АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. I. ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПРАКТИКИ
 3. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 4. II. Организация и проведение учебно-ознакомительной практики
 5. II. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики
 6. IV ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
 7. IV. Методические указания по прохождению производственной практики
 8. IV. Подведение итогов учебной практики
 9. V Оформлення звіту з переддипломної практики
 10. V. ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 11. V. Програма підготовки

Студенти проходять виробничу та навчальну практику у відповідних підрозділах державної виконавчої служби України, вказаних у розділі І даної робочої програми. Практика розпочинається із зустрічі студентів з керівником зазначеного підрозділу, під час якої студенти знайомляться із організаційною структурою останнього та його апарату, штатним розкладом, особливостями організації роботи. Керівник (заступник) головного управління юстиції розподіляє студентів за працівниками органів державної виконавчої служби, призначає безпосередніх керівників практики із числа провідних фахівців відділів державної виконавчої служби.

IV. РОБОЧИЙ ПЛАН ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Виробнича практика починається зі складання робочого плану, який затверджується керівником практики. Робочий план повинен передбачати:

ознайомлення з організацією роботи відділу державної виконавчої служби, нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність Державної виконавчої служби України, правове регулювання взаємовідносин з органами прокуратури, державної влади та місцевого самоврядування, судовими органами;

ознайомлення із правилами техніки безпеки й протипожежної безпеки;

вивчення порядку ведення діловодства та його особливостей у відповідному підрозділі державної виконавчої служби;

вивчення порядку та особливостей оформлення процесуальних документів державними виконавцями;

ознайомлення з порядком оформлення матеріалів виконавчих проваджень, складання проектів процесуальних та інших документів;

ознайомлення з роботою організаційного відділу зазначених структурних підрозділів, державних виконавців, організацією архівної справи;

ознайомлення з організаційною роботою по взаємодії з прокуратурою, органами внутрішніх справ. Служби безпеки України, установами Пенітенціарної служби України;

ознайомлення з характеристикою технічних засобів, що застосовуються в роботі державної виконавчої служби;

участь у розгляді звернень громадян;

присутність при проведенні прийому громадян;

набуття професійних і організаційних навичок, досвіду здійснення управлінської діяльності;

виконання окремих доручень безпосередніх керівників практики;

підготовка проектів узагальнень, аналітичних та методичних матеріалів.

відомості про виконання робочого плану та доручень керівника практики студент вносить до щоденника виробничої практики.

Студент за дорученням керівника зобов'язаний:

готувати проекти процесуальних та інших документів, оформлювати відповідні справи;

виконувати окремі доручення керівника практики;

опановувати програмне забезпечення, що застосовуються в роботі органів державної виконавчої служби:

надавати допомогу громадянам в оформленні заяв та інших документів.

Відомості про виконання робочого плану та доручень керівника практики студент вносить до щоденника виробничої практики.

Студент повинен особисто складати проекти процесуальних та інших документів.


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)