АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. Домашнє завдання

Читайте также:
 1. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 2. II. Перевірка домашнього завдання.
 3. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 4. V. Домашнє завдання з інструктажем.
 5. VI. Домашнє завдання.
 6. VI. Домашнє завдання.
 7. VII. Домашнє завдання.
 8. в) Вірні відповіді на тестові завдання.
 9. Вказівки по оформленню комплексного завдання.
 10. Завдання.
 11. Захист курсових робіт і зарахування домашнього завдання.

С. 74, правило; вправа 152.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Культура мовлення. Складання тексту-опису за уявою.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 153-159.)

Мета. Поглиблювати знання учнів про орудний відмінок іменників; фор­мувати вміння й навички застосування правил для пояснення пра­вопису закінчень іменників чоловічого роду; розвивати пізнаваль­ну самостійність; виховувати любов до праці.

Обладнання. Мовний матеріал, схема-опора, малюнки людей різних про­фесій.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання. (Вправа 152.)

— Яку пору року зображено у вірші?

— Які слова вжито у переносному значенні?

— Визначіть відмінок виділених іменників.

2. Самостійна робота.

а) Робота з картками.

Картка №1.

—Прочитай загадки і відгадай їх.

— Спиши, використай правильні закінчення.

• Білі птахи летять над зем..., згра... сідають.

• Зим... народжуюсь, навесні вмираю, своїм тілом землю зігріваю.

• Ніжна зірка сніжно-біла на рукав згори злетіла. Поки ніс її сюди, стала крапл... води.

Картка №2.

— Дай повні відповіді на запитання, скориставшись опорними словами.

— Вкажи рід і відмінок іменників.

• Леся працювала з ким?

• Квіти поливали чим?

б) Робота з класом.

— Складіть і запишіть прислів'я.

— Використайте правильні закінчення.

— Вкажіть число, рід, відмінок іменників останнього прислів'я.

Сніданок їж сам, а служба служб...

Голк... дороги то й змія з нори виповзе

Дружба дружб..., а вечер... поділись,

Якщо ласк... манити, не міряють.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Оголошення теми і мети уроку.

— На сьогоднішньому уроці ви маєте самостійно сформулювати пра­вило про правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Цього правила в підручнику немає, бо автори вирішили перевірити вашу кмітливість, уміння самостійно робити висновки.

2. Колективна робота з таблицею. (Вправа 153.)

а) Визначення основи і закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку.

б) Формулювання правила.

3. Робота зі схемою-опорою.

4. Проблемна ситуація.

— Коли учні сформулювали правило про правопис закінчень імен­ників чоловічого роду в орудному відмінку, Незнайко вигукнув: „У мене є доповнення до правила. В іменниках чоловічого роду на [й] кінцевий приго­лосний основи [й] в орудному відмінку однини зникає".

— Чи правильно міркує Незнайко?

— Фізкультхвилинка.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота з віршем. (Вправа 154.)

— Про що ви дізналися із тексту вірша?

— Поставте запитання за його змістом і дайте на них відповіді.

— Знайдіть іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини і поясніть їх закінчення.

2. Каліграфічна хвилинка.

Р р Рр ро об тя ящ роботящі Роботящі руки гори вернуть.

— Як ви розумієте зміст прислів'я?

— Вимовте звуки у слові роботящі.

—Доберіть спільнокореневі слова до поданого слова.

3. Тренувальні вправи.

а) Вправа 156.

— Визначення типу тексту.

— Списування із завданням: вставити потрібні закінчення іменників.

— Звуко-буквений аналіз слів вщерть, якоїсь (за варіантами).

б) Вправа 157. (Робота в трьох групах).

—Поставити подані іменники в орудному відмінку.

— З одним іменником в орудному відмінку скласти і записати речення.

4. Хвилинка-веселинка.

— Дайте відповіді на жартівливі запитання.

• Під яким кущем сидить зайчик у дощ? (Під мокрим.)

• Яким ключем не відчиниш двері? (Журавлиним, скрипічним.)

• Яким гребінцем не розчешеш волосся? (Тим, що у півня на голові.)

5. Спостереження над мовним матеріалом.

ховатися за будинком з являтися над горизонтом брат із сестрою Мишко з Івасем доріжка перед школою звучить над краєм

—Визначіть відмінок іменників.

— Як називаються слова за, над, із, перед?

— Зробіть висновок про вживання прийменників з іменниками в оруд­ному відмінку однини.

(Ознайомлення з теоретичним матеріалом підручника, с. 78.)

6. Гра „Асоціація".

— У тлумачному словнику читаємо.

Асоціація: 1. Добровільне об'єднання осіб або організацій.

2. Зв'язок між уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття викликає інше.

— Нас цікавить друге значення цього слова. Наприклад, художник асоціюється з картиною.

— Продовжіть гру.

Письменник — (з книгою), композитор — (з піснею),

драматург — (з п'єсою), футболіст - (з м'ячем),

кухар — (з їжею), Аладін — (з лампою),

пожежник — (з вогнем), Кирило Кожум'яка — (з мечем),

поет — (з віршем), Котик — (з Півником).

7. Літературна хвилинка. (Вправа 158.)

а) Виконання завдань з підручника.

б) Словникова робота.

Ватра - вогнище, багаття.

Кличе ватра — внучка сонця

всіх дітей у коло дружби.

І ніхто побіля неї

не сумує та й не тужить.

(С. Жупанин)

Легіт — легкий приємний вітерець.

V. Підсумок уроку.

— Над чим ми працювали на уроці?

— Зіставте правила про правопис закінчень іменників жіночого та чо­ловічого роду у формі орудного відмінка однини. Знайдіть спільне і відмінне у правилах.

VI. Домашнє завдання.

С. 76., правило; вправа 159


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини. (Вправи 160-163.)

Мета. Ознайомити учнів з правописом закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку; формувати вміння пе­ревіряти правопис закінчень іменників з основою на -р в орудно­му відмінку однини за допомогою орфографічного словника; роз­вивати зв'язне мовлення; виховувати сумлінне ставлення до праці.

Обладнання. Орфографічні словники, мовний матеріал, загадки.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

— Працюймо наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно.

II. Повторення вивченого матеріалу.

1. Взаємоперевірка виконання вправи 159.

2. Пояснювальний диктант.

За високою кручею сховалося сонечко. Повітря дихало прохолодою. За огорожею в зеленому саду виспівував соловейко. Сім'я сіла вечеряти під ста­рим дубом. Стіл накритий свіжою скатертиною. Бабуся пригощала всіх свіжою вечерею. Пахло свіжим хлібом.

Як чудово у батьківській хаті!

— Знайдіть іменники в орудному відмінку однини і поясніть їх напи­сання.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Оголошення теми уроку.

2. Робота з підручником. (Вправа 160.)

а) Бесіда за змістом твору.

— Про які професії ви дізналися із учнівського твору?

— Які професії подобаються вам?

— Розкажіть, ким ви мрієте стати у майбутньому.

б) Словникова робота

Інженер — спеціаліст із вищою технічною освітою.

Інженер-механік. Інженер-електрик. Військовий інженер.

Словосполучення. Грамотний, талановитий, майбутній, молодий, ук­раїнський... інженер. Працювати інженером. Звернутися до інженера.

Речення. Інженери розробили нові моделі верстатів. Мій тато пра­цює інженером на комбайновому заводі.

в) Виконання мовного завдання.

— Випишіть з тексту іменники чоловічого роду на -р в орудному відмінку.

— Які закінчення мають ці іменники?

г) Засвоєння теоретичного матеріалу, с. 79. г) Звуковий аналіз слів.

— Зробіть звуковий аналіз слів створені, працював.

IV. Тренувальні вправи.

1. Робота над твором. (Вправа 161.)

—Доберіть заголовок до твору учня.

— Які недоліки є в побудові твору?

— На які абзаци треба розділити текст?

— Подумайте, в якій послідовності їх слід розташувати.

— Спишіть перший абзац перебудованого тексту.

— Підкресліть закінчення в іменниках чоловічого роду на -р.

— Доберіть до слова красою кілька форм і кілька спільнокореневих слів. Запишіть їх. (Красою, краса, краси, у красі, красу. Красою, красивий, прекрасний, красень.)

2. Робота із загадками.

— Відгадайте, про які професії йдеться, чим вони корисні.

• У пору літню, в час осінній, навесні — в гарячий час косять, жнуть вони і сіють, орють лан у котрий раз!

(Хлібороби)

• Першим стрічає він сонце у місті. Двір наш і вулиця — глянь, які чисті! Будеш на вулиці, біля будинку — знаю: не кинеш ти навіть смітинку!

(Двірник)

• Хто розносить нам листи, телеграми і газети?

Ой, важка у нього ноша! Діти, хто він?

(Листоноша)

• Він нам, як мама, дорогий, він хоче нас навчити любити край чудовий свій — це мудрий наш... (учитель).

Фізкультхвилинка.

3. Вибірковий диктант.

— Випишіть іменники чоловічого роду на -р у стовпчик і поставте їх в орудному відмінку однини.

— Перевірте себе за орфографічним словником.

Лаком і фарбою пахне маляр, глиною — муляр, замазкою - скляр.

Учитель, лікар чи геолог, письменник слюсар чи кресляр — всі називають головною одну професію — школяр.

4. Розвиток зв'язного мовлення. (Вправа 162.)

—Люди яких професій зображені на малюнках?

— Що ви знаєте про ці професії?

— Складіть кілька речень про професії своїх родичів.

V. Підсумок уроку.

1. Відповіді на запитання.

— Які закінчення можуть мати іменники чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку?

— Як слід перевіряти їх правопис?

2. Гра „Розсипалось слово".

— Прочитайте слова, переставивши літери.

— Поставте їх в орудному відмінку однини, перевіривши себе за ор­фографічним словником.

Капер (пекар), еслятр (тесляр),

фремер (фермер), алямр (маляр),

карупер (перукар), ухарк (кухар),

нержеін (інженер), іаклр (лікар).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)