АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Підсумок уроку. — З чого складається наше мовлення?

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

— З чого складається наше мовлення? (З речень.)

- Які ви знаєте речення за метою висловлювання? (Розповідні, пи­сальні, спонукальні.)

- Ось послухайте усмішку і визначте питальне речення.

Не розгубився

На уроці географії учитель розповідає про кліматичні умови Англії і пояснює, що в Лондоні часто бувають густі тумани. Наступного уроку викликає до карти учня, щоб той показав Лондон.

Учитель. Ну, довго ще шукатимеш?

Учень. Лондон саме в тумані, тому я його не бачу.

— Питальне речення перебудуйте у спонукальне.

VI. Домашнє завдання з інструктажем. (Вправа 63.)


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Основа речення. (Вправи 64-67.)

Мета. Закріплювати знання про підмет і присудок як граматичну основ речення. Удосконалювати вміння визначати в реченні його основ і встановлювати зв'язок між словами в реченні. Виховувати дбайливе ставлення до хліба.

Обладнання. Таблиця "Члени речення", таблиця словникових слів.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

— З чого складається наше мовлення?

—Які бувають речення за метою висловлювання? Наведіть приклад

III. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 63.)

— Прочитайте спонукальні речення. Які ці речення за інтонацією?

Гра "Впізнай речення за метою висловлювання".

— Діти, яким реченням ви можете себе уявити: розповідним, питальним чи спонукальним?

(Діти вибирають собі роль конкретного виду речення.)

Вчитель зачитує уривок зв'язного тексту, в якому є всі три типи речення

Завдання: Впізнай себе.

"... Побачивши, що Веснянка не рухається з місця, Джон Дибуль вихопив з-за пояса ножаку і замахнувся на хлопчика:

— Ти що — нещастя захотів?! Веди, а то тут тобі й смерть!

Ще хвилина — і довелося б нам назавжди попрощатися з Веснянкою. Веснянка сам це добре розумів..."

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

— Діти, пригадайте, з чого складається речення.

— Чи всі слова в реченні однаково сильні, важливі, потрібні? Що ви знаєте про такі слова?

1. Робота з таблицею "Члени речення".

2. Списування з граматичним завданням (за вправою).

а) Читання тексту, з'ясування значень незнайомих слів, підбір заголовка до тексту.

б) Вибіркове списування (з коментарем про головні і другорядні чле­ни речення).

в) Усний розбір одного із записаних речень.

3. Каліграфічна хвилинка.

єре осе ред вс всередині посередині

а) Словничок.

— Слова всередині, посередині належать до групи слів, правопис яких треба запам'ятати.

— На які питання відповідають ці слова? (Де?)

—В яку колонку таблиці словникових слів можна їх записати?

б) "Цікаві загадки" зі словами каліграфічної хвилинки. Що знаходиться посередині Києва? (Літера "Є".)

Що посеред землі стоїть? (Літера "М".)

Що посередині Ворскли стоїть? (Літера "С".)

Що стоїть посередині між стіною і дверима? (Літера "і".)

4. Вибіркове списування (за вправою 65).

а) Виписування головних членів з кожного речення.

б) Виписування іменників із залежними від них прикметниками.

5. Самостійна робота (за вправою 66, чотири речення).

—Визначте основу у перших чотирьох реченнях і запишіть її.

6. Самодиктант із взаємоперевіркою (за вправою 67).

а) Заучування першої строфи напам'ять.

— Зверніть увагу на речення із звертанням, запам'ятайте розділові знаки, визначте тип цього речення.

б) Самодиктант із наступною взаємоперевіркою.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)