АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Module XIV.Адміністративне право. Конституційне право

Читайте также:
 1. Bank of Krok testing to module N2
 2. Bank of Krok testing to module N3
 3. E. интерпретирование аналитических результатов по конкретно заданным вопросам правоохранительных органов или суда.
 4. I. Международно-правовые, законодательные и нормативные акты
 5. II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО
 6. III. Справочные данные
 7. LEXICON. MODULE I. Legal Systems
 8. MODULE II. Constitutional and Administrative Law
 9. MODULE III. Judicial Systems and Law Enforcement Bodies
 10. Module III. Україна
 11. MODULE IV. Criminal Law and Criminal Proceedings
 12. Module IV. Цивільне право

I.

adjudication винесення судового рішення,

судове рішення

administrative agency адміністративний орган

bureaucracy бюрократія; державні чиновники

claim заява, претензія, скарга

сourt of general jurisdiction суд загальної юрисдикції

сourt of last resort суд найвищої (останньої) інстанції

decision-making прийняття рішення

disciplinary board дисциплінарна комісія

due process належна правова процедура

entity самостійна правова одиниця,

підприємство

environment довкілля

executive agency орган виконавчої влади

fundamental justice фундаментальне правосуддя

injustice несправедливість, відмова

у правосудді

international trade міжнародна торгівля

judicial review судовий перегляд

judicial tribunal судова установа, суд

non-profit corporation некомерційна корпорація

regulatory agenda регулятивна програма

reviewability можливість бути переглянутим

rulemaking нормотворчий

statute законодавчий акт, статут

to distinguish from відходити, відхилятися від

to enact встановлювати, надавати

законної сили

to ensure забезпечувати, гарантувати

to frustrate порушувати, розладнати щось

to handle здійснювати контроль, розглядати

to impede заважати, перешкоджати,

затримувати, ускладнювати

to relate to стосуватися чогось

 

II.

distribution of powers розмежування повноважень

bylaw підзаконний акт

сonstitutional charter конституційний статут

сontemporary state сучасна держава

fundamental rights основні права

human being людина

inalienable right невід’ємне право

legal limitation правове обмеження

natural law природне право

non-national source не національне джерело

political community політична спільнота

positive law позитивне право

provision норма, положення законy

remedy засіб захисту права

respective powers відповідні повноваження

retroactive law закон зі зворотною силою

sovereign powers суверенні повноваження

the essentials of the rules суттєві частини норм

the precepts of divine law норми божественного права

unfair procedure несправедливе судочинство

to be obliged to бути зобов’язаним

to be out of order порушувати

to compose of складати з

to endow with надавати, наділяти

to entrust доручати, довіряти

to exercise виконувати, здійснювати

to guide керуватися чимось

to respect дотримуватися ч.-н., поважати

to settle урегульовувати


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)