АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Збір зошитів

Читайте также:
  1. Exercise 2 Скажіть, котра година
  2. The Pronoun
  3. V. Домашнє завдання з інструктажем.
  4. Vielleicht
  5. Загальні положення про організацію і проведення педагогічної практики.
  6. Організм і його властивості
  7. ЧИСЛІВНИК. ЗАЙМЕННИК

№ уроку_______ Дата__________

Тема. Аналіз контрольного диктанту. Вправляння у встановленні зв'язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням числівників у мовленні. (Вправи 224 — 226.)

Мета. Зробити аналіз контрольного диктанту. Закріпити вміння встановлювати зв'язки слів у реченні. Спостерігати за вживанням числівників. Розвивати інтерес до вивчення української мови.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Аналіз контрольного диктанту.

III. Повторення вивченого матеріалу.

1. Фронтальне опитування.

— З чого складається наше мовлення? (З речень.)

— Які бувають речення за метою висловлювання? (Розповідні, питальні, спонукальні.)

—Яким може бути кожен тип речення за інтонацією? (Окличним, або неокличним.)

2. Творчі завдання (усно).

Побудуйте питальні речення за змістом розповідного.

1. Пухнастий сніг покрив дороги, дерева.

2. Я люблю своє місто.

3. Високо в небі летять журавлі.

Перебудуйте розповідні речення у спонукальні.

1. Необхідно берегти книги, бо це — джерело знань.

2. Не можна переходити дорогу у недозволеному місці.

3. Треба дбайливо ставитися до батьків і старших людей.

3. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 223.)

—Прочитайте утворені словосполучення.

— Складіть з одним із словосполучень три типи речень (розповідне, питальне, спонукальне).

— Який тип речень найлегше складати?

— Який тип речень використовують батьки, коли просять вас щось зробити?

IV. Вправи на встановлення зв'язків слів у реченнях.

1. Списування із завданням. (За вправою 224.)

а) Читання тексту вправи, словникова робота.

б) Бесіда про роль людини у збереженні рідної природи.

в) Встановлення зв'язку між словами у першому реченні.

Діти (що роблять?) люблять; діти (чиї?) наші; люблять (що?) природу; природу (яку?) рідну.

— Як можна назвати слова примножують і множення! (Спорідненими.)

2. Каліграфічна хвилинка.

І І І ін із лі іж іж

Сиплеться іній з беріз в пору чудову ранкову. Хтось на верхів я заліз і ніжну скидає обнову.

(Ю. Збанацький)

—Прочитайте перше речення. До якого типу речення воно належить? (Розповідне.)

— Усно встановіть зв'язок між словами у цьому реченні.

Фізкультхвилинка.

3. Вибіркове списування з творчим завданням. (Вправа 225.)

а) Читання тексту, словникова робота, розпізнавання числівників у тексті.

б) Вибіркове списування кількісних числівників з творенням від них порядкових числівників.

одну — перший, дві — другий, три — третій, десять — десятий, одинадцять — одинадцятий

в) Розвиток зв'язного мовлення.

— Поясніть походження вжитих у тексті назв грибів. Маслюки, підберезники, опеньки, підосичники.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)