АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Вивчення нового матеріалу

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Изучение нового материала.
 7. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 8. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Створення проблемної ситуації.

Одного разу Незнайко писав лист бабусі: „ Мені дуже подобається ма­тематика. Сиджу зараз над... "і спіткнувся: не знає, як написати — зада­чею чи задачою.

— Хто може йому допомогти?

2. Оголошення теми і мети уроку.

— Сьогодні на уроці ми будемо працювати над правописом іменників жіночого роду в орудному відмінку однини. Спробуємо зрозуміти і запа­м'ятати особливості закінчень таких іменників, щоб не опинитися в такій ситуації, в якій був Незнайко.

3. Спостереження над мовним матеріалом. (Вправа 148.)

—Які закінчення мають іменники жіночого роду в орудному відмінку?

— Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи і спробуйте пояс­нити, чому закінчення у них різне.

4. Засвоєння теоретичного матеріалу, с. 74.

— Подані іменники поставте в орудному відмінку однини.

Роса, верба, лінія, пожежа, тиша, круча.

5. Складання опорної схеми.

Фізкультхвилинка.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота з підручником. (Вправа 149.)

а) Читання тексту і добір заголовка.

б) Списування тексту, ставлячи слова, що в дужках, в орудному відмінку.

в) Пояснення написання закінчень

г) Звуко-буквений аналіз слова лінія.

г) Повторення правила вживання апострофа після префіксів і пояс­нення написання слова з'являється.

2. Тренувальні вправи.

а) Вправа 150.

— Запишіть письмові відповіді на запитання.

— Подумайте, чому орудний відмінок має таку назву. (Вказівка: вико­ристати подані слова-синоніми.)

б) Вправа 151.

— Відгадайте загадки.

— Спишіть загадки, ставлячи іменники, шо в дужках, в орудному відмінку однини.

— Зробіть звуко-буквений аналіз слова яєць.

3. Розумова гімнастика.

— Казкові герої Крутивус, Вернидуб і Вернигора вирішили позмагати­ся в орфографії.

— Хто з них переміг?

Крутивус Вернидуб Вернигора

мовою музикою скрипкою

пшеницею черешнею яблунею

душею їжою вежою

— Запишіть слова без помилок.

4. Завдання в групах.

— Запишіть словосполучення, ставлячи іменники в орудному відмінку. Виділіть закінчення іменників.

І група. Сиділи (під чим?) вишня, груша, слива, акація.

ІІ група. Йшли (чим?) стежка, межа, вулиця.

III група. Жити (з чим?) мрія, надія, пісня.

5. Гра „Зрозумій мене".

— Відгадайте загадку з бабусиної скрині.

• Якщо не маєш сили — виходить, мало її з'їв. Коли безлад у думках — то вона може бути у голові. І, нарешті, якщо вона березова, то може бути дуже боляче. (Каша.)

— Які вислови, пов'язані зі словом каша, ви знаєте?

(Каша в голові, заварити кашу, березова каша, мало каші зів, каші маслом не зіпсуєш.)

— Провідміняйте (усно) іменник каша.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)