АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Тренувальні вправи. 1. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні

Читайте также:
  1. IV. Тренувальні вправи.
  2. IV. Тренувальні вправи.
  3. IV. Тренувальні вправи.
  4. V. Тренувальні вправи.

1. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні.

а) Творча робота.

— Утворіть словосполучення.

Ягоди (їстівний, соковитий); листя (широкий, багряний); ночі (довгий, чарівний); стебло (тендітний, тонкий/, пшениця (золотий, озимий).

—Які з утворених словосполучень доцільно використати в художньо­му тексті, а які — в науковому?

б) Розвиток зв'язного мовлення (за вправою 202).

—Зіставте науково-популярний й художній опис ромашки, подані у вправі 203.

—За опорними словами та малюнком складіть усно науковий опис клена або берези (на вибір).

— Складіть художній опис того самого дерева. (Залежно від рівня підго­товки класу, твір-опис оформляється колективно або індивідуально.)

в) Робота із загадками та прислів'ями. (Вправа 205.)

—Відгадайте загадки.

— Поясніть зміст прислів'я.

— Знайдіть у записах прикметники-антоніми.

— Спишіть прислів'я, підкресліть прикметники.

г) Фонетико-орфографічна хвилинка. (За вправою 207.)

— Знайдіть у вірші форми прикметників найвищого ступеня по­рівняння.

— Простежте, як утворився прикметник найкращий.

— Спробуйте пояснити, як утворилися прикметники. Найспритніший — спритний — спритніший — найспритніший. Найясніший — ясний — ясніший — найясніший.

—Правильно вимовляйте і пишіть слова, подані у таблиці на с.104. Складіть речення із цими словами.

V. Підсумок уроку.

1. Мовна розминка.

— Пригадайте поняття, з якими ми працювали на уроці. (Художній текст, науково-популярний текст, порівняння.)

— Утворіть прикметники з префіксом най- від слів: великий (найбіль­ший), дорогий (найдорожчий), дужий (найдужчий), високий (найвищий).

2. "Рекламна пауза".

...Тепер я знаю, що ти справжній молодець і тебе спокійно можна вести у надзвичайну країну Ластовинію.

Ось вона перед тобою — лежить на березі моря-океану, серед дрімучих лісів, синіх гір та золотих долин...Бачиш, які чепурненькі біленькі хати, які квітучі садки, яке дивовижне місто з візерунчастими вежами!..

Чудова казкова країна. І незвичайна.

—Ви теж можете побувати в цій чудовій країні, якщо прочитаєте повість-казку "В Країні Сонячних Зайчиків" із книги Всеволода Нестайка "Каз­кові пригоди і таємниці".

VI. Домашнє завдання (диференційовано).

С.101, вправа 201; с.102, вправа 204; с.10З, вправа 206.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Зв'язок прикметників з іменниками в реченні. Вправи на визна­чення роду й числа прикметників. (Вправи 208-217.)

Мета. Розширити знання учнів про граматичний і смисловий зв'язок прик­метників з іменниками; вчити розпізнавати рід і число прикмет­ників; розвивати вміння будувати зв'язні розповіді на граматичні теми; виховувати любов до рідного краю.

Обладнання. Книга В. Нестайка "Казкові пригоди і таємниці", прислів'я, мовний матеріал.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)