.

  Ти мотрійку цю відкрий —

  третя вистрибне, як стій.

  Половинку відчини,

  наглухо приперту,

  і зумієш ти знайти

  лялечку четверту.

  Вийми цю і подивись:

  може, є там ще якісь?

  Справді, є тут п'ята

  лялечка пузата.

  А у п'ятій просто

  заховалась шоста.

  А у шостій сьома.

  яку себе вдома.

  А у сьомій — глянь-но,

  восьма — і остання!

  (С. Маршак)

  ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

  1. Індивідуальні картки (4-6 учнів).

  Спиши. Числа запиши словами Спиши. Числа запиши словами
  Морський хижак косатка, шо може сягати в довжину 11 метрів, має велику зубасту пащу. Ця косат­ка відзначається надзвичайною ненажерливістю. Одного разу в її шлунку знайшли 13 дельфінів і 14 морських коників. Тривалість життя листків різ­на. Так, у сосни хвоя живе 2—3 роки, ялини — 5—7 років і опа­дає неодночасно. Тому всі хвойні дерева і кущі цілий рік зелені. Листки брусниці живуть 1-4 роки.

  2. Доки кілька учнів працюють з індивідуальними картками, решта виписують найзахоплюючіші для себе цікавинки із заздалегідь записаних на дошці. Числа записують словами.

  • Чи знаєте ви, що...

  Сіра мухоловка прилітає з кормом до гнізда 300-400 разів на день.

  Морські птахи щодня з'їдають за день корму в 10 разів більше за власну вагу.

  Полюючи за комахами, стриж за день пролітає до 1000 кілометрів.

  Протягом доби новонароджений кит-малюк випиває 400 літрів молока.

  500 укусів бджоли викликають смерть людини.

  Бджола за день запилює 7000 квіток.

  Щосекунди бджола робить 200 змахів крилами.

  3. Каліграфічна хвилинка.

  тем емпе ер ер ату температура Запам'ятайте! Температура — словникове слово. Орфограма — ненаголошений [е] в корені слова.

  4. Колективне виконання вправи 24.

  а) Ознайомлення зі змістом вправи. Визначення мети тексту. (Мета тексту — в його заголовку.)

  б) З'ясування значення невідомих слів.

  в) Відшукування числівників у тексті і правильна постановка питань до них.

  г) Письмове коментоване виконання вправи за зразком.

  д) Цікавинки для дитини (до завдання 4, вправи 24).


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

  Поиск по сайту:  Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)