АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Робота над вивченням нового матеріалу. 1. Колективне виконання вправи 123

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. II. Контрольна робота.
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Колективне виконання вправи 123.

а) Читання вірша, з'ясування значена невідомих слів.

б) Висловлення почуттів, викликаних поезією Д. Павличка "Рідна мова".

в) Виписування дієслів за зразком, визначення часу, особи, числа виписаних дієслів. Добір відповідних форм дієслів теперішнього часу. Позначення закінчень.

Зразок:

що ти зробиш? — полетиш

що ти робиш? — летиш

2. Ознайомлення з таблицею особових закінчень дієслів 2-ої особи однини і множини теперішнього та майбутнього часу (за вправою 124).

Висновок. Особу дієслова визначаємо за закінченням, питанням та займенником, з яким дієслово зв'язане за змістом.

3. Вивчення правила про правопис закінчень дієслів 2-ої особи (с.67).

4. Каліграфічна хвилинка.

В В В ову як як орб зн айд еш знайдеш

В голову як в торбу — що знайдеш, те й сховаєш.

—Поясніть, як ви розумієте зміст прислів'я.

— Знайдіть у прислів'ї дієслова. Визначте їх особу, число, час, дієвідміну. Позначте закінчення цих дієслів.

5. Творча робота. (За вправою 125.)

а) Читання прислів'їв і пояснення їх змісту.

б) Списування прислів'їв, заміна неозначеної форми дієслова формою 2-ої особи однини майбутнього часу.

Не навчишся плавать, поки у вуха води не набереш. Не втаїш шила в мішку, бо все одно вилізе. Як гукнеш, так і відгукнеться. Розуму за гроші не купиш.

— Поясніть, як написали не з дієсловами.

Фізкультхвилинка.

6. Вправа-загадка (за вправою 126).

а) Читання і відгадування загадки.

б) Відшукування дієслів у загадці, визначення дієвідміни кожного дієслова (усно).

в) Запис спільнокореневих дієслів до слова-відгадки.

Тінь — відтінити — затінив.

7. Коментоване списування з граматичним завданням (за вправою 127).

а) Читання речень, словникова робота.

б) Коментоване списування.

— Підкресліть головні члени речення, поясніть, якими дієслівними формами виражені присудки.

1-ше речення. Цвіте — 3-я особа, однина, теперішній час. 2-ге речення. Обминає — 3-я особа, однина, теперішній час. 3-є речення. Зриває — і т. ін.

8. Вибіркове списування із творчим завданням (за вправою 128).

а) Читання вірша, з'ясування значень невідомих слів.

б) Вибіркове списування дієслів теперішнього часу.

— Випишіть дієслова теперішнього часу. Поставте їх в усіх особових формах однини і множини.

Думаєш — я думаю ми думаємо

ти думаєш ви думаєте

він думає вони думають

чую — трясеться —

в) Робота над віршем.

— Яка головна думка вірша?

— Доберіть заголовок до вірша Валентина Бичка.

— Відшукайте в тексті і прочитайте з правильною інтонацією питальне речення, розповідне і спонукальне.

— Відшукайте речення з окличною інтонацією. Яке воно за метою висловлювання? (Ну заспокойсь! — спонукальне)

9. Робота з прислів'ями. (Самостійна робота). (Заздалегідь записати на дошці).

Без праці меду не скуштуєш.

У сусіда ума не позичиш.

Часок у добрі побудеш — все горе забудеш.

Як не вмієш, то не знайдеш.

Добру славу втратиш — поганої слави не знищиш.

— Прочитайте прислів'я і поясніть їх зміст.

— Спишіть прислів'я (2 на вибір). Підкресліть дієслова, визначте їх особу, число і час. Виділіть закінчення дієслів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)