АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. Перевірка виконання домашнього завдання

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. Перевірка домашнього завдання.
 4. VI Поточний контроль виконання роботи
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI. Домашнє завдання.
 9. VI. Домашнє завдання.
 10. VI. Домашнє завдання.
 11. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

1. Вправа 91.

— Наведіть приклади неозначеної форми дієслова.

— Продовжіть речення: "Неозначена форма дієслова є...." (... почат­ковою формою дієслова.)

—Прочитайте дібрані спільнокореневі дієслова. Назвіть корінь.

2. Учнівський диктант.

— Продиктуйте кожен за порядком підготовлені вами прислів'я і приказки. Назвіть у них дієслова в неозначеній формі.

Життя прожити — не поле перейти.

Ліпше без вечері лягати, та без боргів уставати.

Хочеш знати — не соромся питати.

Не кайся рано встати, а кайся довго спати.

Гарно того вчити, хто хоче все знати.

Якщо хочеш старість спокійну мати, мусиш замолоду працювати.

Щоб довго жити, треба працю любити.

Хто хоче робити, роботу знайде.

— Підкресліть дієслова в неозначеній формі.

— Чи можна визначити за цими дієсловами, коли відбулася дія і хто її виконує? Чому? (Не можна, бо неозначена форма дієслова не вказує ні на час, ні на особу.)

— Діти, а сьогодні ми ознайомимось з дієсловами, які вказують і на час дії, і на особу, яка виконує дію.

III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Складання речень за малюнками. (За вправою 92.)

— Розгляньте малюнки. Дайте відповідь на запитання до малюнків.

— Запишіть дієслова, які ви вжили для складання речень. (Написав, вкладає (кладе), кине.)

— Коли відбувається дія у кожному з трьох випадків? У першому — дія відбулася раніше (написав).

У другому — дія відбувається тепер (кладе). У третьому — дія ще відбудеться (кине).

2. Робота з таблицею часів дієслова, с. 50

а) Розгляд таблиці з коментуванням учителя і допомогою учнів.

б) • Цікаво знати.

Мова ескімосів Північної Америки і Гренландії має 63 форми теперішнього часу дієслова.

Багато часів мають дієслова і в англійській мові. Тут виділяють аж шістнадцять часових форм.

Ознайомлення з правилом про часи дієслова, с. 50.

4. Творча вправа 93.

а) Доповніть таблицю дієсловами минулого, теперішнього і майбут­нього часу. (Усно.)

б) Складіть і запишіть речення з різними часовими формами одного і того самого дієслова. Наприклад:

Тато розповідав цікаву історію. Тато розповідає цікаву історію. Тато розповідатиме цікаву історію,

в) Як можна назвати слова, наведені в таблиці? (Синоніми.)

5. Каліграфічна хвилинка.

жд жда ал ждати ждати

— Змініть і запишіть це слово у трьох часових формах. ждали, ждуть, ждатимуть

— До слова ждати підберіть синонім і теж запишіть у трьох часових формах.

чекали, чекають, чекатимуть

6. Самодиктант (текст заздалегідь записаний на дошці).

а) Читання вірша і з'ясування значення незрозумілих слів.

Як довго ждали ми своєї волі слова,

і ось вона співа, бринить.

Бринить-співає наша мова,

чарує, тішить і п'янить.

(Олександр Олесь)

б) Вивчення вірша по рядочках, запам'ятовування розділових знаків.

в) Запам'ятовування офограм.

г) Запис вірша з пам'яті.

г) Самоперевірка написаного.

д) Підкреслення дієслів, визначення часу дієслів за допомогою поставлених до них питань.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)