АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Module XV. Трудове право. Право споживачів

Читайте также:
 1. Bank of Krok testing to module N2
 2. Bank of Krok testing to module N3
 3. E. интерпретирование аналитических результатов по конкретно заданным вопросам правоохранительных органов или суда.
 4. I. Международно-правовые, законодательные и нормативные акты
 5. II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО
 6. III. Справочные данные
 7. LEXICON. MODULE I. Legal Systems
 8. MODULE II. Constitutional and Administrative Law
 9. MODULE III. Judicial Systems and Law Enforcement Bodies
 10. Module III. Україна
 11. MODULE IV. Criminal Law and Criminal Proceedings
 12. Module IV. Цивільне право

I.

contract of employment договір особистого найму

corporate policy корпоративна політика

dispute спір

employee робітник за наймом, працівник

employer наймач, роботодавець

fair treatment справедливе поводження

full-time work повний робочий день

influence вплив

legal measures правові засоби

legal merits правові обставини справи

legal redress правова допомога

legal remedy засіб правового захисту

natural justice природна справедливість, правосуддя на основі принципів природного права

non-work нетрудовий; особа, яка не працює

parental leave policy підхід щодо відпустки батьків

part-time work неповний робочий день

permanent work постійна робота

reconciling work врегулювання праці

responsibility відповідальність

standard норма

statutory objectives цілі, передбачені в законі

temporary work тимчасова робота

Trade Union професійна спілка

unfettered exercise необмежене здійснення повноважень

voluntary measures добровільні заходи

working hours робочий час

to be in charge of бути відповідальним за щось

to comprise охоплювати, включати

to handle a dismissal регулювати звільнення

to manage управляти, справлятися

to misbehave неналежно поводити себе

to restrain обмежувати, утримувати

 

II.

advertising реклама

buyer покупець

competing service конкуруючий сервіс

consumer assistance допомога споживачу

consumer protection захист споживача

deceptive practice практика обману

fraudulent information шахрайська інформація

informative labeling маркування продукції з метою інформування

physical harm фізичне ушкодження

quality of products якість продукції

remedy відшкодування, засіб правового

захисту

replacement of a product заміна товару

safety безпека

seller продавець

shortcomings недоліки

sufficient information достатня інформація

suitability придатність, відповідність

true cost справжня ціна

undue risk невиправданий ризик

to apply to застосовувати

to be cheated бути обманутим

to cause викликати, спричиняти щось

to enforce the rights забезпечувати дотримання прав

to pose вводити в оману

to promote сприяти

to resolve a complaint вирішувати скаргу

to seek a refund вимагати компенсації

to sue подавати скаргу (позов)

to test products тестувати продукцію

to violate the law порушувати закон


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)