АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Підсумок уроку. 1. Відповіді на запитання

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. III. Підсумок уроку.
 3. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 4. IV. Підсумок уроку.
 5. IV. Підсумок уроку.
 6. IV. Підсумок уроку.
 7. IV. Підсумок уроку.
 8. IV. Підсумок уроку.
 9. V. Підсумок уроку (5 хв.)
 10. V. Підсумок уроку.
 11. V. Підсумок уроку.

1. Відповіді на запитання.

— Над чим ми працювали сьогодні на уроці?

— Яку особливість мають іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини?

— Які закінчення мають іменники чоловічого роду в місцевому відмінку однини?

2. Гра „Будь уважним".

— Визначіть, які із сполучень іменників у формі давального відмінка відповідають вивченому правилу, а які — ні.

Директору Івану Миколайовичу, сусідові Івану, брату Степану, дідусеві Михайлу.

VI. Домашнє завдання.

С. 81, 82, правила.

Вправа 168 (І варіант — перше завдання, II варіант — друге завдання).


№ уроку_______ Дата__________

Тема. Вимова і правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини. (Вправи 169-172.)

Мета. Ознайомити учнів з вимовою і правописом іменників жіночого роду на приголосний в орудному відмінку однини; формувати пра­вильні правописні уміння і навички; розвивати пізнавальну са­мостійність і вміння усно переказувати текст; виховувати почуття поваги до старших людей і бажання допомагати їм.

Обладнання. Мовний матеріал, схема-опора.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

Будем на уроці дружно працювати,

всі закінчення в словах чітко визначати.

II. Перевірка домашнього завдання. Вправа 168 (за варіантами).

І завдання.

—Прочитайте перебудовані прислів'я.

— Поясніть їх зміст.

ІІ завдання.

— Чому подані словосполучення іменників суперечать правилу?

— Прочитайте, як їх треба правильно записати.

III. Робота в групах.

Завдання 1.

— Впізнати прислів'я за двома словами.

— Записати складені прислів'я.

Завдання 2.

— Записати прислів'я і визначити відмінок іменників.

— Перша група.

Посієш — пожнеш. Годує — марнує. Згадай йому про роботу, а у нього голова болить. Щастя людини в праці.

Друга група.

Труда — плода. Калачі — печі. Без охоти нема роботи. Під лежачий камінь вода не тече.

Третя група.

Не одежа, а діла. Діло — сміло. Людина славна своєю працею. Без роботи день роком стає.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Оголошення теми і мети уроку.

2. Робота з текстом. (Вправа 169.)

а) Бесіда за змістом прочитаного.

— Перекажіть зачин тексту.

— Що розповіли жінки про своїх дітей?

— Як ви розумієте відповідь дідуся?

б) Спостереження над мовним матеріалом.

— Випишіть виділені іменники, поставивши їх у початковій формі. (Гордість, печаль.)

—Яке закінчення вони мають?

— Як змінилась основа другого іменника в орудному відмінку?

в) Висновок.

— Які закінчення мають іменники жіночого роду з нульовим закін­ченням у початковій формі в орудному відмінку однини?

3. Засвоєння теоретичного матеріалу, с. 6. Фізкультхвилинка.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)