АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Спадкове право

Читайте также:
 1. II. Тема: Сергий Радонежский
 2. Module XIV.Адміністративне право. Конституційне право
 3. Module XV. Трудове право. Право споживачів
 4. SCADA-система: назначение и функции
 5. Авторское право. Взыскание авторского вознаграждения
 6. Библиотека как система: сущностные особенности
 7. Вверх вниз влево вправо.
 8. Вверх вниз влево вправо.
 9. Вопрос 66. Ограниченное вещное право.
 10. Вопрос Денежная система: понятие, типы и элементы. Денежная система Российской Федерации.
 11. Гаврилов Д.А. Антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности: поиск баланса // Конкуренция и право. 2013. №3
 12. Гражданское право по своду Законов Р.имп. Право собственности. Обяз.право.

Мета: Вивчити, закріпити теоретичні питання теми стосовно основних понять спадкового права, спадкування за заповітом та за законом, оформлення спадкових прав.

Опанувати навички використання і застосування норм права при рішенні ситуаційних завдань.

Навчально-методичне забезпечення:

1. Завдання для практичної роботи і методичні рекомендації до їх виконання.

2. Цивільнийий кодекс України від 16.01.2003.

ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для підготовки до практичного заняття необхідно засвоїти положення лекції "Спадкове право", виконати завдання для самостійної роботи.

І. Відповісти на наступні теоретичні питання:

1. Поняття та засади спудкування, час та місце відкриття спадщини.

2. Поняття, форма заповіту, зміст заповіту (спадкови розпорядження). Обов'язкова частина при спадкуванні за заповітом.

3. Спадкування за законом, коло спадкоємців за законом.

II. Розв'язати задачи.

1. Тихій, який постійно мешкає у м.Суми, приїхав 5 квітня 2007р. у відрядження до м.Баку, де наступного дня помер у готелі. На спадщину (дім, особисті речі) заявляють свої права сестра Тихого, дружина та син брата спадкоємця померлого раніше нього. Сестра Тихого останні 5 років мешкала з ним у його будинку и вела сумісне господарство. Вона визнає себе єдиним спадкоємцем, оскільки дружина Тихого з 2000р. жила окремо від чоловіка і поділила з ним все майно, хоча розірвання шлюбу не було, а племінник не входить в коло спадкоємців по закону.

Визначить місце відкриття спадщини та його юридичне значення.

Як повинен бути вирішений цей спір?

 

2.Після смерті Крилової відкрилася спадщина на суму 55тис.грн. на день відкриття спадщини з'ясувалося що є такі спадкоємці: чоловік Крилової, неповнолітня дочка, син Соколов від першого шлюбу померлої, який жив окремо від матері, дочка сина Соколова (онука спадкодавці), племінник 20 років - інвалід 2 групи, який знаходився 2 останні роки на повному утриманні померлої, але проживав окремо від неї, повнолітня дочка Крилової від першого шлюбу. Син Соколов помер, не встигнувши прийняти спадщину. Повнолітня дочка відмовилась від спадщини на користь свого чоловіка. Хто буде призваний до спадкування і яка частина спадщини їм буде належати?

3.Антонов склав заповіт на користь доньки. Спадкоємиця по заповіту відмовилась від спадщини на користь своєї доньки. Брат спадкодавця подав З позов, вважая себе спадкоємцем по закону на випадок відмови спадкоємця по заповіту від спадщини.

 

4. Гуров пред'явив позов про визнання недійсним заповіту, який залишив його батько на користь своєї двоюрідної сестри. Заповіт був посвідчений лікарем, який лікував Гурова під час перебування його в лікарні за кілька днів до смерті останнього. Позивач посилався на те, що стосунки між ними були нормальними і батько не збирався і не міг позбавити його спадщини. Крім того, позивач вважає, що текст Заповіту був написаний руко. Кириної, яка доглядала батька у лікарні, що суперечить закону. Позивач вважає, що і підпис батьком заповіту викликає сумніви. Лікар у суді показав, що у той день, коли він посвідчив заповіт, у лікарні було дуже багато роботи, тому він не пам'ятає обставин посвідчення заповіту, але свій підпис під заповітом підтверджує. Як повинен вирішити справу суд?

 

Для виконання запропонованих завдань необхідно насамперед визначити на яке питання теми розраховане завдання і потім дати аргументовану відповідь, використовуючи відповідні статті глави 84-87 ЦК України.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)