АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Робота над вивченням нового матеріалу. — Діти, на попередньому уроці ви вивчали вірш Платона Воронька Облітав журавель"

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Вибірковий диктант.

— Діти, на попередньому уроці ви вивчали вірш Платона Воронька Облітав журавель". Я декламую ще раз цей вірш, а ви виписуєте тільки дієслова. (Облітаві обходив, натрудив, спитали.)

— Визначте час виписаних дієслів.

— Отже, сьогодні ми ознайомимось, як змінюються дієслова минулого часу.

2. Колективне опрацювання таблиці змінювання дієслів минулого часу. (За вправою 137.)

Висновок. Дієслова минулого часу змінюються за числами, а в однині ще й за родами. Дієслова минулого часу можуть виражати завершену і незавершену дію.

Фізкультхвилинка.

3. Тренувальна вправа 138.

Поставити подані дієслова в усіх формах минулого часу. Світити — світив, засвітив світила, засвітила світило, засвітило світили, засвітили тощо.

— З трьома різними дієсловами (на вибір) складіть і запишіть речення, але так, щоб одне речення було з дієсловом чоловічого роду однини, друге — з дієсловом жіночого роду однини, а третє речення — з дієсловом середнього роду однини.

4. Каліграфічна хвилинка.

— Підкресліть дієслова минулого часу. Визначте їх число і рід.

— Чому не визначили рід дієслова блищали?

(Дієслова минулого часу змінюються за родами тільки в однині.)

5. Робота над текстом (за вправою 139).

а) Читання тексту, з'ясування значень невідомих слів.

б) Висловлення почуттів, які викликав зміст цього оповідання.

в) Підбір заголовка до тексту.

г) Виписування дієслів минулого часу, визначення їх числа.

д) РЗМ.

— Прочитайте абзац, який найточніше описує малюнок на с. 73. (Третій абзац.)

—Відшукайте і прочитайте питальне речення. Перебудуйте його у спонукальне речення.

— Зачитайте виразно і чітко розповідне речення, яке викликає у вас радісні почуття.

6. Тренувальний диктант.

Я довго блукав у лісі. Наді мною шуміли столітні дерева. Пожовкле од крижаного подиху осені листя падало додолу і вкри­вало землю золотистим килимом... Воно шелестіло під ногами і щось журливо співало. А до цієї мелодії приєднувалась ще друга. До мене донісся хвилею якийсь звук. Тихо прокотився понад похмурими вітами і замовк у темній долині.

(М. Рильський)

— Примітка. Слова наді мною записати на дошці.

— Підкресліть дієслова минулого часу. Визначте їх число і рід.

— Серед дієслів минулого часу назвіть ті, що виражають завершену дію. (Донісся, прокотився, замовк.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)