АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Вивчення нового матеріалу

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка.

Кк Дд Шш кр до шл жк ще

Краще добра стежка, ніж поганий шлях.

—Як ви розумієте зміст цього прислів'я?

— Знайдіть у прислів'ї прикметники. З якими іменниками вони зв'я­зані? (Добра стежка, поганий шлях.)

2. Оголошення теми і мети уроку.

— На сьогоднішньому уроці ми продовжимо працювати над прикмет­ником, будемо вчитися визначати рід і число прикметників.

3. Робота з підручником.

а) Вправа 208.

— Про який цікавий народний обряд ви дізналися з тексту вправи?

— Випишіть з тексту прикметники з іменниками і визначте їх число та рід (за зразком).

Висновок. Рід і число прикметників можна визначити за іменником, пов'язаним з цим прикметником.

б) Вправа 210.

— Про що ви дізналися з тексту вірша?

— Визначте його головну думку. (Рідна батьківська хата і рідне слово, що подарувала дитині мати, є найдорожчими в житті.)

—Пригадайте інші твори українських поетів та письменників про Бать­ківщину, з якими ми ознайомились на уроках мови і читання.

— Доберіть синоніми до слова отчий. (Батьківський, рідний.)

—Знайдіть у тексті словосполучення іменників з прикметниками. Визначіть їх рід і число.

V. Тренувальні вправи.

1. Спостереження за родовими закінченнями прикметників з осно­вою на твердий і м'який приголосні.

Папір (який?) білий. Хустинка (яка?) біла. Молоко (яке?) біле.

Край (який?) рідний. Земля (яка?) рідна. Село (яке?) рідне.

Костюм (який?) синій. Фарба (яка?) синя. Море (яке?) синє.

День (який?) літній.

Ніч (яка?) літня.

Вбрання (яке?) літнє. Висновок. Усі прикметники залежно від кінцевого приголосного ос­нови поділяються на дві групи—тверду і м'яку. (Учні співставляють родові закінчення прикметників твердої і м якої груп.)

2. Добір прикметників за поданими моделями (вправа 211).

— Спробуйте визначити рід прикметників за їх закінченнями.

— Запишіть прикметники, що відповідають поданим моделям.

Фізкультхвилинка.

3. Робота з граматичною казкою. (Вправа 212.)

— Чому Іменник не зрозумів пропозиції Прикметника?

Висновок. Прикметники можуть змінюватися за родами, числами і відмінками, а іменники за родами не змінюються. Кожен імен­ник, що вживається в однині, належить тільки до одного з ро­дів — чоловічого, жіночого або середнього: пісня (ж.р.), мед (ч.р.), зерно (с.р.).

4. Робота із загадками. (Вправа 214.)

а) Відгадування загадок.

б) Визначення числа і роду прикметників.

в) Самостійне складання загадок (робота в парах).

5. Самостійна робота.

1 варіант — вправа 213.

— Випишіть сполучення іменників з прикметниками, підкресліть прик­метники хвилястою лінією, а іменники — прямою.

— Визначіть число і рід прикметників.

II варіант — вправа 215.

— Випишіть сполучення іменників з прикметниками, додаючи про­пущені закінчення.

— Доберіть і запишіть синоніми до слів суворий, сильний (виходячи із значення іменника, з яким зв'язаний прикметник).

(Суворий, важкий; сильний, міцний).

VI. Підсумок уроку.

1. Складання усної розповіді про прикметник за планом (вправа 216). (До кожного пункту плану розповіді наводити приклади).

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом підручника, с. 108.

3. Гра "Перетвори прикметник в іменник".

Радий, тихий, сумний, хоробрий, добрий, зелений, залізний, пташиний.

VII. Домашнє завдання (диференційовано). С. 105, вправа 209; с. 109, вправа 217.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Вчимося добирати слова на задану тему. Опис снігура.


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Відмінювання прикметників. (Вправи 218-222.)

Мета. Ознайомити учнів з відмінюванням прикметників в однині і мно­жині, з прийомами розпізнавання відмінка прикметників; розви­вати уміння зіставляти мовні явища (прикметники з основою на твердий і м'який приголосний); виховувати повагу і шану до рідної мови і рідної землі.

Обладнання. Загадка, прислів'я, казка, малюнки природи рідного краю.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)