АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Числівник

Читайте также:
  1. Вправа 144. Перекладіть з російської, прокоментуйте відмінності у написанні числівників в обох мовах.
  2. Вправа 155. Перекладіть з російської, прокоментуйте відмінності у написанні числівників в обох мовах.
  3. Дробові числівники
  4. Зв’язок числівників з іменниками
  5. Кільнісні числівники.
  6. Позначте складений числівник.
  7. Самостійна робота № 3. Складні числівники та займенники.
  8. ЧИСЛІВНИК
  9. ЧИСЛІВНИК. ЗАЙМЕННИК
  10. Як посперечалися числівники з іменниками

Число числівник назове,

у світ лічби нас поведе.

Ми навчимося рахувати,

додавати, віднімати.

Одна на світі Батьківщина,

і матір теж одна-єдина,

над нами сонечко одне,

проміння шле нам золоте.

Земля одна, планет - багато,

на небі — тисячі зірок.

Шість буднів тижня —

одне свято, і безліч у полях квіток.

Число числівник називає,

і всяк школяр це добре знає.

Один, два, три, чотири, п'ять —

учімось, друзі, рахувать.

— Назвіть числівники, які почули у вірші.

3. Колективне виконання вправи 11.

а) Розгляд малюнка у підручнику (с.9).

б) Відповіді учнів на запитання до малюнка.

в) Самостійне записування відповідей на два запитання (на вибір).

4. Цікава інформація.

Числівник — чи не найменша за кількістю слів частина мови, яка нараховує їх усього кілька десятків.

На шляхах історії числівники "загубили" категорії роду, числа і виокремились в особливий клас слів. У середині XVIII століття Михайло

Ломоносов у своїй граматиці вперше назвав числівники особливою частиною мови. Такими вони є і досі. За частотою вживання серед інших слів числівник займає у нашому мовленні восьме місце.

• Цікаво знати.

Людині часто доводиться щось лічити: години, дні, гроші, роки тощо, тобто встановлювати кількість предметів, позначати її на письмі відповідними цифрами.

Звідки взялися цифри? Як виникла лічба?

Виявляється, потребу у цьому породило саме життя. Звичайно, первісна людина не користувалася такими словами: "один", "три", "чотири" тощо. Для того, щоб порахувати предмети, досить було показати їх на пальцях. Загнувши всі пальці на одній руці, переходили на другу. А коли пальців не вистачало, продовжували лічбу на тих самих пальцях, але вже по другому колу. У сиву давнину люди рахували десятками. Вчені вважають, що десяткова система числення (якою, до речі, користуємося і ми) пішла від десяти пальців на руках.

Пальці були одночасно і лічильною машинкою. Щоб, наприклад, до п'яти додати два, достатньо загнути п'ять пальців на одній руці і два на другій. Загинаєш пальці — додаєш, розгинаєш — віднімаєш.

Подекуди чинили інакше: якщо не вистачало пальців рук — переходили до ніг, тобто лічили двадцятками. Так, наприклад, лічили індійці майя, що жили на території сучасної Мексики та Гватемали. Інші люди рахували дюжинами — по 12. Напевно, тому, що число 12 має багато дільників, тобто його можна подати як дві шістки, три четвірки, чотири трійки і шість двійок.

5. Виконання усних вправ на визначення часу за допомогою моделі годинника з рухомими стрілками.

6. Виконання вправи 12 (можна запропонувати виконувати цю вправу у парах).

Фізкультхвилинка.

7. Словничок.

Футбол, футболіст.

—Що означає слово футбол? (Спортивна гра. Слово походить від англійських слів "фут " — нога і "бол " — м 'яч.)

—Як називають учасників гри у футбол? (Футболісти.)

—За допомогою якого суфікса утворилось слово футболіст? (За допомогою суфікса —іст.)

—Назвіть ще слова, утворені за допомогою цього суфікса. (Танкіст, мотоцикліст, хокеїст і т.д.)

• Цікава інформація.

Скільки у нашій мові префіксів чи суфіксів? Виявляється, цього точно не знає ніхто. Вчені називають кілька десятків (понад 50) префіксів і близько трьохсот суфіксів.

- Назвіть знаменитих футболістів України.

— Яка орфограма у слові футбол? (Футбол.)

8. Каліграфічна хвилинка.

Од од ина дц ця дцять одинадцять У команді одинадцять футболістів.

9. Бувальщина. (Підготовча інформація до вправи 13.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)