АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Читайте также:
 1. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 2. III. Вивчення нового матеріалу.
 3. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Вивчення нового матеріалу.
 10. IV. Вивчення нового матеріалу.
 11. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

ЦІВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

Навчально-методичний посібник для студентів юридичних вищих навчальних закладів І рівня акредитації

Симферополь 2008


АВТОР-УПОРЯДНИК КОТОВА Н. М. викладач Сімферопольського юридичного технікуму КЮІ НЮАУ імені Ярослава Мудрого.

 

 

Рецензент - кандидат юридичних наук Вересов В.М.

 

 

Рекомендовано Методичною радою Сімферопольського юридичного технікуму КЮІ НЮАУ ім. Ярослава Мудрого.

Протокол № 2 від 4 березня 2008 року.

 

ЗМІСТ

 

 

Навчальна програма 3

Плани семінарських занять 12

Методичні рекомендації до практичних занять 23

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 53

Питання до заліку 75

Питання до іспиту 76

Загальний теоретичний матеріал з вивчення дисципліни 79

Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт 83


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни

«ЦИВІЛЬНЕ І СІМЕЙНЕ ПРАВО»

 

I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне і сімейне право» - одна з основних дисциплін, що передбачені навчальним планом, є загальною для всіх спеціалізації і форм навчання в навчальних закладах юридичного профілю за фахом «Правознавство».

Мета курсу — формування в студентів системи знань про цивільно-правові явища, поняття, категорії галузі права, системи цивільного законодавства і практики її застосування; придбання ґрунтовних теоретичних знань у сфері цивілістики, розуміння закономірностей, характеру і тенденцій розвитку цивільного права, а також одержання уяви про пануючі або, що формуються в країні концепції цивільного права.

Основна задача курсу - допомогти студентам виробити уміння тлумачити і застосовувати нормативні акти цивільно-правового характеру, професійно оцінювати юридично значимі обставини і кваліфікувати юридичні факти, робити різноманітні юридичні дії відповідно до чинного цивільного законодавства; орієнтуватися в спеціальній літературі; розвивати уміння мислити цивілістичними категоріями.

У результаті вивчення дисципліни «Цивільне і сімейне право» студент повинен

ЗНАТИ:

▪ загальновизнані цивілістичні постулати (зокрема, норми про суб'єктів і об'єкти цивільного права, про правочини, представництво, позовну давність);

▪ основні цивільно-правові інститути, як: право власності, зобов'язальне право; серед договірних зобов'язань — договори поставки, купівлі-продажу, контрактації, підряду, оренди, договори, що регулюють транспортну, страхову діяльність, кредитування й ін, а також зобов'язання, спрямовані на задоволення потреб громадян (їх житлове, побутове обслуговування);

▪ роль і місце позадоговірних зобов'язань у цивільно-правовому регулюванні;

▪ загальні положення цивільно-правового регулювання відносин, зв'язаних із творчою діяльністю;

▪ норми, що регулюють брачно-сімейні відносини.

УМІТИ:

▪ застосовувати цивілістичний інструментарій;

▪ самостійно аналізувати нормативний матеріал цивільно-правового характеру;

▪ погоджувати загальнотеоретичні висновки з положеннями уже вивчених галузевих юридичних дисциплін, практикою застосування норм цивільного законодавства.

МАТИ УЯВЛЕННЯ:

▪ про структуру цивільного законодавства;

▪ про основні проблемні положення науки цивільного права;

▪ про науковий аналіз чинного цивільного законодавства і практику його застосування.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)