АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Критерії оцінювання ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Читайте также:
 1. VI. ФОРМИ КОНТРОЛЮ
 2. VII.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.
 3. Аналіз факторів та критеріїв сегментації
 4. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 5. Аудиторська перевірка. Інші форми контролю в AT
 6. Варіант модульного завдання № 2
 7. Види, форми і методи фінансового контролю.
 8. Визначення площі зони для поточного методу організації ТО
 9. Визначення площі зони для поточного методу організації ЩО
 10. Визначення сум податкового зобов’язання контролюючими органами, податкові повідомлення, податкові вимоги.
 11. Використання розширеного фільтру в середовищі EXEL,типи критеріїв.
 12. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ, ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІННЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Результати поточного модульного контролю (ПМК) – основа оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Англійська мова”. Загальним об’єктом оцінювання є знання, отриманні під час вивчення відповідних частин навчальної програми.

Поточний модульний контроль – це перевірка рівня розуміння й засвоєння навчального матеріалу змістового модуля, здатності та вмінь застосовувати мовні знання й мовленнєві навички при вирішенні певних професійних завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів з англійської мови є: систематичність, активність та успішність роботи на практичних заняттях, виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів поточного модульного контролю (ПМК) здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістового модуля. Загальна кількість балів за ПМК складає 75 балів. Кожен модуль оцінюється в 5 балів.

Критеріями оцінювання поточного модульного контролю є:

а) успішність на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність та рівень знань під час усного опитування, виконання індивідуальних письмових завдань, написання лексичних диктантів та експрес-тестувань), виконання завдань для самостійної роботи (опрацювання тем в цілому чи окремих питань; написання рефератів, доповідей та їх презентація; переклад іноземних текстів встановлених обсягів тощо); інші форми роботи – від 0 до
2 балів;

б) результат написання модульної контрольної роботи – від 0 до 3 балів.

Виконання модульних контрольних завдань може відбуватися у формі тестів (з використанням комп’ютерних технологій), усних відповідей, розв’язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт.

Конкретний перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року, що передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами ПМК оформляються під час проведення останнього практичного заняття відповідного семестру, а результати заносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента з даного предмета і враховуються (якщо необхідно) при виставленні балів за підсумковий контроль знань (ПКЗ).

У разі невиконання завдань поточного модульного контролю з об’єктивних причин студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час і порядок складання визначають кафедра та декан.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)