АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Module XII. Адвокатура

Читайте также:
 1. Bank of Krok testing to module N2
 2. Bank of Krok testing to module N3
 3. LEXICON. MODULE I. Legal Systems
 4. MODULE II. Constitutional and Administrative Law
 5. MODULE III. Judicial Systems and Law Enforcement Bodies
 6. Module III. Україна
 7. MODULE IV. Criminal Law and Criminal Proceedings
 8. Module IV. Цивільне право
 9. MODULE V. Private Law
 10. MODULE VI. Civil Justice
 11. Module VI. Професія юриста
 12. MODULE VII. International and European Law

 

advocate адвокат, захисник

attorney аторней, уповноважений, адвокат

barrister баристер (у Великій Британії –

адвокат, що має право виступати

у вищих судах)

consultation on legal matters консультація з правових питань

defendant підзахисний

defense counsel захисник, адвокат захисту

(відповідача)

legal counselor юрисконсульт

legal issue правове питання (проблема)

plaintiff позивач

pleader адвокат, який виступає в суді

promotion of legality забезпечення законності

solicitor солісітор (у Великій Британії – адвокат, який готує

справу для баристера та виступає

в нижчих судах)

speech for the defense промова захисника

the Bar адвокатура

to discharge duties виконувати обов’язки

to draw up applications/ складати заяви, скарги,

complaints/legal documents юридичні документи

to file the pleadings подавати змагальні папери

to plead the cause/case захищати справу в суді

to render legal aid надавати правову допомогу

to seek a new trial or relief домагатися (вимагати) нового

судового розгляду або

задоволення вимог

to take lawyer’s oath складати присягу адвоката

to win the case виграти справу

3 КУРС

 

Module XIII. Міжнародне право

 

alien іноземець, громадянин іншої

держави

arrangement угода, домовленість

campaigner прихильник

citizenship громадянство

compliance виконання, дотримання

conscience свідомість

Court of Justice Європейський Суд

democracy демократія

dignity гідність

disputant сторона у спорі

equity право справедливості,

суб’єктивне право

exile вислання, вигнання

integrity цілісність

intercourse взаємодія, стосунки

interference втручання

liberty свобода

monitoring нагляд, контролювання, перевірка

obligation обов’язок

prohibition заборона

stateless той, хто не має громадянства

suppression придушення

temporary тимчасовий

tenets принципи, норми

treatment поводження з

tribunal міжнародний суд

warfare засоби ведення війни

to claim заявляти, стверджувати

to conclude робити висновок, вирішувати

to confiscate накладати арешт, конфісковувати

to deny не погоджуватися, відхиляти,

відмовлятися

to exclude виключати

to imply передбачати, містити в собі

to lack не вистачати, відчувати нестачу ч.-н.

to participate брати участь

to recourse звертатися до суду

to restrict обмежувати

to suppress придушувати, забороняти

to withdraw відміняти, відмовляти в чомусь


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)