АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Читайте также:
 1. I. ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПРАКТИКИ
 2. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 3. II. Организация и проведение учебно-ознакомительной практики
 4. II. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики
 5. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 6. IV ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
 7. IV. Методические указания по прохождению производственной практики
 8. IV. Подведение итогов учебной практики
 9. V Оформлення звіту з переддипломної практики
 10. V. ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 11. VIІ Підведення підсумків практики

Практика проводиться на підприємствах, організаціях, установах згідно з планами проведення практики – таблиця 1.

Таблиця 1 План виконання програми практики

№ п\п Заходи Кількість годин
     
  вивчення законодавства про працю, правил внутрішнього розпорядку, спеціальних вимог, які викладені у кваліфікаційних довідниках, службових інструкціях, нормативних актах  
Збір матеріалів для написання звіту, аналітична робота в процесі проведення досліджень, а саме:
  Загальна характеристика підприємства, а саме:  
  Управління організаційною підсистемою підприємства  
  Управління матеріально-технічною підсистемою  
  Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність)  
  Проаналізувати управління соціально-психологічною підсистемою підприємства  
  Управління фінансово-економічною підсистемою  
  Проаналізувати і відобразити у звіті управління ЗЕД підприємства  
  Управління стратегічним розвитком організації та її конкурентоспроможністю  
  Управління інноваційною діяльністю  
  Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства  
  Оформлення звіту про проходження практики  
Разом:  

 

Після закінчення виробничої практики студент має підготувати звіт з проходження практики.

Об'єктами виробничої практики повинні виступати державні установи та організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є юридичними особами та здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 003-2005. Це повинні бути підприємства, які застосовують передові форми та методи ведення господарства та управління. Високий рівень професіоналізму фахівців базових підприємств повинен забезпечувати можливість сприяння студентам у набутті професійних умінь та навичок. З такими підприємствами академія повинна укласти відповідні договори на проведення виробничої практики. Крім того, студенти можуть самостійно вибрати для себе відповідне місце проходження виробничої практики, але при цьому повинні дотримуватися вимог, які висуває академія до підприємств, що є базами практики.

Базовими організаціями практики студентів можуть бути:

- організації водного транспорту (судноплавні компанії, річкові та морські порти, судноремонтні та суднобудівні заводи тощо);

- підприємства та організації інших видів транспорту;

- інші підприємства та організації будь-яких форм власності і організаційно-правових форм.

Підприємство, де студент проходить виробничої практику, стає об'єктом проведення самостійного прикладного дослідження на матеріалах реального підприємства. Співпраця навчального закладу, студента та підприємства, що є базою практики, дозволяє підготувати кваліфікованого спеціаліста, який самостійно може проводити аналіз діяльності підприємства та надавати пропозиції щодо її вдосконалення.

Під час проходження виробничої практики студент повинен підготувати звіт за таким змістом:

 


 

1 Загальна

характеристика підприємства

 

1.1 Загальна системна характеристика підприємства:

Ø охарактеризувати статус підприємства (дату створення, юридичну адресу, форму власності, належність до певної організаційно- правової форми, основні цілі та обмеження діяльності);

Ø стисло описати історію створення і розвитку підприємства; форми власності та господарювання, їх трансформування за умов розвитку ринкових відносин; форми залучення інвестицій; визначити стадію життєвого циклу підприємства;

Ø ознайомитися зі статутом підприємства, проаналізувати його відповідність чинному законодавству, проаналізувати дотримання державних вимог щодо реєстрації та діяльності підприємства; ознайомитися з основними видами господарської діяльності (переважаюча спеціалізація), охарактеризувати галузеву належність підприємства.

1.2 Охарактеризувати середовище функціонування підприємства:

Ø визначити характер ринку (міжнародний, національний, регіональний, міський, районний тощо); зібравши відповідну інформацію, зробити висновок про обсяг ринку; визначити тип ринку, на якому діє організація (монополістичний, олігополістичний тощо);

Ø зібрати інформацію стосовно кількості фірм, які діють на тому ж ринку, що й організація, що є базою практики, і які є її безпосередніми конкурентами. Оцінити ступінь інтенсивності конкуренції. Відповідно до моделі «п’яти сил конкуренції» М. Портера охарактеризувати складові конкурентного середовища організації;

Ø дати загальну характеристику середовища функціонування підприємства. З’ясувати місце підприємства у виробничо-господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його взаємозв’язків з іншими підприємствами, організаціями і установами (зовнішнім середовищем):

- постачальниками матеріально-технічних ресурсів;

- покупцями продукції;

- банками;

- державними органами;

- фондовою біржею, фінансовими посередниками та іншими учасниками фондового ринку;

- науково-дослідними організаціями і т.д.;

Ø оцінити стабільність зв’язків, облік і контроль виконання господарських договорів, ступінь їх ефективності, вплив на діяльність підприємства та конфігурацію органів управління. Орієнтовно визначити авторитет підприємства як партнера у підприємницькому середовищі.

Ознайомитися з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, перспективами розширення зовнішньоекономічних зв’язків. За їх відсутності - з перспективами виходу на зовнішній ринок.

 

2 Управління організаційною

підсистемою підприємства

 

2.1 Загальна характеристика організаційної структури

Ø Дослідити організаційну структуру управління та побудувати органіграму підприємства і дати пояснення до неї.

Ø Проаналізувати положення про структурні підрозділи та визначити функціональні обов’язки працівників, що закріплені у посадових інструкціях одного зі структурних підрозділів.

Ø Охарактеризувати конкретний структурний підрозділ (відділення, управління тощо), де студент безпосередньо проходить практику – бажано підрозділ, який здійснює діяльність з проблеми, що є предметом дослідження.

Ø Розробити пропозиції подальшого вдосконалення організаційної схеми управління з урахуванням існуючих функціональних обов’язків, трудомісткістю їх виконання, ступеня централізації інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень.

2.2 Порядок приймання одноосібних і колегіальних рішень; система комунікацій

За результатами аналізу скласти схему комунікаційної мережі для обміну інформацією про прийняття управлінських рішень щодо ключових аспектів управлінської діяльності на підприємстві.

2.3 Проаналізувати інформаційну систему, що використовується в організації (категорія, клас, вид, тип)

Ø Дати характеристику основних елементів програмного продукту управлінських функцій, які автоматизує система.

Ø Проаналізувати ресурси, технології, що вимагає інформаційна система.

Ø Визначити ресурси глобальної мережі Інтернет для підтримки бізнес-процесів в організації.

Ø Проаналізувати безпеку й захист інформаційної системи комп’ютерних мереж організації.

Ø Навести документи, які розробляються (готуються) автоматизованою програмою.

Ø Проаналізувати ефективність використання можливостей фахівців підприємства.

Ø Проаналізувати оперативність опрацювання масивів інформації, зробити висновки про раціональність витрат робочого часу при вирішенні управлінських завдань.

2.4 Організація праці апарату управління. Охорона праці, техніка безпеки

Ø Вивчити режим роботи керівника підприємства: час роботи, час прийому відвідувачів, проведення нарад, роботи з документами.

Ø Дослідити роботу секретаря керівника: обов’язки, права, режим роботи.

Ø Розробити проекти підготовчих документів до таких заходів, як наради, збори, інші види управлінської діяльності.

Ø Вивчити прийоми ділового спілкування, вирішення конфліктних ситуацій у трудовому колективі. Взяти участь в обговоренні окремих питань щодо поліпшення обслуговування покупців, підвищення ефективності роботи підприємства та ін.

Ø Основні документи, що регламентують охорону праці та техніку безпеки на підприємстві.

 

3 Управління

матеріально-технічною підсистемою

 

3.1 Проаналізувати стан та визначити основні напрями розвитку матеріально-технічної бази підприємства

Ø Визначити склад необоротних активів підприємства, частку основних засобів у їх складі, забезпеченість ними підприємства.

Ø Проаналізувати динаміку основних засобів підприємства у звітному періоді відповідно до їх структури залежно від:

а) характеру використання;

б) цільового призначення;

в) участі у виробничо-технологічному процесі;

г) джерел формування.

Ø Обчислити показники якісного стану і руху основних засобів підприємства у звітному періоді (коефіцієнт придатності, коефіцієнт зносу, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт приросту основних засобів).

Ø Визначити показники ефективності використання основних засобів підприємства у звітному періоді (фондовіддачу - у фактичних та порівняльних цінах), фондомісткість, фондоозброєність праці; прибутковість основних засобів та часткові показники, зробити висновки про основні тенденції змін показників, вплив на обсяг операційної діяльності, зменшення рівня витрат, розмір прибутку підприємства.

Ø Сформувати базу даних про склад матеріальних оборотних фондів, проаналізувати їх склад та ефективність використання, виявити фактори, що визначають динаміку цих показників.

3.2 Оцінити ефективність технології роботи з матеріальними ресурсами (сировина, готова продукція, товари)

Ø Оцінити порядок і методи приймання продукції (товарів, сировини) за кількістю та якістю, порядок оформлення документів.

Ø Охарактеризувати умови розміщення продукції (товарів) і забезпечення їх збереження відповідно до нормативних вимог.

Ø Надати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з приймання, зберігання (товарів), надання послуг.

Ø Охарактеризувати форми матеріальної відповідальності на підприємстві та звітність підприємства.

Ø Ознайомитись з оформленням товарних звітів і порядком їх подання, порядком проведення інвентаризацій та оформленням інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей.

Надати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з матеріальними ресурсами підприємства.

 

4 Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність)

 

4.1 Проаналізувати рівень управління операційною діяльністю підприємства та обґрунтувати пропозиції щодо напрямів удосконалення

Ø Проаналізувати динаміку показників, що характеризують обсяги реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) операційної діяльності в цілому по підприємству і в розрізі його структурних підрозділів (у фактичних і зіставних цінах).

Ø Дослідити ритмічність роботи і сезонність реалізації товарів/послуг, визначити фактори, що її обумовлюють.

Ø Проаналізувати й оцінити якість продукції (товарів, робіт, послуг) та її конкурентоспроможність.

Ø Надати оцінку системі управління якістю діяльності підприємства в цілому.

Ø Дослідити процеси розподілу (перерозподілу) ресурсів підприємства для забезпечення операційного циклу підприємства.

Ø Проаналізувати стан товарно-матеріального забезпечення операційної діяльності.

Ø Визначити кількісну оцінку впливу факторів на розмір прибутку від операційної діяльності підприємства.

Ø Визначити динаміку структури чистого прибутку підприємства за напрямами його розподілу у звітному періоді.

Ø Визначити зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на формування асортиментної політики підприємства, здійснити їх аналіз. Ґрунтуючись на ньому, встановити пріоритетні напрями товарної політики підприємства.

Ø Встановити атрибути конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства.

На основі проведеного аналізу і виявлених факторів впливу, що визначають зміну обсягів і структури операційної діяльності, обґрунтувати напрями її оптимізації на підприємстві, розробити план-графік реалізації запропонованих заходів. Розробити пропозиції щодо удосконалення операційної діяльності з питань управління товарно-матеріальним забезпеченням на підприємстві.

4.2 Оцінити ефективність цінової політики підприємства

Ø Визначити основні групи факторів пріоритетного впливу на формування стратегічних цілей підприємства і його завдань у сфері ціноутворення.

Ø Проаналізувати методи ціноутворення на підприємстві та причини зміни рівня цін на ньому.

Ø Визначити обсяг і структуру витрат реалізації певних видів продукції (товарів, робіт, послуг) для прийняття цінових рішень. Розрахувати еластичність попиту споживачів на окремі види продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства залежно від зміни цін у досліджуваному періоді.

Ø Розрахувати динаміку реалізації окремих груп товарів/послуг для оцінки підходу ціноутворення підприємства (затратний чи ціннісний).

Ø Оцінити умови беззбиткової діяльності підприємства при змінах цін на продукцію (товари, роботи, послуги).

Ø Визначити тип конкурентного ринку, в умовах якого функціонує підприємство (за допомогою індексу Харфіндела - Хіршмана). Розробити пропозиції щодо стратегії ціноутворення підприємства, скоординувати її з асортиментною політикою, організацією та стимулюванням продажу, враховуючи конкурентну ситуацію на ринку.

4.3 Оцінити ефективність збутової політики підприємства та визначити шляхи її підвищення

Ø Визначити конфігурацію каналів розповсюдження продукції підприємства (прямі, непрямі, комбіновані), проаналізувати їх особливості та динаміку структури.

Ø Проаналізувати типи конкуренції в каналах розповсюдження (горизонтальна, міжтипова, вертикальна).

Ø Оцінити критерії, що вплинули на вибір каналів розповсюдження: особливості ринку, товарів, підприємства, рівень конкуренції.

Ø Оцінити тип маркетингової системи розповсюдження підприємства (традиційна, горизонтальна, багатоканальна, вертикальна), її переваги та недоліки, доцільність застосування.

Ø Визначити стратегію охоплення ринку, яку застосовує підприємство (інтенсивне, вибіркове, ексклюзивне розповсюдження), охарактеризувати територіальний та цільовий сегменти.

Ø Проаналізувати зв’язок і відповідність стратегії позиціювання підприємства та його політики розповсюдження, описати тип і особливості позиціювання досліджуваного підприємства.

4.4 Оцінити ефективність логістичних систем підприємства

Ø Охарактеризувати службу управління логістикою підприємства, її завдання та функції на підприємстві.

Ø Проаналізувати інформаційну логістичну систему підприємства: інформаційну інфраструктуру, інформаційні потоки.

Ø Описати механізм функціонування закупівельно-збутової логістики: її завдання, функції, планування закупок, вибір постачальників/споживачів.

Ø Охарактеризувати організацію матеріальних потоків у просторі підприємства та у часі, значення обладнання для удосконалення виробничо-технологічних процесів.

Ø Проаналізувати транспортні аспекти у логістичній системі підприємства: управління системою доставки й розповсюдження продукції (маршрути автотранспорту, плани перевезень тощо).

Ø Оцінити функціонування логістичної системи підприємства та розробити комплекс заходів для її удосконалення.

Ø Сформувати пропозиції щодо комп’ютеризації операцій закупки сировини, продукції, товарів, обліку попиту, обліку продажу, перевезення продукції (товарів) та ін.

4.5 Оцінити ефективність комунікаційної політики підприємства

Ø Вивчити практику організації діяльності комунікаційної служби підприємства, її тип та структуру (за умови її наявності підприємстві).

Ø Проаналізувати динаміку структури комплексу маркетингових комунікацій на підприємстві.

Ø Описати використання реклами на підприємстві за такими напрямами: класифікація видів реклами; характеристика каналів розповсюдження рекламних анонсів (тираж, аудиторія, вартість рекламного простору, формат, періодичність виходу та редакційний зміст видання або програми); особливості використання різних носіїв реклами.

Ø Оцінити напрями діяльності служби зв’язків з громадськістю, у т.ч. при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства та для створення, підтримки його іміджу.

Ø Охарактеризувати форми й методи стимулювання продажу продукції (товарів, робіт, послуг) на підприємстві, спрямованих на споживачів, посередників та продавців.

Ø Оцінити заходи, спрямовані на удосконалення персонального продажу при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг підприємства.

Ø Описати метод розрахунку бюджету на комунікаційні потреби, оцінити його доцільність на підприємстві.

Ø Визначити кількісні та якісні характеристики основних адресатів комплексу маркетингових комунікацій підприємства (враховуючи особливості продукції (товарів, робіт, послуг, що реалізуються).

Ø Розробити програму комунікаційних заходів з урахуванням попередньо проведеного аналізу та комунікаційної привабливості засобів масової інформації, розробити власне рекламне звернення.

4.6 Оцінити ефективність маркетингових досліджень підприємства

Ø Оцінити практику організації маркетингових досліджень на підприємстві (застосовувані методи, інструментарій, об’єкти дослідження завдання, які були вирішені за допомогою досліджень).

Ø Проаналізувати систему маркетингової інформації, яка використовується керівництвом підприємства при прийнятті рішень (джерела внутрішньої та зовнішньої інформації, наявність банків даних).

Ø Обґрунтувати вибір методу маркетингових досліджень, найбільш доцільного у поставлених для реалізації завдань.

Ø Визначити розмір, структуру та метод відбору вибіркової сукупності для забезпечення репрезентативності даних.

Ø Скласти графік дослідження із зазначенням місця та часу його проведення.

Ø Підготувати інструментарій, необхідний для здійснення запланованих досліджень (розробити анкети для обраного виду опитування, написати сценарій для проведення фокус-групи тощо).

Ø Проаналізувати отримані дані з використанням програм типу ОСА.

Ø Оцінити фактичне сприйняття споживачами підприємства (чи його продукції, товарів, робіт, послуг).

Ø Розробити комплекс заходів, спрямованих на вирішення вищезазначених проблем і підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 


 

5 Проаналізувати управління

соціально-психологічною підсистемою підприємства

 

Ø Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення діяльності з управління персоналом.

Ø Ознайомитися з кадровою політикою організації, основними принципами роботи з персоналом, оперативними цілями щодо розвитку кадрового потенціалу.

Ø Визначити структуру персоналу за різними ознаками: за категорією, статтю, рівнем кваліфікації, освітою, стажем роботи на цьому підприємстві. Охарактеризувати ступінь якісного розміщення персоналу згідно з кваліфікаційними вимогами до посад, які обіймають працівники (за освітньо-кваліфікаційним рівнем).

Ø Здійснити дослідження існуючої на підприємстві практики добору, відбору та прийому персоналу. Проаналізувати зв’язки підприємства із зовнішніми джерелами відбору персоналу, у т.ч. зі службами зайнятості.

Ø Проаналізувати аспекти трудової адаптації робітників на підприємстві (психологічний, соціально-психологічний, професійний, організаційний), а також напрями адаптації (первинна та вторинна адаптація).

Ø Визначити принципи та методи роботи з кадровим резервом, що застосовуються на підприємстві; джерела резерву керівних кадрів на підприємстві; зміст роботи щодо відбору кандидатів у резерв керівних кадрів.

Ø Проаналізувати динаміку та структуру фонду оплати праці (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати). Визначити форми і системи оплати праці на підприємстві, відповідність тарифних ставок (штатних окладів) працівників їх кваліфікації, обґрунтованість диференціації тарифних ставок (окладів).

Ø Ознайомитися з планами розвитку трудового колективу, впровадженими у діяльність установи (митного підрозділу), підприємства: розвиток ділової кар’єри, систему навчання працівників, підвищення кваліфікації.

Ø Зробити висновки щодо ефективності кадрової політики, яку реалізовано на підприємстві, та надати пропозиції щодо її удосконалення.

Ø Оцінити ефективність процесу навчання та розвитку персоналу підприємства.

Ø Обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності використання людських ресурсів підприємства.

 

6 Управління

фінансово-економічною підсистемою

 

6.1 Проаналізувати результати і ефективність діяльності підприємства та скласти прогноз розвитку фінансово-економічних показників

Ø Проаналізувати динаміку обсягу і структуру поточних витрат підприємства (на основі бухгалтерської звітності за напрямами діяльності), а також їх рівень до загального обсягу реалізації (надходження) в абсолютних і відносних показниках (%).

Ø Вивчити й оцінити собівартість товарної та реалізованої продукції, виконання завдання по зниженню собівартості продукції.

Ø Проаналізувати прямі матеріальні затрати, прямі трудові затрати, непрямі затрати у собівартості товарної продукції, а також затрати на 1 грн товарної продукції.

Ø Провести аналіз структури оборотних активів окремими видами активів та оцінити зміни, що відбулися в них протягом звітного періоду.

Ø Кількісно оцінити вплив факторів, що обумовлюють зміни в обсязі оборотних активів підприємства (обсяг і склад операційної діяльності, склад операцій із закупівлі товарів, швидкість обігу, структура активів тощо).

Ø Оцінити обсяг і структуру джерел формування оборотних коштів та напрямів їх використання у минулому періоді.

Ø Оцінити ритмічність і синхронність грошових потоків підприємства, а також можливості виконання зобов’язань підприємства.

Ø Провести діагностику ефективності управління оборотними активами підприємства.

Ø Проаналізувати обсяг і структуру власного капіталу підприємства, розглянути кількість проведених додаткових емісій (для акціонерних товариств) або випадків збільшення власного капіталу (для підприємств інших організаційно-правових форм функціонування) та доцільність цих проектів.

Ø Проаналізувати дивідендну політику підприємства на основі розрахованих показників чистого прибутку на 1 акцію, коефіцієнта дивідендних виплат, частки фонду виплати дивідендів у загальному обсязі чистого прибутку, частку сплачених дивідендів в їх нарахованому обсязі (для акціонерних товариств) та частку підприємницького доходу або доходу засновників (для підприємств інших організаційно-правових форм функціонування).

Ø Провести аналіз показників рентабельності підприємства та причин, що зумовили зміну їх кількісної оцінки. Розробити пропозиції щодо удосконалення роботи з питань управління власним і позиковим капіталом на підприємстві.

Ø Оцінюючи рівень організації облікової діяльності на підприємстві, зробити висновки щодо організації обліку товарно-матеріальних, грошових і валютних коштів, цінних паперів, розрахункових та кредитних операцій на основі первинних документів (підібрати показники, які описують параметри об’єктів аналізу).

Ø Зробити висновки стосовно ефективності організації бухгалтерського обліку та дати пропозиції щодо її удосконалення.

Розробити план-прогноз фінансового результату підприємства, виходячи з потреби підприємства у фінансуванні необхідного соціального та виробничого розвитку, створення спеціальних фінансових фондів за умовами самофінансування, а також обов’язкових платежів, що здійснюються з прибутку підприємства, розрахувати розмір необхідного прибутку на плановий період.


 

7 Проаналізувати і відобразити

у звіті управління ЗЕД підприємства

 

Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення ЗЕД.

Студенту слід проаналізувати можливості виходу підприємства на зовнішній ринок. У випадку, коли підприємство діє на зовнішніх ринках, необхідно вивчити стратегію зовнішньоекономічної діяльності, проаналізувати експортні можливості підприємства та його потреби. На основі ринкових досліджень вивчити можливості потенційних закордонних партнерів, проаналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв’язків, розглянути практику укладання угод із зарубіжними постачальниками та споживачами.

7.1 Загальна характеристика ЗЕД

Ø Визначити обсяг товарів, що експортуються (імпортуються), за вартістю й кількістю, їх асортиментну структуру.

Ø Охарактеризувати географічну структуру та динаміку експорту (імпорту).

Ø Проаналізувати динаміку експорту (імпорту) у порівняльних цінах, з урахуванням інфляції.

Ø З’ясувати основних конкурентів підприємства на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Ø Визначити відповідність експорту (імпорту) товарів, термінів їх поставок, якості та інших показників умовам контрактів.

Ø Оцінити економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства та надати пропозиції щодо її підвищення.

Ø Оцінити ефективність укладених зовнішньоекономічних угод.

Ø Розробити пропозиції щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

7.2 Провести аналіз експортно-імпортних операцій

Ø Дослідити динаміку експортно-імпортних операцій.

Ø Проаналізувати динаміку експорту товарів та послуг за звітний рік порівняно з попередніми роками. Дані про експорт за досліджені роки потрібно згрупувати за країнами і за товарами в аналітичній таблиці.

Ø По кожному рядку аналітичних таблиць (країна, товар чи підсумок) обчислити індекс вартості, фізичний обсяг та ціну. Ці індекси покажуть, як і де змінилась вартість, фізичний обсяг експорту та середні експортні ціни.

Ø За товарними групами, які містять як кількісно, так і якісно спільномірні товари, потрібно обчислити індекс кількісної структури.

Ø Провести аналіз та розробити пропозиції щодо підвищення ефективності операцій діючої системи регулювання бартерних угод та угод з давальницькою сировиною.

Ø Розробити пропозиції щодо удосконалення асортименту товарів за бартерними угодами та угод з давальницькою сировиною, його аналіз, висновки, пропозиції.

Ø Проаналізувати оподаткування бартерних угод та угод з давальницькою сировиною, а також формування і розподіл доходів при здійсненні бартерних операцій та угод з давальницькою сировиною.

7.3 Проаналізувати системи платежів, які здійснює підприємство в рамках зовнішньоекономічної діяльності

Ø Характеристика податків, митних платежів, санкцій, штрафів та ін., що застосовуються при перетинанні товарами митного кордону України.

Ø Особливості нарахування та сплати платежів з акцизного збору і податку на додану вартість при розмитненні вантажу.

Ø Специфіка проведення розрахунків при розмитненні вантажів через митний склад.

Ø Порядок нарахування та сплати платежів при експорті товарів.

Ø Порядок нарахування та сплати платежів при імпорті товарів.

Ø Розроблення пропозицій щодо удосконалення порядку сплати податків і зборів при митному оформленні вантажів.

 


 

8 Управління стратегічним розвитком

організації та її конкурентоспроможністю

 

Ø Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за розробку стратегії.

Ø Здійснити комплексний аналіз діяльності підприємства з використанням сучасних методик з позиції системного підходу.

Ø Визначити стратегічні позиції стратегічних зон господарювання підприємства за матрицею Мак-Кінсі та розробити рекомендації щодо їх розвитку в перспективі.

Ø Розробити стратегічні заходи функціонування організації з метою вибору оптимальної стратегії.

Ø Обґрунтувати шляхи реалізації конкурентних переваг підприємства.

Ø Розробити стратегічні альтернативи розвитку підприємства та вибрати найбільш оптимальну з них.

Ø Розробити стратегію конкурентної переваги підприємства та стратегічну програму здійснення корпоративної стратегії.

 

9 Управління

інноваційною діяльністю

 

Ø Проаналізувати інноваційно-інвестиційну діяльність організації.

Ø Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності.

Ø У результаті дослідження необхідно з’ясувати, чи здійснює підприємство інвестиційну діяльність. Якщо так, то студенту необхідно розрахувати ефективність проектів і розробити заходи щодо вдосконалення інвестиційної діяльності.

Ø Проаналізувати структурні елементи нововведень у діяльності підприємства за звітний період згідно з існуючою класифікацією.

Ø Охарактеризувати кінцевий результат діяльності підприємства (ви­пуск продукції або надання послуг) на відповідність «інноваційна продукція» або «інноваційний продукт» згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність».

Ø Оцінити доцільність (можливість) віднесення статуту підприємства до інноваційного відповідно до вимог Закону України «Про іннова­ційну діяльність».

Ø Оцінити ефективність інноваційних проектів, які реалізувались на підприємстві.

Ø Оцінити доцільність та можливість розробки інноваційної стратегії діяльності підприємства.

Ø Оцінити доцільність здійснення реального інвестування на під­приємстві (для підприємств ЗЕД).

Ø Проаналізувати необхідність та доцільність проведення фінансового інвестування.

Ø Оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві.

Ø Розробити пропозиції щодо перспективи розвитку інноваційної та напрямів інвестиційної діяльності підприємства.

 

10 Розробка пропозицій щодо

удосконалення діяльності підприємства

 

Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

У звіті про проходження виробничої практики спеціалістів результати проведеної роботи викладаються за такою структурою:

Ø загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що пропонується здійснити);

Ø обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості);

Ø стан готовності підприємства до введення пропозиції (нововведення);

Ø план організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження такої пропозиції.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.035 сек.)