АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіант модульного завдання № 2

Читайте также:
 1. I варіант
 2. I варіант
 3. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 4. II варіант
 5. II варіант
 6. II. Завдання та обов'язки
 7. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 8. II. Перевірка домашнього завдання.
 9. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 10. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 11. V. Домашнє завдання з інструктажем.
 12. VI. Домашнє завдання.

 

1. Умови банківської діяльності в Україні і їх вплив на формування проблемного стану банків.

2. Діагностика фінансової кризи в проблемному банку.

3. Забезпечення фінансової стійкості банку в процедурі антикризового управління.

4. В банку запроваджено програму антикризового управління, яку розроблено групою незалежних експертів. Останніх було допущено до матеріалів фінансової звітності на основі чого експертами було запропоновано ряд антикризових заходів. Управління антикризовими заходами здійснює Правління банку. Разом з тим, стан банку протягом двох місяців реалізації зазначеної програми не покращився, навпаки банк почали переслідувати нові негаразди. НБУ за результатами двох останніх місяців роботи банку вимушений попередити керівництво і власників банку про формування негативних тенденцій і розгортання в ньому кризових явищ. Головну причину тут НБУ бачить в неправильному підході до оцінки стану банку, визначення антикризових заходів та неефективному управлінні антикризовою програмою. Проаналізуйте ситуацію та надайте її оцінку. Чи погодитесь ви з точкою зору НБУ? Надайте пропозиції щодо виведення банку з кризи.

5. Ваш банк відноситься до банків другої групи, активно здійснює свою діяльність на ринку. Півроку тому банк отримав кредит одного із іноземних банків у сумі 100 млн. дол. США під 4 % річних терміном на два роки. В той же час в країні, в результаті політичного непорозуміння окремих політичних угрупувань і їх протистояння Верховною Радою України було припинено повноваження Уряду країни, а через деякий час Президент прийняв рішення про розпуск Парламенту. В країні утворилась політична і владна криза, що сприяло зростанню інфляції національної валюти. Курс долара збільшився на 10 % і має тенденцію для подальшого зростання. Банку стає все більш складно виконувати зобов’язання перед іноземним банком тим більше, що під впливом політичної кризи активність банківської діяльності в країні знизилась. Які висновки ви могли б зробити з цієї ситуації? Яке ваше бачення щодо уникнення проблемної ситуації в діяльності банку? Чи може слід запровадити в банку антикризові заходи?

 

7.1. Карти самостійної роботи студентів (за формами навчання)

7.1.1. Карта самостійної роботи студента з дисципліни “ Антикризове управління банком ” для галузі знань «Економіка та підприємництво», спеціальність 8508/2 «Банківська справа» (освітній рівень - магістр)Денна форма навчання
№ п/п Види самостійної роботи Планові норми виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
І. Обов’язкові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.1. Виконання модульного завдання № 1 Останнє лекційне заняття Перевірка якості виконаного модульного завдання
1.2. Виконання модульного завдання № 2 Перша декада квітня Перевірка якості виконаного модульного завдання
1.3. Домашнє індивідуальне завдання До 1 березня Перевірка та захист завдання
  Разом балів за обо­в’язкові види СРС    
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
Види завдань
2.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою До 15 березня Перевірка якості розробленого огляду
2.2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою До 15 березня Перевірка якості аналітичного звіту
2.3. Аналіз іноземного досвіду з фінансового оздоровлення банків До 15 березня Перевірка якості проведеного аналізу
2.4. Підготовка презентації за заданою тематикою До 15 березня Перевірка якості презентації
2.5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри, факультету До 15 березня Результати виконаних завдань
  Разом балів за вибіркові види СРС    
  Всього балів за СРС    
           

 

7.1.2. Карта самостійної роботи студента з дисципліни «Антикризове управління банком» для галузі знань «Економіка та підприємництво», спеціальність 8508/2 «Банківська справа» (освітній рівень - магістр)

‡агрузка...

Заочна форма навчання

Сесійний період
№ заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контроль Макс. к-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1. 1. Теоретичні засади антикризового управління Міні-лекція (конспект)
2. Проблемний банк як об’єкт антикризового управління Семінар-розв’язання проблемних завдань
2. 3. Діагностика кризи в проблемному банку Міні-лекція (конспект)
Семінар-розв’язання проблемних завдань
3. 4. Антикризова програма в проблемному банку Міні-лекція (конспект)
Семінар-розв’язання проблемних завдань
4. 5. Фінансове оздоровлення проблемного банку Міні-лекція (конспект)
Семінар-бесіда
Семінар-розв’язання проблемних завдань
5. 6. Реструктуризація та реорганізація проблемного банку Міні-лекція (конспект)
7. Управління антикризовими заходами проблемного банку Семінар-розв’язання проблемних завдань
 
За виконання модульних (контрольних) завдань
6. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль
Всього балів за контактні заняття

 

Міжсесійний період
За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань
Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрації Форма контролю Макс. к-ть балів
Домашнє індивідуальне завдання Письмова До 5.03.2014р. Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» (8 – зміст, 12 - захист)
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій 2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження 3. Аналіз іноземного досвіду з фінансового оздоровлення банків 4. Підготовка презентацій 5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) Письмова Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»    
Усього балів за виконання позааудиторних завдань
Разом

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності – участь у конференціях, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)