АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Робота над вивченням нового матеріалу

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота з прислів'ями. (За вправою 81.)

а) Поясніть, як ви розумієте зміст кожного прислів'я.

б) Випишіть з прислів'їв дієслова разом з не.

Висновок. Не з дієсловами треба писати окремо.

2. Закріплення правила про написання не з дієсловами, с. 44.

3. Колективне письмо. (За вправою 82.)

а) Читання речень, з'ясування значення невідомих слів.

б) Списування речень, розкриваючи дужки.

в) Самостійне складання висновку про написання не з дієсловами.

4. Самостійна робота (з наступною взаємоперевіркою). (За вправою 83.) Завдання аналогічне до попередньої вправи.

Каліграфічна хвилинка (творчого характеру). Гра "Запереч мені".

— Я зачитую речення, а ви за допомогою не складаєте речення-заперечення і записуєте його каліграфічно скорописом.

Наприклад. Читаю: Василько поспішав до школи. Записуєте: Василько не поспішав до школи. Речення для гри.

Я вивчив уроки. Ми поїдемо на екскурсію. Ромчик грає на скрипці. Дівчинка читає казку.

— Прочитайте записані речення.

— Як ви написали не з дієсловами?

— Про яку це дівчинку останнє речення? (Запитання для пробу­дження уяви.)

5. Складання пам'ятки юним грибникам. (За вправою 84.) Виконувати усно.

6. Словничок.

Дисципліна. 1. Обов'язкове для всіх членів даного колективу

підкорення твердо встановленим порядкам, правилам. 2. Самостійна галузь будь-якої науки.

В латинській мові disciplina — вивчення, виховання, розпорядок.

Синоніми. 1. Дисципліна, порядок, поведінка.

2. Дисципліна, предмет, наука.

7. Робота з текстом (за вправою 85).

— Прочитайте текст, назвіть незрозумілі слова.

— Доберіть заголовок.

— Знайдіть у тексті дієслова. Визначте, з якими частинами мови вони зв'язані в реченні.

— Ще раз прочитайте текст і спробуйте переказати, закривши підручник.

8. Правило-висновок про зв'язок дієслів з іншими частинами мови в реченні, с. 46.

Висновок. У реченні дієслово зв'язується з різними частинами мови, але найчастіше — з іменником

9. Тренувальна вправа 86 (на зв'язок дієслів з іменниками).

—Прочитайте прислів'я. Як ви розумієте зміст кожного з них?

— Випишіть дієслова і зв'язані з ними іменники (за зразком). Зразок.

Не помиляється (хто?) той. Не робить (чого?) нічого.

10. Диктант з обґрунтуванням.

Практичні поради під час грози

1. Не можна ховатися від дощу під високими поодинокими деревами, в скирті сіна чи соломи.

2. Під час грози не купайтеся!

3. Не знімайте взуття. Мокра шкіра босих ніг — добрий провідник струму.

4. Не лягайте на землю у відкритому степу.

5. Намагайтесь звільнитися від металевих предметів.

6. Не користуйтеся під час грози радіоприймачами!

7. Не розмовляйте по телефону. Це дуже небезпечно!

IV. Підсумок уроку.

— З якими частинами мови найчастіше зв'язане дієслово? (З імен­ником.)

— Як пишеться не з дієсловами? (Окремо.)

—Яким членом у реченні виступає дієслово? (Присудком.)

V. Домашнє завдання з інструктажем.

С. 44,46 — правила, вправа 87.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Неозначена форма дієслова. (Вправи 88-91.)

Мета. Закріпити і поглибити знання учнів про неозначену форму дієслова. Виробляти вміння правильно ставити питання до неозначеної форми дієслова. Виховувати патріотичні почуття.

Обладнання. Індивідуальні картки, загадки, чистий аркуш паперу (для кросворда на підсумок уроку).

Хід уроку


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)