АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРОГРАМА навчальної дисципліни

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 3. IV ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
 4. V. Програма підготовки
 5. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 6. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
 7. Види навчальної діяльності
 8. Види та зміст навчальної роботи
 9. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 10. ВСТУП. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 11. Дайте визначення сутності зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни.
 12. Дисципліни «Цивільне та сімейне право»

“англійська мова”

Читання

 

Ознайомлювальне читання: читання без словника тексту середньої важкості (3 – 5 незнайомих слів на сторінку) зі швидкістю 140 – 150 слів за хвилину і розуміння його загального змісту (основної лінії, аргументації).

Вивчальне читання: читаннязі словником тексту середньої важкості (не більше 15 незнайомих слів на сторінку); здобуття повної, у тому числі другорядної, інформації.

Переглядове читання: уміння вибрати необхідний матеріал із сукупності текстів невеликого обсягу, виділити в ньому проблемні моменти, що становлять професійний інтерес для студента.

Пошукове читання: уміння вести без словника цілеспрямований пошук потрібної інформації, працюючи з текстами (друкованими й електронними в бібліотеці, в Інтернеті тощо).

Переклад: вибірковий, середнього обсягу (професійні інформативні документи, статті тощо).

Говоріння

 

Реалізація комунікативних намірів та адекватна реакція в типових ситуаціях повсякденного і професійного спілкування: установлення контактів, запит, з’ясування думки співрозмовника, згода (незгода), спонукання тощо. Навички монологічного мовлення: уміння коментувати прочитаний (переглянутий) матеріал; робити коротке повідомлення, що порушує загальну професійну проблему (тривалістю 5 – 7 хв).

Аудіювання

 

Розуміти комунікативні наміри співрозмовника чи спеціалізовану дискусію у своїй фаховій галузі, сприймати на слух при безпосередньому спілкуванні й у звукозапису (повільний темп мовлення, до 5% незнайомих слів) повідомлення тривалістю 2 – 3 хв.

Письмо

 

Уміти: користуватися правилами транслітерації українських власних назв та імен; писати реферат на професійну тему з викладенням власної стислої оцінки прочитаного матеріалу; складати короткий діловий лист, повідомлення електронної пошти, резюме.

 

PHONETICS ФОНЕТИКА
Basic notions of phonetics Основи фонетики
Rules of reading of vowels and consonants Правила читання голосних і приголосних
Peculiarities of intonation in the English sentence Правила інтонації та мелодики англійського речення
   
GRAMMAR ГРАМАТИКА
The Noun (gender, number, case) Іменник (рід, число, відмінок)
The Article (general rules of use) Артикль (загальні правила вживання)
The Adjective (general rules of use) Прикметник (загальні правила творення та вживання)
The Numeral (general rules of formation and use) Числівник (загальні правила творення та вживання)
The Pronoun and its forms Займенник та його форми
The Verb (system of tenses) Дієслово (система часів)
The Active Voice Tenses Форми дієслова активного стану
The Passive Voice Tenses Форми дієслова пасивного стану
Non-finite forms of the verb Безособові форми дієслова
The Participle (forms, formation, and functions in the sentence) Дієприкметник (форми, творення та його функції у реченні)
Infinitive constructions and complexes Інфінітивні звороти
Gerund Герундій
Modal verbs (can, must, may, should) and their equivalents Модальні дієслова (can, must, may, should) та їх замінники
Grammar Constructions (There is/are, to be going to, to have got to etc.) Граматичні звороти (There is/are; to be going to, to have got to та ін.)
The Adverb (degrees of comparison) Прислівник (ступені порівняння)
Use of conjunctions (neither, either, both…and…) Вживання сполучників (neither, either, both…and…)
Words-substitutes Слова-замінники
Word order in a sentence. Types of sentences Порядок слів у реченні. Типи речень
Types of Questions: Special, Tail-questions etc Типи запитань: спеціальні, роз’єднувальні та ін.
English complex sentences Англійські складні речення
Emphatic constructions Емфатичні конструкції
Sequence of tenses. Direct and Indirect speech Узгодження часів. Пряма й непряма мова
Word building Способи словотворення
   
TOPICAL VOCABULARY ОСНОВНІ РОЗМОВНІ ТЕМИ
A Future Lawyer Higher Legal Education Майбутній юрист Вища юридична освіта
Ukraine. Political system Constitution of Ukraine Україна. Політична система Конституція України
The Supreme Council (Verkhovna Rada) of Ukraine Верховна Рада України
Ukraine: State power and local self-government bodies Україна: органи державної влади й органи місцевого самоврядування
Judiciary in Ukraine Судова система України
The Constitutional Court as the constitutional control body Конституційний Суд як орган конституційного контролю
The Prosecutor’s Office of Ukraine Прокуратура України
Constitutional Law Конституційне право
Criminal Law Кримінальне право
Civil Law Цивільне право
Commercial Law Господарське право
Labour Law Трудове право
Environmental Law Екологічне право
International Law Міжнародне право
Civil Procedure Цивільний процес
Criminal Procedure Кримінальний процес
The Investigator Слідчий
The Bar Адвокатура
Notary Bodies Нотаріат
Ukraine and International Organizations Україна та міжнародні організації
European Union: History and Present Days Європейський Союз: історія і сучасність
EU Law Право Європейського Союзу
European Court of Justice Європейський суд
Human Rights and Civil Liberties Права людини і громадянина
Legal and Judicial Systems of the United Kingdom and the United States Правова та судова системи Великої Британії і США
The United Kingdom. Political system Велика Британія. Політична система
Law Enforcement Bodies in the United Kingdom Правоохоронні органи Великої Британії
The United States: Political System США: політична система
Law Enforcement Bodies in the USA Правоохоронні органи США

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)